Levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelem benyújtása szükséges minden olyan pontforrás vonatkozásában, amin szennyezőanyag távozik, és aminek mennyisége egzakt módon, méréssel, vagy számítással meghatározható.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet megfogalmazása szerint:

 • légszennyező pontforrás: az a levegőterhelést okozó forrás, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői (térfogatáram, kibocsátási koncentráció, hőmérséklet, nyomás) méréssel vagy a mérés megvalósításának gyakorlati akadályai miatt műszaki számítással egyértelműen meghatározhatók
 • diffúz forrás: olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely légszennyezőanyag kibocsátással jár

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ahol szennyezőanyag kibocsátás történik a technológiában, ami elszívásra és kibocsátásra kerül a levegőbe (nem leválasztást követően vissza a munkatérbe), az pontforrásnak minősül. Pontforrásnak minősülnek továbbá a tüzelőberendezések kéményei. A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. §-a határozza meg az illetékes hatóságok körét. A megyei illetőségű környezetvédelmi hatóságok járnak el minden, az alábbiakban nem felsorolt levegőtisztaság-védelmi ügyben:

 • a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával,
 • az összesen 140 kWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával,
 • az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával,
 • a nem gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység okozta bűzterheléssel
 • a nem gazdálkodó szervezet által működtetett diffúz légszennyező forrásokkal

A pontforrások létesítését megelőzően levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelem benyújtása szükséges, illetve a megyei illetőségű környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó források esetében be kell adni az újonnan létesülő pontforrás Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentését (LAL).

Az alábbiakban a levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelem tartalmáról, az elkészítésének módjáról írok néhány szót. Az alábbi leírás tüzelőberendezések engedélyeztetésére fókuszál, mivel a technológiai elszívások fizikai jellemzői nagyban függnek a kapcsolódó technológiától, így az adatok becslése, ha csak nincs egy azonos üzemelő pontforrás, nehézkes. Emiatt az általános leíráson túl a leírtak alkalmazása akkor javasolható, ha mérési eredmények állnak rendelkezésre.

A kérelem tartalmát a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az alábbiakban néhány szavas magyarázatot, javaslatot fűzök a tartalmi elemekhez.

 • létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői

Ez lényegében a környezet leírása. Hol helyezkedik el, mely településen a létesítményen. Mi van a közvetlen, illetve tágabb környezetében (500-1000 méteren belül) . Milyen távolságban található az első lakóház. Ezen leírás elkészítésére jól használható a Google Earth Pro szoftver, mellyel megkereshető a település, illetve a létesítmény környezete. A szoftver lehetőséget nyújt a közvetlen környezetről térkép másolására is, a Fájl/mentés/kép mentése parancs alkalmazásával. A legközelebbi lakóház távolsága meghatározható a vonalzó alkalmazásával.

 • helyszínrajz a légszennyező források bejelölésével

Ebben ismét a Google Earth Pro lehet a segítségünkre. A helyjelző hozzáadása paranccsal „rábökhetünk” arra a pontra, ahol a forrást el tervezzük helyezni. A helyjelző feliratozható, majd a fent említett kép mentése paranccsal előáll a helyszínrajz.

 • a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése,

A technológia általános bemutatásán túl javaslom arra fókuszálni, hogy milyen tevékenység kapcsolódik a tervezett pontforráshoz. Pl: a pontforráshoz kapcsolódó kazán biztosítja az épület fűtését, vagy a pontforráshoz kapcsolódó ventilátor szívja el az asztalos üzem fűrészgépeinél keletkező port, stb. A légszennyező forrásnál alkalmazott technológia fűtőberendezésnél a kazán, illetve a gázégő megadása fűtési teljesítménnyel. Elszívások esetén lehet pl. a ventilátor térfogatárama, illetve a technológiai pont, amiből az elszívás történik.

 • a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai

Itt a tevékenység során felhasznált alapanyagok és segédanyagok mennyisége, típusa adható meg, bár ki kell emelni, hogy tüzelőberendezéseknél elegendő a fűtőanyag mennyiségi és minőségi jellemzőinek megadása is (Pl. 150.000 köbméter/év földgáz) A földgáz fogyasztás várható mennyisége közelítő módon becsülhető az alábbi egyenlettel: Tüzelőberendezés fűtési teljesítménye (kW)/tüzelőberendezés hatásfoka x 3,6/34-vel, ahol a 3,6 a kW/MJ átszámítás szorzó tényezője, míg a 34 a földgáz átlagos fűtőértéke.

 • a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és mennyiségi adatai

A gyártott termék kapcsán összefoglaló adatok véleményem szerint elegendőek. Pl. gyártott papírzacskó db/év. A termelt energia kapcsán célszerű különválasztani a fűtési és meleg víz (HMV) ellátásra termelt saját célú energia mennyiségét, illetve az átadásra termelt energiát, ha van ilyen. A fűtési célú termelt energia mennyisége becsülhető a Tüzelőberendezés fűtési teljesítménye (kW)/tüzelőberendezés hatásfoka x 4200 értékkel. Ez utóbbi a fűtési órák átlagos száma jogszabály szerint, bár a szigetelési előírások szigorodásával ezen érték folyamatosan csökken.

 • a létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai

Ebben a fejezetben kell megadni a pontforrás főbb adatait. Elhelyezkedése, EOV koordinátákkal megadva (honlap), kémény magasság és kémény átmérő, a füstgáz térfogatárama, ami a közelítő módon a földgáz mennyiségéből számítható 12-es szorzótényező alkalmazásával. Szükséges továbbá a füstgáz CO és NOx koncentrációja, mely kisebb kazánok esetén 20, illetve 40 mg/köbméter értékkel közelíthető. A füstgáz hőmérséklete gépkönyvi adat, az áramlási sebesség pedig számítható a térfogatáram/kémény kibocsátó felülete/3600-val összefüggéssel, ahol a kibocsátó felület a (kémény átmérő/2) a négyzeten*PI értékkel egyenlő.

 • a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások

Amennyiben az előző pontban meghatározott alapadatok rendelkezésre állnak, az MMK környezetvédelmi tagozata által kidolgozott szoftver segítségével a várható környezeti hatások egy pontforrás vonatkozásában számíthatók. A szoftver alkalmazásáról bővebben itt írok.

 • a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások

Abban az esetben, ha az előző pont szerinti számítási eredmények alapján az egészségügyi határértékek, illetve tervezési irányértékek tarthatók, akkor további kibocsátás csökkentési beavatkozás elviekben nem szükséges. Ebben a fejezetben arra célszerű fókuszálni, hogy a tervezett pontforrás milyen gyárilag beszerelt emisszió csökkentő berendezésekkel, technológiákkal rendelkezik. Amennyiben azonban a határértékek a számítások szerint nem tarthatók, úgy a kérelem nem adható be, további csökkentésekre van szükség.

 • ahol szükséges, a létesítményben, illetve a technológiában a hulladékok keletkezését megelőző, vagy csökkentő tervezett intézkedések

Tüzelőberendezéseknél ez a pont álláspontom szerint nem értelmezhető. A normál karbantartási tevékenységen túl további hulladék keletkezés nem várható. Egyéb technológiai források esetén mérlegelendő a leválasztási technológia oly módon történő megválasztása, mely kevesebb, vagy kevésbé veszélyes hulladék keletkezésével jár. A létesítményben keletkező hulladék mennyiségét az éves hulladékbevallás alapján célszerű megadni.

 • további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését szolgálják

Tüzelőberendezések esetében, amennyiben lehetséges, célszerű kondenzációs kazán alkalmazása. Egyéb források esetében felmerül a hővisszanyerés lehetőségének vizsgálata, de ezzel kapcsolatban célszerű szakember véleményét kikérni. A szennyezés megelőzését szolgálják a leválasztó berendezések illetve a jogszabályban foglalt időközönként végrehajtott emissziós vizsgálatok.

 • a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések

Folyamatos mérőberendezés telepítése szükséges a 6/2011 (I.14) VM rendelet 13. melléklete szerinti esetekben, a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 8. § 2/a pontja meghatározott forrás esetében. Emellett a környezetvédelmi hatóság folyamatos mérési kötelezettséget írhat elő a 6/2011 (I.14) VM rendelet 13. § 2) bekezdése szerint.

 • annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető legjobb technikának

Tüzelőberendezések esetében az újonnan vásárolt berendezés feltételezhetően megfelel a legjobb technikának (sok minden a megfelelő tüzeléstechnikai beállításon múlik). Egyéb források esetében a megfelelő leválasztó rendszer alkalmazása a cél, amennyiben a számítások szerint szükséges

 • a hatásterület lehatárolása az érvényes szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű számítással A hatásterület lehatárolását a hatástáv szoftverrel lehet végrehajtani, ahol lehetőség van a hatásterület térképi megjelenítésére is.

Megjegyzések:

 • A fentiek szerint elkészített dokumentumot a jelenlegi jogszabályi előírások szerint csak levegőtisztaság-védelmi szakértői engedéllyel rendelkező személy nyújthatja be.
 • A dokumentummal együtt el kell készíteni az OKIRKAPU rendszerben a LAL lapot
 • A dokumentumot az Epapír rendszeren keresztül be kell nyújtani az illetékes környezetvédelmi hatóság felé, melyhez célszerű csatolni az OKIRKAPU rendszerben történő feltöltés visszaigazolását is.
 • Az eljárásnak szolgáltatási díja van, melynek mértéke 32000 Ft/forrás. A szolgáltatási díjat célszerű az illetékes környezetvédelmi hatóság számlájára elutalni a dokumentum feltöltése előtt, az ügy megjelölésével (pl. Szolnok, Vörösmarty utcai társasház kazán pontforrás engedélye)
 • A különböző anyagok LAIR kódja és CAS száma az alábbi táblázatban található, mint ahogy annak a megadása is, hogy az adott anyag VOC-nak tekintett-e az ÁNYK program adatai szerint
MegyeJárásTelepülésIrányítószámKSH szám
FejérSzékesfehérvári járásAba812717376
Jász-Nagykun-SzolnokKunhegyesi járásAbádszalók524112441
BaranyaPécsi járásAbaliget767812548
HevesGyöngyösi járásAbasár326124554
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásAbaújalpár388215662
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásAbaújkér388226718
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásAbaújlak38152820
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásAbaújszántó38813595
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásAbaújszolnok380926338
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásAbaújvár38982273
Győr-Moson-SopronGyőri járásAbda915111882
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásAbod375310357
PestCeglédi járásAbony274027872
VeszprémTapolcai járásÁbrahámhegy82564561
Komárom-EsztergomKomáromi járásÁcs29414428
PestVáci járásAcsa268318573
VasSzombathelyi járásAcsád97467214
Győr-Moson-SopronCsornai járásAcsalag916833385
Komárom-EsztergomKisbéri járásÁcsteszér288718139
HevesGyöngyösi járásAdács329223241
SomogySiófoki járásÁdánd86536080
VeszprémPápai járásAdásztevel85617302
FejérDunaújvárosi járásAdony24578925
VeszprémDevecseri járásAdorjánháza849731307
BaranyaSellyei járásAdorjás78416868
BaranyaHegyháti járásÁg738125812
Bács-KiskunKecskeméti járásÁgasegyháza607617686
Győr-Moson-SopronSoproni járásÁgfalva94234880
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásAggtelek37599362
Győr-Moson-SopronSoproni járásAgyagosszergény944129407
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásAjak45248776
VeszprémAjkai járásAjka84006673
VeszprémAjkai járásAjka84016673
VeszprémAjkai járásAjka84036673
VeszprémAjkai járásAjka84046673
VeszprémAjkai járásAjka84086673
VeszprémAjkai járásAjka84476673
VeszprémAjkai járásAjka84486673
VeszprémAjkai járásAjka84516673
Komárom-EsztergomKisbéri járásAka28626682
Bács-KiskunKiskőrösi járásAkasztó622121944
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásAlacska377933093
FejérSárbogárdi járásAlap701126824
Jász-Nagykun-SzolnokJászapáti járásAlattyán514225265
PestCeglédi járásAlbertirsa273031653
FejérBicskei járásAlcsútdoboz808715176
HevesFüzesabonyi járásAldebrő33536345
CsongrádSzegedi járásAlgyő675034245
CsongrádSzegedi járásAlgyő675334245
ZalaZalaegerszegi járásAlibánfa89212644
BaranyaSzigetvári járásAlmamellék793413329
Komárom-EsztergomKomáromi járásAlmásfüzitő293132346
Komárom-EsztergomKomáromi járásAlmásfüzitő293232346
ZalaZalaegerszegi járásAlmásháza893523384
BékésMezőkovácsházai járásAlmáskamarás574729595
BaranyaSzigetvári járásAlmáskeresztúr793220376
Hajdú-BiharNyíradonyi járásÁlmosd428527641
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásAlsóberecki398520482
SomogyKaposvári járásAlsóbogát744334184
Borsod-Abaúj-ZemplénSzerencsi járásAlsódobsza371719664
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásAlsógagy383714429
BaranyaHegyháti járásAlsómocsolád734517385
TolnaSzekszárdi járásAlsónána714729665
PestGyáli járásAlsónémedi235123199
ZalaZalaegerszegi járásAlsónemesapáti892419512
TolnaSzekszárdi járásAlsónyék714811563
VeszprémBalatonfüredi járásAlsóörs822630526
ZalaKeszthelyi járásAlsópáhok839432081
NógrádRétsági járásAlsópetény261716425
ZalaNagykanizsai járásAlsórajk876718829
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásAlsóregmec398923223
ZalaLenti járásAlsószenterzsébet89738767
FejérSárbogárdi járásAlsószentiván701225283
BaranyaSiklósi járásAlsószentmárton782633279
VasSzentgotthárdi járásAlsószölnök998322549
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásAlsószuha372628839
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásAlsótelekes37358217
NógrádPásztói járásAlsótold30697621
VasVasvári járásAlsóújlak984222725
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásAlsóvadász381129814
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásAlsózsolca357121032
CsongrádMakói járásAmbrózfalva691616197
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásAnarcs454629975
SomogyTabi járásAndocs867528714
HevesEgri járásAndornaktálya339917987
VasVasvári járásAndrásfa981112317
Komárom-EsztergomEsztergomi járásAnnavölgy252934227
VeszprémDevecseri járásApácatorna847728370
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásApagy455320303
PestRáckevei járásApaj234533561
TolnaBonyhádi járásAparhant718626125
CsongrádMakói járásApátfalva693114252
VasSzentgotthárdi járásApátistvánfalva99828873
BaranyaPécsváradi járásApátvarasd772027298
HevesHatvani járásApc30327241
PestRáckevei járásÁporka233810108
Bács-KiskunKunszentmiklósi járásApostag608821148
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásAranyosapáti46349353
BaranyaPécsi járásAranyosgadány76716886
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásArka388526198
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásArló366314331
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásArnót37133771
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőcsáti járásÁroktő34673823
CsongrádSzentesi járásÁrpádhalom662319062
Győr-Moson-SopronTéti járásÁrpás913232249
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásÁrtánd41153319
CsongrádMórahalmi járásÁsotthalom678310339
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásÁsványráró917726921
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásAszaló38414233
Komárom-EsztergomKisbéri járásÁszár288123852
PestAszódi járásAszód217016188
VeszprémBalatonfüredi járásAszófő82417339
BaranyaPécsi járásÁta776328583
HevesHevesi járásÁtány33716503
HevesGyöngyösi járásAtkár321316090
TolnaDombóvári járásAttala725232735
BaranyaBólyi járásBabarc77575403
BaranyaSiklósi járásBabarcszőlős78149663
SomogyBarcsi járásBabócsa758430474
Komárom-EsztergomKomáromi járásBábolna294319363
SomogyTabi járásBábonymegyer865828316
ZalaZalaegerszegi járásBabosdöbréte898321263
Győr-Moson-SopronKapuvári járásBabót935115042
Bács-KiskunBácsalmási járásBácsalmás643010719
Bács-KiskunBácsalmási járásBácsbokod645310180
Bács-KiskunBácsalmási járásBácsborsód645427234
Bács-KiskunBajai járásBácsszentgyörgy65118697
Bács-KiskunBácsalmási járásBácsszőlős642530155
VeszprémTapolcai járásBadacsonytomaj825722327
VeszprémTapolcai járásBadacsonytomaj825822327
VeszprémTapolcai járásBadacsonytomaj826122327
VeszprémTapolcai járásBadacsonytördemic82633267
PestAszódi járásBag21919131
Hajdú-BiharNyíradonyi járásBagamér428620011
ZalaLenti járásBaglad897711059
ZalaZalaegerszegi járásBagod899230368
Győr-Moson-SopronCsornai járásBágyogszovát914528769
Komárom-EsztergomTatai járásBaj283629212
Bács-KiskunBajai járásBaja65003522
Bács-KiskunBajai járásBaja65013522
Bács-KiskunBajai járásBaja65023522
Bács-KiskunBajai járásBaja65033522
VasKörmendi járásBajánsenye994417020
Komárom-EsztergomEsztergomi járásBajna252516744
Komárom-EsztergomEsztergomi járásBajót253329355
ZalaZalaegerszegi járásBak89454738
SomogyNagyatádi járásBakháza758514395
BaranyaHegyháti járásBakóca739322275
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásBakonszeg416415167
BaranyaPécsi járásBakonya76758299
Komárom-EsztergomKisbéri járásBakonybánk288524244
VeszprémZirci járásBakonybél842723746
FejérMóri járásBakonycsernye80568730
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásBakonygyirót843328936
VeszprémPápai járásBakonyjákó858129513
VeszprémPápai járásBakonykoppány85717287
FejérSzékesfehérvári járásBakonykúti804623153
VeszprémZirci járásBakonynána842225991
VeszprémZirci járásBakonyoszlop841830410
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásBakonypéterd843622062
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásBakonypéterd908822062
VeszprémPápai járásBakonypölöske84576327
VeszprémPápai járásBakonyság855729902
Komárom-EsztergomKisbéri járásBakonysárkány286125229
VeszprémPápai járásBakonyszentiván855723922
VeszprémZirci járásBakonyszentkirály843022813
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásBakonyszentlászló84315944
Komárom-EsztergomKisbéri járásBakonyszombathely288422381
VeszprémPápai járásBakonyszücs857226417
VeszprémPápai járásBakonytamási855524129
CsongrádKisteleki járásBaks676829106
BaranyaSellyei járásBaksa78343975
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásBaktakék383618184
Szabolcs-Szatmár-BeregBaktalórántházai járásBaktalórántháza45612325
ZalaZalaegerszegi járásBaktüttös894615097
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásBalajt378022521
NógrádBalassagyarmati járásBalassagyarmat266013657
NógrádBalassagyarmati járásBalassagyarmat266113657
NógrádBalassagyarmati járásBalassagyarmat266213657
CsongrádKisteleki járásBalástya676423676
HevesBélapátfalvai járásBalaton334711527
VeszprémBalatonfüredi járásBalatonakali824325308
VeszprémBalatonalmádiBalatonakarattya817234421
VeszprémBalatonalmádi járásBalatonalmádi82205838
VeszprémBalatonalmádi járásBalatonalmádi82215838
VeszprémBalatonalmádi járásBalatonalmádi82225838
SomogyMarcali járásBalatonberény864927377
SomogyFonyódi járásBalatonboglár863033853
SomogyFonyódi járásBalatonboglár863133853
SomogyFonyódi járásBalatonboglár863433853
SomogyFonyódi járásBalatonboglár869133853
VeszprémBalatonfüredi járásBalatoncsicsó82723072
VeszprémTapolcai járásBalatonederics831212238
SomogySiófoki járásBalatonendréd861319460
SomogyFonyódi járásBalatonfenyves864620729
VeszprémBalatonalmádi járásBalatonfőkajár816429461
SomogySiófoki járásBalatonföldvár86237117
VeszprémBalatonfüredi járásBalatonfüred823021175
VeszprémBalatonfüredi járásBalatonfüred823121175
VeszprémBalatonfüredi járásBalatonfüred823221175
VeszprémBalatonfüredi járásBalatonfüred823621175
VeszprémBalatonalmádi járásBalatonfűzfő81752219
VeszprémBalatonalmádi járásBalatonfűzfő81842219
ZalaKeszthelyi járásBalatongyörök831317002
VeszprémTapolcai járásBalatonhenye82753638
VeszprémBalatonalmádi járásBalatonkenese81735148
VeszprémBalatonalmádi járásBalatonkenese81745148
SomogyMarcali járásBalatonkeresztúr86477375
SomogyMarcali járásBalatonkeresztúr86487375
SomogyFonyódi járásBalatonlelle863833862
ZalaNagykanizsai járásBalatonmagyaród875326462
SomogyMarcali járásBalatonmáriafürdő864714562
SomogySiófoki járásBalatonőszöd863711916
VeszprémTapolcai járásBalatonrendes825533844
SomogySiófoki járásBalatonszabadi865116601
SomogySiófoki járásBalatonszárszó862424907
SomogySiófoki járásBalatonszemes863622822
SomogyMarcali járásBalatonszentgyörgy871021324
SomogyMarcali járásBalatonszentgyörgy875021324
VeszprémBalatonfüredi járásBalatonszepezd825217154
VeszprémBalatonfüredi járásBalatonszőlős823028501
VeszprémBalatonfüredi járásBalatonudvari824215565
SomogyMarcali járásBalatonújlak871216470
VeszprémBalatonalmádi járásBalatonvilágos81713559
FejérMóri járásBalinka805431103
FejérMóri járásBalinka805531103
Szabolcs-Szatmár-BeregNagykállói járásBalkány423326958
Bács-KiskunKecskeméti járásBallószög603513408
Hajdú-BiharBalmazújvárosi járásBalmazújváros40602918
Hajdú-BiharBalmazújvárosi járásBalmazújváros40632918
VasSzombathelyi járásBalogunyom97715102
Bács-KiskunKiskunhalasi járásBalotaszállás641225937
Szabolcs-Szatmár-BeregIbrányi járásBalsa446815963
SomogySiófoki járásBálványos861424457
Komárom-EsztergomKomáromi járásBana294431422
VeszprémVeszprémi járásBánd844314173
BaranyaSzigetvári járásBánfa79147603
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásBánhorváti364225159
NógrádRétsági járásBánk265324341
ZalaLetenyei járásBánokszentgyörgy88918439
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásBánréve365421953
BaranyaMohácsi járásBár771124378
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásBarabás493726480
FejérDunaújvárosi járásBaracs24267047
FejérDunaújvárosi járásBaracs24277047
FejérMartonvásári járásBaracska24718581
Hajdú-BiharPüspökladányi járásBáránd416126693
BaranyaSellyei járásBaranyahídvég784120464
BaranyaHegyháti járásBaranyajenő738424749
BaranyaHegyháti járásBaranyaszentgyörgy73835485
Győr-Moson-SopronCsornai járásBarbacs91696196
SomogyBarcsi járásBarcs755732799
SomogyBarcsi járásBarcs757032799
SomogyBarcsi járásBarcs757132799
SomogyKaposvári járásBárdudvarnok74783735
ZalaLenti járásBarlahida894827447
NógrádSalgótarjáni járásBárna312620048
VeszprémVeszprémi járásBarnag829115778
Komárom-EsztergomKisbéri járásBársonyos28838624
BaranyaSzigetvári járásBasal792215495
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásBaskó38818846
TolnaSzekszárdi járásBáta714911712
TolnaBonyhádi járásBátaapáti716428909
TolnaSzekszárdi járásBátaszék71408864
SomogyKaposvári járásBaté725832337
Bács-KiskunBajai járásBátmonostor65283656
NógrádBátonyterenyei járásBátonyterenye307033534
NógrádBátonyterenyei járásBátonyterenye307133534
NógrádBátonyterenyei járásBátonyterenye307233534
NógrádBátonyterenyei járásBátonyterenye307833534
HevesEgri járásBátor333624022
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásBátorliget43432990
BékésMezőkovácsházai járásBattonya583018102
Bács-KiskunKalocsai járásBátya635111961
ZalaZalaszentgróti járásBatyk879724864
ZalaLetenyei járásBázakerettye888718698
VeszprémSümegi járásBazsi83527427
VeszprémPápai járásBéb856522901
ZalaLetenyei járásBecsehely886623144
NógrádBalassagyarmati járásBecske269312016
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásBecskeháza376827049
ZalaZalaegerszegi járásBecsvölgye898518360
SomogyTabi járásBedegkér866620710
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásBedő412833446
VasSárvári járásBejcgyertyános968310384
VeszprémPápai járásBékás851527058
Borsod-Abaúj-ZemplénSzerencsi járásBekecs39036929
BékésBékési járásBékés56309760
BékésBékési járásBékés56319760
BékésBékéscsabai járásBékéscsaba560015200
BékésBékéscsabai járásBékéscsaba560115200
BékésBékéscsabai járásBékéscsaba560215200
BékésBékéscsabai járásBékéscsaba560315200
BékésBékéscsabai járásBékéscsaba560415200
BékésBékéscsabai járásBékéscsaba560515200
BékésBékéscsabai járásBékéscsaba562015200
BékésBékéscsabai járásBékéscsaba562315200
BékésBékéscsabai járásBékéscsaba567115200
BékésOrosházi járásBékéssámson594626189
BékésSzarvasi járásBékésszentandrás55612680
HevesBélapátfalvai járásBekölce33434400
HevesBélapátfalvai járásBélapátfalva334633260
SomogyBarcsi járásBélavár75896910
TolnaTamási járásBelecska706128662
Győr-Moson-SopronKapuvári járásBeled934310588
SomogyNagyatádi járásBeleg754317127
ZalaNagykanizsai járásBelezna88559168
BékésBékési járásBélmegyer564319390
FejérDunaújvárosi járásBeloiannisz24558466
ZalaLenti járásBelsősárd897820950
BaranyaBólyi járásBelvárdgyula774719008
Szabolcs-Szatmár-BeregZáhonyi járásBenk464325441
PestMonori járásBénye221625098
NógrádPásztói járásBér304532911
VasVasvári járásBérbaltavár983132124
NógrádBalassagyarmati járásBercel26872389
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásBeregdaróc493428246
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásBeregsurány493320677
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásBerekböszörmény411618467
Jász-Nagykun-SzolnokKarcagi járásBerekfürdő530934005
BaranyaSiklósi járásBeremend782731927
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásBerente370434290
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásBeret383429674
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásBerettyóújfalu410012788
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásBerettyóújfalu410112788
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásBerettyóújfalu410312788
VeszprémVárpalotai járásBerhida818133127
VeszprémVárpalotai járásBerhida818233127
NógrádRétsági járásBerkenye26419034
BaranyaPécsi járásBerkesd766416461
Szabolcs-Szatmár-BeregKemecsei járásBerkesz45217472
PestSzobi járásBernecebaráti263918777
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásBerzék357526356
SomogyCsurgói járásBerzence751630119
BaranyaSellyei járásBesence783830049
Szabolcs-Szatmár-BeregBaktalórántházai járásBesenyőd455713639
HevesFüzesabonyi járásBesenyőtelek337327517
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásBesenyszög507111305
FejérDunaújvárosi járásBesnyő245616346
Szabolcs-Szatmár-BeregKemecsei járásBeszterec448821227
BaranyaMohácsi járásBezedek778214119
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásBezenye922329805
ZalaZalaegerszegi járásBezeréd893412830
Győr-Moson-SopronGyőri járásBezi916210560
PestBudakeszi járásBiatorbágy20518891
PestBudakeszi járásBiatorbágy20528891
BaranyaSzentlőrinci járásBicsérd767113310
FejérBicskei járásBicske206010481
FejérBicskei járásBicske206110481
FejérBicskei járásBicske206310481
Hajdú-BiharPüspökladányi járásBihardancsháza417525256
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásBiharkeresztes411019956
Hajdú-BiharPüspökladányi járásBiharnagybajom417224828
Hajdú-BiharPüspökladányi járásBihartorda417429887
BékésSarkadi járásBiharugra553829610
TolnaPaksi járásBikács704311970
BaranyaKomlói járásBikal73464899
Szabolcs-Szatmár-BeregNagykállói járásBiri42352945
BaranyaPécsi járásBirján77475139
BaranyaSiklósi járásBisse781124925
VasCelldömölki járásBoba954229203
ZalaZalaegerszegi járásBocfölde894317543
HevesHevesi járásBoconád336822354
Bács-KiskunKiskőrösi járásBócsa62358305
ZalaNagykanizsai járásBocska877631291
Hajdú-BiharHajdúhadházi járásBocskaikert424134102
BaranyaSzentlőrinci járásBoda767220899
FejérMóri járásBodajk805318254
FejérBicskei járásBodmér808011624
BaranyaKomlói járásBodolyabér739433002
Győr-Moson-SopronCsornai járásBodonhely91346220
HevesPétervásárai járásBodony324314933
VeszprémSümegi járásBodorfa84714321
SomogyKaposvári járásBodrog743910506
Borsod-Abaúj-ZemplénCigándi járásBodroghalom398723737
Borsod-Abaúj-ZemplénTokaji járásBodrogkeresztúr391630784
Borsod-Abaúj-ZemplénTokaji járásBodrogkisfalud391733808
Borsod-Abaúj-ZemplénSárospataki járásBodrogolaszi394314401
Borsod-Abaúj-ZemplénSárospataki járásBodrogolaszi394414401
Borsod-Abaúj-ZemplénSárospataki járásBodrogolaszi394514401
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásBódvalenke376827429
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásBódvarákó376433303
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásBódvaszilas37635926
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásBogács341225195
BaranyaPécsi járásBogád774132151
BaranyaSellyei járásBogádmindszent783621892
BaranyaSellyei járásBogdása796610694
TolnaTolnai járásBogyiszló71323425
Győr-Moson-SopronCsornai járásBogyoszló93244367
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásBojt411414137
ZalaKeszthelyi járásBókaháza874119929
Komárom-EsztergomOroszlányi járásBokod28557311
NógrádPásztói járásBokor30663841
HevesHatvani járásBoldog30163452
BaranyaSzigetvári járásBoldogasszonyfa793713116
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásBoldogkőújfalu388418944
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásBoldogkőváralja388514474
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásBoldva37948396
SomogyNagyatádi járásBolhás751713994
SomogyBarcsi járásBolhó758618120
BaranyaBólyi járásBóly775433154
ZalaZalaegerszegi járásBoncodfölde899210782
SomogyTabi járásBonnya728122673
TolnaBonyhádi járásBonyhád71506497
TolnaBonyhádi járásBonyhád71516497
TolnaBonyhádi járásBonyhád71536497
TolnaBonyhádi járásBonyhád71876497
TolnaBonyhádi járásBonyhádvarasd715814818
CsongrádMórahalmi járásBordány67958192
VasCelldömölki járásBorgáta95543090
BaranyaBólyi járásBorjád77566725
Bács-KiskunJánoshalmai járásBorota644519327
ZalaLetenyei járásBorsfa888510056
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásBorsodbóta365830669
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásBorsodgeszt342616124
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásBorsodivánka34626707
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásBorsodnádasd36715315
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásBorsodnádasd36725315
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásBorsodszentgyörgy362330207
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásBorsodszirák379616799
NógrádRétsági járásBorsosberény26449894
VeszprémDevecseri járásBorszörcsök84794765
VeszprémZirci járásBorzavár842830252
BaranyaPécsi járásBosta781114368
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásBotpalád495522239
BaranyaSzigetvári járásBotykapeterd790013365
VasKőszegi járásBozsok97275023
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásBózsva399431006
VasSzombathelyi járásBozzai97526390
VasSárvári járás96255476
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásBőcs35745306
ZalaZalaegerszegi járásBöde899122877
ZalaLenti járásBödeháza89694163
VasSárvári járásBögöt961211651
VasSárvári járásBögöte96757296
SomogyMarcali járásBöhönye871926532
Szabolcs-Szatmár-BeregNagykállói járásBököny423111299
TolnaPaksi járásBölcske70256558
Győr-Moson-SopronGyőri járásBőny907333950
Győr-Moson-SopronGyőri járásBörcs91526619
ZalaNagykanizsai járásBörzönce877221139
Győr-Moson-SopronCsornai járásBősárkány916715501
SomogyKaposvári járásBőszénfa747526277
BékésSzeghalmi járásBucsa552713471
VasSzombathelyi járásBucsu979232984
ZalaZalaegerszegi járásBúcsúszentlászló892520613
ZalaLetenyei járásBucsuta88937986
PestBudakeszi járásBudajenő20933407
PestSzentendrei járásBudakalász201123463
PestSzentendrei járásBudakalász201223463
PestBudakeszi járásBudakeszi209212052
PestBudakeszi járásBudaörs204023278
PestBudakeszi járásBudaörs204123278
PestBudakeszi járásBudaörs204223278
PestBudakeszi járásBudaörs204323278
PestBudakeszi járásBudaörs204423278
PestBudakeszi járásBudaörs204823278
PestBudakeszi járásBudaörs205823278
BudapestBudapest 01. kerületBudapest 01. kerület10119566
BudapestBudapest 01. kerületBudapest 01. kerület10129566
BudapestBudapest 01. kerületBudapest 01. kerület10139566
BudapestBudapest 01. kerületBudapest 01. kerület10149566
BudapestBudapest 01. kerületBudapest 01. kerület10159566
BudapestBudapest 01. kerületBudapest 01. kerület10169566
BudapestBudapest 02. kerületBudapest 02. kerület10213179
BudapestBudapest 02. kerületBudapest 02. kerület10223179
BudapestBudapest 02. kerületBudapest 02. kerület10233179
BudapestBudapest 02. kerületBudapest 02. kerület10243179
BudapestBudapest 02. kerületBudapest 02. kerület10253179
BudapestBudapest 02. kerületBudapest 02. kerület10263179
BudapestBudapest 02. kerületBudapest 02. kerület10273179
BudapestBudapest 02. kerületBudapest 02. kerület10283179
BudapestBudapest 02. kerületBudapest 02. kerület10293179
BudapestBudapest 03. kerületBudapest 03. kerület103118069
BudapestBudapest 03. kerületBudapest 03. kerület103218069
BudapestBudapest 03. kerületBudapest 03. kerület103318069
BudapestBudapest 03. kerületBudapest 03. kerület103418069
BudapestBudapest 03. kerületBudapest 03. kerület103518069
BudapestBudapest 03. kerületBudapest 03. kerület103618069
BudapestBudapest 03. kerületBudapest 03. kerület103718069
BudapestBudapest 03. kerületBudapest 03. kerület103818069
BudapestBudapest 03. kerületBudapest 03. kerület103918069
BudapestBudapest 04. kerületBudapest 04. kerület10415467
BudapestBudapest 04. kerületBudapest 04. kerület10425467
BudapestBudapest 04. kerületBudapest 04. kerület10435467
BudapestBudapest 04. kerületBudapest 04. kerület10445467
BudapestBudapest 04. kerületBudapest 04. kerület10455467
BudapestBudapest 04. kerületBudapest 04. kerület10465467
BudapestBudapest 04. kerületBudapest 04. kerület10475467
BudapestBudapest 04. kerületBudapest 04. kerület10485467
BudapestBudapest 04. kerületBudapest 04. kerület10495467
BudapestBudapest 05. kerületBudapest 05. kerület105113392
BudapestBudapest 05. kerületBudapest 05. kerület105213392
BudapestBudapest 05. kerületBudapest 05. kerület105313392
BudapestBudapest 05. kerületBudapest 05. kerület105413392
BudapestBudapest 05. kerületBudapest 05. kerület105513392
BudapestBudapest 05. kerületBudapest 05. kerület105613392
BudapestBudapest 06. kerületBudapest 06. kerület106116586
BudapestBudapest 06. kerületBudapest 06. kerület106216586
BudapestBudapest 06. kerületBudapest 06. kerület106316586
BudapestBudapest 06. kerületBudapest 06. kerület106416586
BudapestBudapest 06. kerületBudapest 06. kerület106516586
BudapestBudapest 06. kerületBudapest 06. kerület106616586
BudapestBudapest 06. kerületBudapest 06. kerület106716586
BudapestBudapest 06. kerületBudapest 06. kerület106816586
BudapestBudapest 07. kerületBudapest 07. kerület107129744
BudapestBudapest 07. kerületBudapest 07. kerület107229744
BudapestBudapest 07. kerületBudapest 07. kerület107329744
BudapestBudapest 07. kerületBudapest 07. kerület107429744
BudapestBudapest 07. kerületBudapest 07. kerület107529744
BudapestBudapest 07. kerületBudapest 07. kerület107629744
BudapestBudapest 07. kerületBudapest 07. kerület107729744
BudapestBudapest 07. kerületBudapest 07. kerület107829744
BudapestBudapest 08. kerületBudapest 08. kerület108125405
BudapestBudapest 08. kerületBudapest 08. kerület108225405
BudapestBudapest 08. kerületBudapest 08. kerület108325405
BudapestBudapest 08. kerületBudapest 08. kerület108425405
BudapestBudapest 08. kerületBudapest 08. kerület108525405
BudapestBudapest 08. kerületBudapest 08. kerület108625405
BudapestBudapest 08. kerületBudapest 08. kerület108725405
BudapestBudapest 08. kerületBudapest 08. kerület108825405
BudapestBudapest 08. kerületBudapest 08. kerület108925405
BudapestBudapest 09. kerületBudapest 09. kerület109129586
BudapestBudapest 09. kerületBudapest 09. kerület109229586
BudapestBudapest 09. kerületBudapest 09. kerület109329586
BudapestBudapest 09. kerületBudapest 09. kerület109429586
BudapestBudapest 09. kerületBudapest 09. kerület109529586
BudapestBudapest 09. kerületBudapest 09. kerület109629586
BudapestBudapest 09. kerületBudapest 09. kerület109729586
BudapestBudapest 09. kerületBudapest 09. kerület109829586
BudapestBudapest 10. kerületBudapest 10. kerület110110700
BudapestBudapest 10. kerületBudapest 10. kerület110210700
BudapestBudapest 10. kerületBudapest 10. kerület110310700
BudapestBudapest 10. kerületBudapest 10. kerület110410700
BudapestBudapest 10. kerületBudapest 10. kerület110510700
BudapestBudapest 10. kerületBudapest 10. kerület110610700
BudapestBudapest 10. kerületBudapest 10. kerület110710700
BudapestBudapest 10. kerületBudapest 10. kerület110810700
BudapestBudapest 11. kerületBudapest 11. kerület111114216
BudapestBudapest 11. kerületBudapest 11. kerület111214216
BudapestBudapest 11. kerületBudapest 11. kerület111314216
BudapestBudapest 11. kerületBudapest 11. kerület111414216
BudapestBudapest 11. kerületBudapest 11. kerület111514216
BudapestBudapest 11. kerületBudapest 11. kerület111614216
BudapestBudapest 11. kerületBudapest 11. kerület111714216
BudapestBudapest 11. kerületBudapest 11. kerület111814216
BudapestBudapest 11. kerületBudapest 11. kerület111914216
BudapestBudapest 12. kerületBudapest 12. kerület112124697
BudapestBudapest 12. kerületBudapest 12. kerület112224697
BudapestBudapest 12. kerületBudapest 12. kerület112324697
BudapestBudapest 12. kerületBudapest 12. kerület112424697
BudapestBudapest 12. kerületBudapest 12. kerület112524697
BudapestBudapest 12. kerületBudapest 12. kerület112624697
BudapestBudapest 12. kerületBudapest 12. kerület152924697
BudapestBudapest 13. kerületBudapest 13. kerület113124299
BudapestBudapest 13. kerületBudapest 13. kerület113224299
BudapestBudapest 13. kerületBudapest 13. kerület113324299
BudapestBudapest 13. kerületBudapest 13. kerület113424299
BudapestBudapest 13. kerületBudapest 13. kerület113524299
BudapestBudapest 13. kerületBudapest 13. kerület113624299
BudapestBudapest 13. kerületBudapest 13. kerület113724299
BudapestBudapest 13. kerületBudapest 13. kerület113824299
BudapestBudapest 13. kerületBudapest 13. kerület113924299
BudapestBudapest 14. kerületBudapest 14. kerület114116337
BudapestBudapest 14. kerületBudapest 14. kerület114216337
BudapestBudapest 14. kerületBudapest 14. kerület114316337
BudapestBudapest 14. kerületBudapest 14. kerület114416337
BudapestBudapest 14. kerületBudapest 14. kerület114516337
BudapestBudapest 14. kerületBudapest 14. kerület114616337
BudapestBudapest 14. kerületBudapest 14. kerület114716337
BudapestBudapest 14. kerületBudapest 14. kerület114816337
BudapestBudapest 14. kerületBudapest 14. kerület114916337
BudapestBudapest 15. kerületBudapest 15. kerület115111314
BudapestBudapest 15. kerületBudapest 15. kerület115211314
BudapestBudapest 15. kerületBudapest 15. kerület115311314
BudapestBudapest 15. kerületBudapest 15. kerület115411314
BudapestBudapest 15. kerületBudapest 15. kerület115511314
BudapestBudapest 15. kerületBudapest 15. kerület115611314
BudapestBudapest 15. kerületBudapest 15. kerület115711314
BudapestBudapest 15. kerületBudapest 15. kerület115811314
BudapestBudapest 16. kerületBudapest 16. kerület11618208
BudapestBudapest 16. kerületBudapest 16. kerület11628208
BudapestBudapest 16. kerületBudapest 16. kerület11638208
BudapestBudapest 16. kerületBudapest 16. kerület11648208
BudapestBudapest 16. kerületBudapest 16. kerület11658208
BudapestBudapest 17. kerületBudapest 17. kerület11712112
BudapestBudapest 17. kerületBudapest 17. kerület11722112
BudapestBudapest 17. kerületBudapest 17. kerület11732112
BudapestBudapest 17. kerületBudapest 17. kerület11742112
BudapestBudapest 18. kerületBudapest 18. kerület118129285
BudapestBudapest 18. kerületBudapest 18. kerület118229285
BudapestBudapest 18. kerületBudapest 18. kerület118329285
BudapestBudapest 18. kerületBudapest 18. kerület118429285
BudapestBudapest 18. kerületBudapest 18. kerület118529285
BudapestBudapest 18. kerületBudapest 18. kerület118629285
BudapestBudapest 18. kerületBudapest 18. kerület118829285
BudapestBudapest 19. kerületBudapest 19. kerület11914011
BudapestBudapest 19. kerületBudapest 19. kerület11924011
BudapestBudapest 19. kerületBudapest 19. kerület11934011
BudapestBudapest 19. kerületBudapest 19. kerület11944011
BudapestBudapest 19. kerületBudapest 19. kerület11954011
BudapestBudapest 19. kerületBudapest 19. kerület11964011
BudapestBudapest 20. kerületBudapest 20. kerület12016026
BudapestBudapest 20. kerületBudapest 20. kerület12026026
BudapestBudapest 20. kerületBudapest 20. kerület12036026
BudapestBudapest 20. kerületBudapest 20. kerület12046026
BudapestBudapest 20. kerületBudapest 20. kerület12056026
BudapestBudapest 21. kerületBudapest 21. kerület121113189
BudapestBudapest 21. kerületBudapest 21. kerület121213189
BudapestBudapest 21. kerületBudapest 21. kerület121313189
BudapestBudapest 21. kerületBudapest 21. kerület121413189
BudapestBudapest 21. kerületBudapest 21. kerület121513189
BudapestBudapest 22. kerületBudapest 22. kerület122110214
BudapestBudapest 22. kerületBudapest 22. kerület122210214
BudapestBudapest 22. kerületBudapest 22. kerület122310214
BudapestBudapest 22. kerületBudapest 22. kerület122410214
BudapestBudapest 22. kerületBudapest 22. kerület122510214
BudapestBudapest 23. kerületBudapest 23. kerület123734139
BudapestBudapest 23. kerületBudapest 23. kerület123834139
BudapestBudapest 23. kerületBudapest 23. kerület123934139
Bács-KiskunKiskunfélegyházi járásBugac611432823
Bács-KiskunKiskunfélegyházi járásBugacpusztaháza611433631
PestDabasi járásBugyi234732027
Szabolcs-Szatmár-BeregIbrányi járásBuj448319707
NógrádPásztói járásBuják304714234
SomogyFonyódi járásBuzsák869517358
VasKőszegi járásBük97372431
VasKőszegi járásBük97402431
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásBükkábrány342213596
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásBükkaranyos355427890
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásBükkmogyorósd364819406
BaranyaSzentlőrinci járásBükkösd768223162
HevesPétervásárai járásBükkszék33352963
HevesPétervásárai járásBükkszenterzsébet325710621
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásBükkszentkereszt35578022
HevesBélapátfalvai járásBükkszentmárton334622099
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásBükkzsérc341432887
BaranyaSzigetvári járásBürüs79737533
SomogyKaposvári járásBüssü72738703
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásBüttös382123977
VasKőszegi járásCák97258271
Győr-Moson-SopronCsornai járásCakóháza916527085
FejérSárbogárdi járásCece701313152
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásCégénydányád47329681
PestCeglédi járásCegléd270011341
PestCeglédi járásCegléd270111341
PestCeglédi járásCegléd270211341
PestCeglédi járásCegléd270311341
PestCeglédi járásCegléd270411341
PestCeglédi járásCegléd273811341
PestCeglédi járásCeglédbercel273720640
VasCelldömölki járásCelldömölk950027094
VasCelldömölki járásCelldömölk950127094
VasCelldömölki járásCelldömölk950227094
VasCelldömölki járásCelldömölk950327094
VasCelldömölki járásCelldömölk954127094
NógrádSalgótarjáni járásCered31233665
VasSárvári járásChernelházadamonya96249876
Jász-Nagykun-SzolnokKunszentmártoni járásCibakháza546222938
Borsod-Abaúj-ZemplénCigándi járásCigánd39733939
TolnaBonyhádi járásCikó716119284
Győr-Moson-SopronKapuvári járásCirák936415954
BékésSzarvasi járásCsabacsűd555131334
BékésBékéscsabai járásCsabaszabadi560934078
FejérBicskei járásCsabdi206430544
VeszprémSümegi járásCsabrendek847430924
Győr-Moson-SopronSoproni járásCsáfordjánosfa937510047
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásCsaholc496712928
VeszprémBalatonalmádi járásCsajág816316072
SomogyMarcali járásCsákány87353799
VasKörmendi járásCsákánydoroszló99193911
FejérMóri járásCsákberény80735360
FejérBicskei járásCsákvár808320002
FejérBicskei járásCsákvár808420002
CsongrádMakói járásCsanádalberti69152121
BékésOrosházi járásCsanádapáca566220455
CsongrádMakói járásCsanádpalota69135379
VasSárvári járásCsánig965426772
HevesHatvani járásCsány301516841
BaranyaSellyei járásCsányoszró796419901
CsongrádCsongrádi járásCsanytelek664722293
ZalaNagykanizsai járásCsapi87566132
Győr-Moson-SopronSoproni járásCsapod93728563
BékésGyomaendrődi járásCsárdaszállás562125502
BaranyaSiklósi járásCsarnóta781130614
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásCsaroda484429416
Komárom-EsztergomKisbéri járásCsászár285816416
Bács-KiskunKiskőrösi járásCsászártöltés623910472
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásCsászló49739715
Bács-KiskunBajai járásCsátalja652326471
ZalaZalaegerszegi járásCsatár894323436
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásCsataszög506434175
Komárom-EsztergomKisbéri járásCsatka288833109
Bács-KiskunBajai járásCsávoly644816373
BaranyaSzigetvári járásCsebény793521591
NógrádPásztói járásCsécse305230270
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásCsegöld474226107
VeszprémAjkai járásCsehbánya844520251
VasVasvári járásCsehi983319488
VasVasvári járásCsehimindszent983412724
Komárom-EsztergomKomáromi járásCsém294933640
PestCeglédi járásCsemő27135184
VasSzombathelyi járásCsempeszkopács976423816
CsongrádKisteleki járásCsengele676532285
Szabolcs-Szatmár-BeregCsengeri járásCsenger476530641
Szabolcs-Szatmár-BeregCsengeri járásCsengersima474324095
Szabolcs-Szatmár-BeregCsengeri járásCsengerújfalu476426851
Bács-KiskunKiskőrösi járásCsengőd622212344
VasSárvári járásCsénye96119070
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásCsenyéte38378493
Komárom-EsztergomKisbéri járásCsép294618272
Jász-Nagykun-SzolnokKunszentmártoni járásCsépa547513170
VasKőszegi járásCsepreg973512140
Győr-Moson-SopronSoproni járásCsér937530191
BaranyaSzentlőrinci járásCserdi768326082
SomogyKaposvári járásCserénfa747225681
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásCserépfalu34136974
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásCserépváralja341725575
NógrádBalassagyarmati járásCserháthaláp269421935
NógrádBalassagyarmati járásCserhátsurány267622594
NógrádPásztói járásCserhátszentiván306632319
Jász-Nagykun-SzolnokKunszentmártoni járásCserkeszőlő54655795
BaranyaPécsi járásCserkút76733896
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásCsernely364828459
ZalaKeszthelyi járásCserszegtomaj83727135
ZalaZalaegerszegi járásCsertalakos895110649
BaranyaSzigetvári járásCsertő790013851
VeszprémZirci járásCsesznek841924642
ZalaLenti járásCsesztreg89732583
NógrádBalassagyarmati járásCsesztve267820145
VeszprémZirci járásCsetény841731699
PestMonori járásCsévharaszt221218476
TolnaDombóvári járásCsibrák722511998
Bács-KiskunBácsalmási járásCsikéria642415699
TolnaDombóvári járásCsikóstőttős734130094
Győr-Moson-SopronTéti járásCsikvánd853413505
Győr-Moson-SopronTéti járásCsikvánd912713505
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásCsincse344234111
VasVasvári járásCsipkerek983626064
NógrádBalassagyarmati járásCsitár26735050
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásCsobád38485333
Borsod-Abaúj-ZemplénTokaji járásCsobaj392720774
PestSzentendrei járásCsobánka20146822
FejérMóri járásCsókakő807421908
SomogyBarcsi járásCsokonyavisonta75555971
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásCsokvaomány364714289
Komárom-EsztergomEsztergomi járásCsolnok252118926
Bács-KiskunKiskunmajsai járásCsólyospálos613512025
SomogyKaposvári járásCsoma72538040
PestDunakeszi járásCsomád216133118
SomogyKaposvári járásCsombárd74322477
CsongrádCsongrádi járásCsongrád66405111
CsongrádCsongrádi járásCsongrád66415111
CsongrádCsongrádi járásCsongrád66425111
CsongrádCsongrádi járásCsongrád66485111
ZalaZalaegerszegi járásCsonkahegyhát891831149
BaranyaSzentlőrinci járásCsonkamindszent794022576
VeszprémBalatonfüredi járásCsopak82292185
FejérSzékesfehérvári járásCsór80419779
Győr-Moson-SopronCsornai járásCsorna93004039
Győr-Moson-SopronCsornai járásCsorna93014039
BékésBékéscsabai járásCsorvás592026709
VeszprémPápai járásCsót855832878
ZalaZalaegerszegi járásCsöde899927492
VeszprémDevecseri járásCsögle849532814
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásCsökmő414512450
SomogyKaposvári járásCsököly752624314
SomogyMarcali járásCsömend870027270
ZalaLenti járásCsömödér895729364
PestGödöllői járásCsömör214122804
VasCelldömölki járásCsönge951322390
ZalaLetenyei járásCsörnyeföld887333978
PestVáci járásCsörög213534333
VasSzentgotthárdi járásCsörötnek99624224
FejérSzékesfehérvári járásCsősz81226734
PestVáci járásCsővár261526985
SomogyCsurgói járásCsurgó884021315
SomogyCsurgói járásCsurgónagymarton884010603
BaranyaSiklósi járásCún784311086
PestDabasi járásDabas23709247
PestDabasi járásDabas23719247
PestDabasi járásDabas23729247
PestDabasi járásDabas23739247
PestDabasi járásDabas23749247
VeszprémSümegi járásDabronc834517172
VeszprémDevecseri járásDabrony848528237
Komárom-EsztergomOroszlányi járásDad285433163
Komárom-EsztergomEsztergomi járásDág252222910
VeszprémPápai járásDáka859220154
TolnaDombóvári járásDalmand721129230
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásDamak378011350
Borsod-Abaúj-ZemplénCigándi járásDámóc39787719
PestCeglédi járásDánszentmiklós273531811
PestGödöllői járásDány211818397
VasKörmendi járásDaraboshegy991715990
SomogyBarcsi járásDarány798831352
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásDarnó473718795
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásDarnózseli923221865
FejérDunaújvárosi járásDaruszentmiklós242334342
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásDarvas414414678
Bács-KiskunBajai járásDávod652410533
NógrádBalassagyarmati járásDebercsény26947320
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen400015130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen400115130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen400215130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen400315130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen400415130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen400515130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen400615130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen400715130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen400815130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen400915130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen401015130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen401115130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen401215130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen401315130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen401415130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen401515130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen401715130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen402115130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen402215130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen402415130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen402515130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen402615130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen402715130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen402815130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen402915130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen403015130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen403115130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen403215130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen403315130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen403415130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen404015130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen404115130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen404215130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen404415130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen404515130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen404615130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen404715130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen404815130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen405015130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen406315130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen407815130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen407915130
Hajdú-BiharDebreceni járásDebrecen422515130
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásDebréte382531954
TolnaSzekszárdi járásDecs714424989
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásDédestapolcsány36434686
FejérEnyingi járásDég813532753
NógrádBalassagyarmati járásDejtár264912511
PestSzigetszentmiklósi járásDélegyháza23379973
Szabolcs-Szatmár-BeregKemecsei járásDemecser451617756
HevesEgri járásDemjén33958660
BaranyaSzigetvári járásDencsháza79157773
Győr-Moson-SopronKapuvári járásDénesfa936532595
Hajdú-BiharDerecskei járásDerecske41305573
Hajdú-BiharDerecskei járásDerecske41315573
CsongrádSzentesi járásDerekegyház66217834
CsongrádSzegedi járásDeszk677224077
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásDetek383410524
HevesGyöngyösi járásDetk32759201
BékésGyomaendrődi járásDévaványa551024819
VeszprémDevecseri járásDevecser846032276
VeszprémDevecseri járásDevecser846132276
BaranyaSzentlőrinci járásDinnyeberki768311952
BaranyaSzentlőrinci járásDinnyeberki769111952
BaranyaSzentlőrinci járásDinnyeberki769311952
TolnaTamási járásDiósberény707211688
PestÉrdi járásDiósd204924013
PestÉrdi járásDiósd205024013
NógrádRétsági járásDiósjenő26436743
ZalaKeszthelyi járásDióskál876428778
BaranyaSiklósi járásDiósviszló781732373
VeszprémDevecseri járásDoba848210870
BékésBékéscsabai járásDoboz562433190
ZalaLenti járásDobri887425885
ZalaZalaegerszegi járásDobronhegy891732708
CsongrádSzegedi járásDóc676630535
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásDomaháza362725690
CsongrádSzegedi járásDomaszék678113383
BékésMezőkovácsházai járásDombegyház583624031
BékésMezőkovácsházai járásDombiratos574522132
TolnaDombóvári járásDombóvár72007685
TolnaDombóvári járásDombóvár72017685
TolnaDombóvári járásDombóvár72027685
TolnaDombóvári járásDombóvár72037685
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásDombrád449214508
PestAszódi járásDomony21824808
HevesGyöngyösi járásDomoszló32637515
HevesFüzesabonyi járásDormánd337430261
Komárom-EsztergomEsztergomi járásDorog251010490
Komárom-EsztergomEsztergomi járásDorog251110490
Komárom-EsztergomEsztergomi járásDorog251210490
NógrádBátonyterenyei járásDorogháza315324439
VasSzombathelyi járásDozmat979116151
VasKörmendi járásDöbörhegy991420695
ZalaZalaszentgróti járásDöbröce83577782
TolnaDombóvári járásDöbrököz72282565
VeszprémPápai járásDöbrönte859729470
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásDöge44953647
Komárom-EsztergomEsztergomi járásDömös20276594
PestRáckevei járásDömsöd234429647
Győr-Moson-SopronCsornai járásDör914721917
VeszprémBalatonfüredi járásDörgicse82446363
VasKörmendi járásDöröske99133036
ZalaZalaszentgróti járásDötk879916009
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásDövény37216123
Bács-KiskunKalocsai járásDrágszél63427524
BaranyaSiklósi járásDrávacsehi785128617
BaranyaSiklósi járásDrávacsepely784628121
BaranyaSellyei járásDrávafok796717419
SomogyBarcsi járásDrávagárdony797713611
BaranyaSellyei járásDrávaiványi796032391
BaranyaSellyei járásDrávakeresztúr79679159
BaranyaSiklósi járásDrávapalkonya785122734
BaranyaSiklósi járásDrávapiski784312380
BaranyaSiklósi járásDrávaszabolcs785128608
BaranyaSiklósi járásDrávaszerdahely784730030
BaranyaSellyei járásDrávasztára796021698
SomogyBarcsi járásDrávatamási797915884
NógrádBalassagyarmati járásDrégelypalánk26468156
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásDubicsány363527669
VeszprémZirci járásDudar84162936
VasCelldömölki járásDuka95562927
Komárom-EsztergomTatai járásDunaalmás254533835
PestSzentendrei járásDunabogdány202325362
Bács-KiskunKunszentmiklósi járásDunaegyháza632321069
Bács-KiskunBajai járásDunafalva651312566
TolnaPaksi járásDunaföldvár702031501
TolnaPaksi járásDunaföldvár702131501
PestSzigetszentmiklósi járásDunaharaszti23309584
PestSzigetszentmiklósi járásDunaharaszti23319584
PestSzigetszentmiklósi járásDunaharaszti23329584
PestSzigetszentmiklósi járásDunaharaszti23339584
PestDunakeszi járásDunakeszi212018616
PestDunakeszi járásDunakeszi212118616
PestDunakeszi járásDunakeszi212218616
PestDunakeszi járásDunakeszi212318616
PestDunakeszi járásDunakeszi212418616
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásDunakiliti922527739
Bács-KiskunKalocsai járásDunapataj63287861
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásDunaremete92352079
Győr-Moson-SopronGyőri járásDunaszeg917421078
BaranyaMohácsi járásDunaszekcső77129186
Bács-KiskunKalocsai járásDunaszentbenedek633311606
Bács-KiskunKalocsai járásDunaszentbenedek783911606
TolnaPaksi járásDunaszentgyörgy71359539
Komárom-EsztergomTatai járásDunaszentmiklós289724101
Győr-Moson-SopronGyőri járásDunaszentpál917515875
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásDunasziget922610454
Bács-KiskunKalocsai járásDunatetétlen632514766
FejérDunaújvárosi járásDunaújváros24003115
FejérDunaújvárosi járásDunaújváros24013115
FejérDunaújvárosi járásDunaújváros24023115
FejérDunaújvárosi járásDunaújváros24033115
FejérDunaújvárosi járásDunaújváros24043115
FejérDunaújvárosi járásDunaújváros24053115
FejérDunaújvárosi járásDunaújváros24063115
FejérDunaújvárosi járásDunaújváros24073115
FejérDunaújvárosi járásDunaújváros24083115
PestSzigetszentmiklósi járásDunavarsány233620534
Bács-KiskunKunszentmiklósi járásDunavecse60877612
Bács-KiskunKalocsai járásDusnok63534109
TolnaTamási járásDúzs722419202
Győr-Moson-SopronSoproni járásEbergőc945126347
Hajdú-BiharHajdúszoboszlói járásEbes421114614
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásÉcs908316708
HevesHatvani járásEcséd301317181
NógrádPásztói járásEcseg30534251
BékésGyomaendrődi járásEcsegfalva55159432
SomogyKaposvári járásEcseny745710861
PestVecsési járásEcser223324518
SomogyKaposvári járásEdde74433489
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásEdelény378010728
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásEdelény378310728
Győr-Moson-SopronKapuvári járásEdve934322442
HevesEgri járásEger330020491
HevesEgri járásEger330120491
HevesEgri járásEger330220491
HevesEgri járásEger330320491
HevesEgri járásEger330420491
HevesEgri járásEger330520491
BaranyaPécsi járásEgerág776328918
VeszprémDevecseri járásEgeralja849733871
ZalaKeszthelyi járásEgeraracsa876524262
HevesEgri járásEgerbakta332112821
HevesEgri járásEgerbocs333726019
HevesEgri járásEgercsehi334116610
HevesFüzesabonyi járásEgerfarmos33792981
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásEgerlövő34615865
HevesEgri járásEgerszalók339424758
HevesEgri járásEgerszólát332813648
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásÉgerszög375713356
ZalaZalaegerszegi járásEgervár891333428
VasVasvári járásEgervölgy968428796
Győr-Moson-SopronCsornai járásEgyed931420288
Hajdú-BiharBalmazújvárosi járásEgyek406715741
Hajdú-BiharBalmazújvárosi járásEgyek406915741
NógrádPásztói járásEgyházasdengeleg304317659
Győr-Moson-SopronSoproni járásEgyházasfalu947315237
NógrádSalgótarjáni járásEgyházasgerge31855980
BaranyaSiklósi járásEgyházasharaszti782416498
VasCelldömölki járásEgyházashetye955410232
VasKörmendi járásEgyházashollós978130429
VeszprémPápai járásEgyházaskesző852310445
BaranyaKomlói járásEgyházaskozár734727401
VasKörmendi járásEgyházasrádóc978325946
BékésGyulai járásElek574232957
BaranyaPécsi járásEllend77446099
FejérDunaújvárosi járásElőszállás242420358
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásEmőd34324677
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásEncs385433048
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásEncs386033048
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásEncs386133048
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásEncsencs437432328
NógrádSzécsényi járásEndrefalva316525496
BaranyaSzigetvári járásEndrőc797328273
Győr-Moson-SopronGyőri járásEnese914315033
FejérEnyingi járásEnying81302802
FejérEnyingi járásEnying81312802
CsongrádSzentesi járásEperjes662422992
Szabolcs-Szatmár-BeregZáhonyi járásEperjeske464618528
VeszprémVeszprémi járásEplény841333941
Komárom-EsztergomEsztergomi járásEpöl252629638
FejérMartonvásári járásErcsi245123603
FejérMartonvásári járásErcsi245323603
PestÉrdi járásÉrd203030988
PestÉrdi járásÉrd203130988
PestÉrdi járásÉrd203230988
PestÉrdi járásÉrd203330988
PestÉrdi járásÉrd203430988
PestÉrdi járásÉrd203530988
PestÉrdi járásÉrd203630988
Borsod-Abaúj-ZemplénTokaji járásErdőbénye393225326
Borsod-Abaúj-ZemplénSárospataki járásErdőhorváti393522503
PestGödöllői járásErdőkertes211313480
HevesPétervásárai járásErdőkövesd325228556
NógrádPásztói járásErdőkürt217622655
BaranyaMohácsi járásErdősmárok773525821
BaranyaPécsváradi járásErdősmecske772318704
NógrádPásztói járásErdőtarcsa217721795
HevesHevesi járásErdőtelek335824235
HevesHevesi járásErk329520118
Szabolcs-Szatmár-BeregNagykállói járásÉrpatak424510852
Bács-KiskunBajai járásÉrsekcsanád634711864
Bács-KiskunBajai járásÉrsekhalma634833589
NógrádBalassagyarmati járásÉrsekvadkert265921582
TolnaTamási járásÉrtény70938448
BaranyaPécsváradi járásErzsébet766113499
Hajdú-BiharDerecskei járásEsztár412425469
ZalaNagykanizsai járásEszteregnye88826178
ZalaKeszthelyi járásEsztergályhorváti874215769
Komárom-EsztergomEsztergomi járásEsztergom250025131
Komárom-EsztergomEsztergomi járásEsztergom250125131
Komárom-EsztergomEsztergomi járásEsztergom250325131
Komárom-EsztergomEsztergomi járásEsztergom250825131
Komárom-EsztergomEsztergomi járásEsztergom250925131
Komárom-EsztergomKisbéri járásEte29476664
NógrádSalgótarjáni járásEtes313615370
FejérBicskei járásEtyek20912316
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásFábiánháza435423250
CsongrádSzentesi járásFábiánsebestyén662519974
TolnaTolnai járásFácánkert713624192
TolnaTolnai járásFadd713318980
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásFáj38652741
Bács-KiskunKalocsai járásFajsz63523230
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásFancsal385512557
Győr-Moson-SopronCsornai járásFarád932133996
VeszprémAjkai járásFarkasgyepű858210250
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásFarkaslyuk360834272
PestNagykátai járásFarmos27659122
BaranyaPécsváradi járásFazekasboda773217835
HevesPétervásárai járásFedémes325512432
Jász-Nagykun-SzolnokTörökszentmiklósi járásFegyvernek521316647
Jász-Nagykun-SzolnokTörökszentmiklósi járásFegyvernek523116647
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásFehérgyarmat490018971
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásFehérgyarmat490118971
Győr-Moson-SopronGyőri járásFehértó91636956
FejérMóri járásFehérvárcsurgó805232203
BaranyaMohácsi járásFeked77244543
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásFeketeerdő921132717
FejérBicskei járásFelcsút808629939
HevesEgri járásFeldebrő335220747
CsongrádCsongrádi járásFelgyő664522646
Győr-Moson-SopronTéti járásFelpéc912233251
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásFelsőberecki39858174
VasSzombathelyi járásFelsőcsatár979413587
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásFelsődobsza38479742
BaranyaHegyháti járásFelsőegerszeg737013286
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásFelsőgagy383729708
VasKörmendi járásFelsőjánosfa99348013
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásFelsőkelecsény372231723
Bács-KiskunKecskeméti járásFelsőlajos605533598
VasKörmendi járásFelsőmarác991829841
SomogyKaposvári járásFelsőmocsolád745613985
TolnaBonyhádi járásFelsőnána717515820
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásFelsőnyárád372132762
TolnaTamási járásFelsőnyék709917914
VeszprémBalatonalmádi járásFelsőörs822724369
ZalaKeszthelyi járásFelsőpáhok838011642
PestGyáli járásFelsőpakony23636035
NógrádRétsági járásFelsőpetény261124323
ZalaNagykanizsai járásFelsőrajk876721476
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásFelsőregmec39897588
ZalaLenti járásFelsőszenterzsébet897330890
Bács-KiskunBajai járásFelsőszentiván64472954
BaranyaSellyei járásFelsőszentmárton79688819
VasSzentgotthárdi járásFelsőszölnök998523287
HevesEgri járásFelsőtárkány332416328
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásFelsőtelekes373531671
NógrádPásztói járásFelsőtold306733312
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásFelsővadász381423533
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásFelsőzsolca35612848
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásFényeslitke462122415
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásFenyőfő843230678
CsongrádSzegedi járásFerencszállás677418999
Győr-Moson-SopronSoproni járásFertőboz949311253
Győr-Moson-SopronSoproni járásFertőd94319885
Győr-Moson-SopronSoproni járásFertőd94339885
Győr-Moson-SopronSoproni járásFertőendréd94429487
Győr-Moson-SopronSoproni járásFertőhomok949210658
Győr-Moson-SopronSoproni járásFertőrákos942112414
Győr-Moson-SopronSoproni járásFertőszentmiklós944415343
Győr-Moson-SopronSoproni járásFertőszéplak943631440
SomogyTabi járásFiad728231644
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásFilkeháza399425238
ZalaNagykanizsai járásFityeház883519187
Bács-KiskunKalocsai járásFoktő63312149
Hajdú-BiharHajdúnánási járásFolyás409034014
SomogyKaposvári járásFonó727122026
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásFony389317932
SomogyFonyódi járásFonyód864014632
SomogyFonyódi járásFonyód864114632
SomogyFonyódi járásFonyód864214632
SomogyFonyódi járásFonyód864414632
CsongrádMórahalmi járásForráskút679333020
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásForró384930483
PestDunakeszi járásFót215132610
PestDunakeszi járásFót215232610
PestDunakeszi járásFót215332610
PestDunakeszi járásFót215432610
CsongrádMakói járásFöldeák69229210
Hajdú-BiharPüspökladányi járásFöldes41773258
SomogyMarcali járásFőnyed873222707
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásFulókércs386422123
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásFurta414116993
FejérSzékesfehérvári járásFüle81576114
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásFülesd496410791
Hajdú-BiharNyíradonyi járásFülöp426622150
Bács-KiskunKecskeméti járásFülöpháza604231468
Bács-KiskunKecskeméti járásFülöpjakab611633622
Bács-KiskunKiskőrösi járásFülöpszállás608514058
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásFülpösdaróc475414377
TolnaTamási járásFürged708717950
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásFüzér399617109
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásFüzérkajata39946460
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásFüzérkomlós399711378
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásFüzérradvány399310366
HevesFüzesabonyi járásFüzesabony33903276
HevesFüzesabonyi járásFüzesabony33923276
HevesFüzesabonyi járásFüzesabony33933276
BékésSzeghalmi járásFüzesgyarmat552512256
ZalaNagykanizsai járásFűzvölgy877716531
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásGáborján412218175
ZalaLenti járásGáborjánháza896917516
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásGacsály497213727
SomogyKaposvári járásGadács727628264
SomogyMarcali járásGadány871626222
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásGadna38155494
BékésOrosházi járásGádoros59329511
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásGagyapáti383728732
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásGagybátor381728307
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásGagyvendégi38163744
ZalaNagykanizsai járásGalambok875412991
NógrádBalassagyarmati járásGalgaguta268625663
PestVáci járásGalgagyörk268113295
PestAszódi járásGalgahévíz219319503
PestAszódi járásGalgamácsa218327128
SomogyKaposvári járásGálosfa74736585
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásGalvács375219293
SomogyFonyódi járásGamás86856451
VeszprémPápai járásGanna859712742
FejérSzékesfehérvári járásGánt808215750
Bács-KiskunBajai járásGara652231848
NógrádPásztói járásGaráb306718494
ZalaNagykanizsai járásGarabonc874712946
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásGaradna387310904
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásGarbolc49764996
FejérGárdonyi járásGárdony248310296
FejérGárdonyi járásGárdony248410296
FejérGárdonyi járásGárdony248510296
BaranyaSiklósi járásGaré78127560
VasSzentgotthárdi járásGasztony995230906
Bács-KiskunKiskunfélegyházi járásGátér611126383
Szabolcs-Szatmár-BeregIbrányi járásGávavencsellő44715801
Szabolcs-Szatmár-BeregIbrányi járásGávavencsellő44725801
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásGéberjén47543629
VeszprémPápai járásGecse85439292
Bács-KiskunKalocsai járásGéderlak63343577
Szabolcs-Szatmár-BeregKemecsei járásGégény45175670
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőcsáti járásGelej344423719
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásGelénes49354613
ZalaZalaegerszegi járásGellénháza89818068
ZalaNagykanizsai járásGelse877412089
ZalaNagykanizsai járásGelsesziget87749089
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásGemzse456713000
VasSzombathelyi járásGencsapáti972124183
VasSárvári járásGérce967226152
BaranyaSzentlőrinci járásGerde795112751
BékésBékéscsabai járásGerendás59257393
BaranyaHegyháti járásGerényes736213347
BaranyaPécsváradi járásGeresdlak77332857
TolnaPaksi járásGerjen71345731
VasVasvári járásGersekarát981330942
BékésSarkadi járásGeszt573417394
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásGesztely371515608
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásGesztely392315608
Szabolcs-Szatmár-BeregNagykállói járásGeszteréd423228893
ZalaKeszthelyi járásGétye876220039
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásGibárt385420969
VeszprémPápai járásGic843516717
SomogyKaposvári járásGige75279177
BaranyaSellyei járásGilvánfa795418333
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásGirincs357821564
VeszprémSümegi járásGógánfa834618193
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásGolop390613134
PestMonori járásGomba22179441
ZalaZalaegerszegi járásGombosszeg898417613
VasSárvári járásGór962511156
BaranyaSiklósi járásGordisa785333084
ZalaLenti járásGosztola897813569
PestDunakeszi járásGöd213123649
PestDunakeszi járásGöd213223649
PestGödöllői járásGödöllő210032559
PestGödöllői járásGödöllő210132559
PestGödöllői járásGödöllő210232559
PestGödöllői járásGödöllő210332559
PestGödöllői járásGödöllő210532559
BaranyaHegyháti járásGödre738533233
BaranyaHegyháti járásGödre738633233
SomogyKaposvári járásGölle727230571
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásGömörszőlős37289706
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásGönc389515936
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásGöncruszka389418643
Győr-Moson-SopronGyőri járásGönyű90712060
Hajdú-BiharHajdúnánási járásGörbeháza407516568
BaranyaPécsi járásGörcsöny783330438
BaranyaMohácsi járásGörcsönydoboka77289636
SomogyNagyatádi járásGörgeteg755314599
ZalaZalaegerszegi járásGősfa891329771
TolnaBonyhádi járásGrábóc716226727
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásGulács484229443
ZalaZalaegerszegi járásGutorfölde89512097
PestGyáli járásGyál236025627
Győr-Moson-SopronSoproni járásGyalóka947417969
VasSzombathelyi járásGyanógeregye977427030
Győr-Moson-SopronTéti járásGyarmat854526860
Győr-Moson-SopronTéti járásGyarmat912626860
SomogyCsurgói járásGyékényes885130960
SomogyCsurgói járásGyékényes885230960
ZalaKeszthelyi járásGyenesdiás831523302
VeszprémSümegi járásGyepükaján847328671
Komárom-EsztergomTatabányai járásGyermely28216521
BaranyaPécsi járásGyód766818315
BékésGyomaendrődi járásGyomaendrőd550033455
BékésGyomaendrődi járásGyomaendrőd550133455
BékésGyomaendrődi járásGyomaendrőd550233455
Győr-Moson-SopronKapuvári járásGyóró936323843
Győr-Moson-SopronTéti járásGyömöre912420400
PestMonori járásGyömrő223029735
BaranyaSzentlőrinci járásGyöngyfa795428404
HevesGyöngyösi járásGyöngyös32005236
HevesGyöngyösi járásGyöngyös32015236
HevesGyöngyösi járásGyöngyös32025236
HevesGyöngyösi járásGyöngyös32215236
HevesGyöngyösi járásGyöngyös32325236
HevesGyöngyösi járásGyöngyös32335236
VasKőszegi járásGyöngyösfalu972311943
VasKőszegi járásGyöngyösfalu972411943
HevesGyöngyösi járásGyöngyöshalász321217534
BaranyaSzigetvári járásGyöngyösmellék797222664
HevesGyöngyösi járásGyöngyösoroszi321113338
HevesGyöngyösi járásGyöngyöspata30358323
HevesGyöngyösi járásGyöngyössolymos323119123
HevesGyöngyösi járásGyöngyössolymos323219123
HevesGyöngyösi járásGyöngyössolymos323319123
HevesGyöngyösi járásGyöngyöstarján303628088
TolnaTamási járásGyönk706430289
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr900025584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr900125584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr900225584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr900325584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr900425584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr900525584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr900625584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr900725584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr900825584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr900925584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr901025584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr901125584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr901225584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr901325584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr901625584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr901925584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr902025584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr902125584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr902225584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr902325584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr902425584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr902525584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr902625584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr902725584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr902825584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr902925584
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőr903025584
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásGyőrasszonyfa90938721
TolnaBonyhádi járásGyöre735225539
Borsod-Abaúj-ZemplénSárospataki járásGyörgytarló39545069
TolnaPaksi járásGyörköny704512326
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőrladamér917313198
Szabolcs-Szatmár-BeregZáhonyi járásGyőröcske462528945
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőrság908431316
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőrsövényház916119309
Győr-Moson-SopronTéti járásGyőrszemere912115653
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásGyőrtelek475210126
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőrújbarát90817481
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőrújfalu917131787
VasVasvári járásGyőrvár98219724
Győr-Moson-SopronGyőri járásGyőrzámoly917215228
SomogyFonyódi járásGyugy869223904
BékésGyulai járásGyula57005032
BékésGyulai járásGyula57015032
BékésGyulai járásGyula57025032
BékésGyulai járásGyula57035032
BékésGyulai járásGyula57115032
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásGyulaháza45457676
TolnaDombóvári járásGyulaj722730359
VeszprémTapolcai járásGyulakeszi82869520
FejérMartonvásári járásGyúró246415918
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásGyügye473319558
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásGyüre481333774
ZalaZalaegerszegi járásGyűrűs893212539
SomogyFonyódi járásHács869418634
ZalaZalaegerszegi járásHagyárosbörönd899210931
ZalaNagykanizsai járásHahót877110269
Hajdú-BiharDerecskei járásHajdúbagos427326170
Hajdú-BiharHajdúböszörményi járásHajdúböszörmény40743045
Hajdú-BiharHajdúböszörményi járásHajdúböszörmény40863045
Hajdú-BiharHajdúböszörményi járásHajdúböszörmény42203045
Hajdú-BiharHajdúböszörményi járásHajdúböszörmény42213045
Hajdú-BiharHajdúböszörményi járásHajdúböszörmény42243045
Hajdú-BiharHajdúböszörményi járásHajdúböszörmény42253045
Hajdú-BiharHajdúböszörményi járásHajdúdorog408712803
Hajdú-BiharHajdúhadházi járásHajdúhadház424210393
Hajdú-BiharHajdúnánási járásHajdúnánás408022406
Hajdú-BiharHajdúnánási járásHajdúnánás408122406
Hajdú-BiharHajdúnánási járásHajdúnánás408522406
Hajdú-BiharDebreceni járásHajdúsámson425131097
Hajdú-BiharHajdúszoboszlói járásHajdúszoboszló42005175
Hajdú-BiharHajdúszoboszlói járásHajdúszoboszló42015175
Hajdú-BiharHajdúszoboszlói járásHajdúszoboszló42025175
Hajdú-BiharHajdúszoboszlói járásHajdúszovát421217473
SomogyKaposvári járásHajmás747325830
VeszprémVeszprémi járásHajmáskér819215361
Bács-KiskunKalocsai járásHajós634418759
VasKörmendi járásHalastó981429452
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásHalászi922826790
PestSzigetszentmiklósi járásHalásztelek23149690
VeszprémAjkai járásHalimba84527898
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásHalmaj384227942
HevesGyöngyösi járásHalmajugra327311411
VasKörmendi járásHalogy991710676
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásHangács379511226
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásHangony362625104
FejérSárbogárdi járásHantos243423427
VasKörmendi járásHarasztifalu97845713
TolnaSzekszárdi járásHarc717214164
Győr-Moson-SopronSoproni járásHarka94227649
Bács-KiskunKiskunhalasi járásHarkakötöny61368350
BaranyaSiklósi járásHarkány781521528
SomogyNagyatádi járásHáromfa75858837
Borsod-Abaúj-ZemplénSárospataki járásHáromhuta393612706
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásHarsány35555847
VeszprémVeszprémi járásHárskút844225566
Bács-KiskunKalocsai járásHarta632618458
Bács-KiskunKalocsai járásHarta632718458
BaranyaBólyi járásHásságy774527881
HevesHatvani járásHatvan300022309
HevesHatvani járásHatvan300122309
HevesHatvani járásHatvan300222309
HevesHatvani járásHatvan300322309
HevesHatvani járásHatvan300922309
HevesHatvani járásHatvan302022309
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásHédervár917812308
SomogyKaposvári járásHedrehely753316726
VeszprémTapolcai járásHegyesd82962422
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásHegyeshalom922217905
VasSárvári járásHegyfalu963132188
VasKörmendi járásHegyháthodász991514997
BaranyaKomlói járásHegyhátmaróc734830951
VasKörmendi járásHegyhátsál991530216
VasKörmendi járásHegyhátszentjakab993418032
VasKörmendi járásHegyhátszentmárton993121838
VasVasvári járásHegyhátszentpéter98218226
Győr-Moson-SopronSoproni járásHegykő943718403
VeszprémTapolcai járásHegymagas826525803
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásHegymeg37862468
BaranyaSellyei járásHegyszentmárton783721023
NógrádPásztói járásHéhalom30413993
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásHejce389222187
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásHejőbába35936655
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásHejőkeresztúr35974604
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásHejőkürt35882282
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőcsáti járásHejőpapi359416780
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásHejőszalonta359512159
BaranyaSzentlőrinci járásHelesfa768317190
Bács-KiskunKecskeméti járásHelvécia60344093
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásHencida412329391
SomogyKaposvári járásHencse75329946
PestBudakeszi járásHerceghalom205333552
PestBudakeszi járásHerceghalom205533552
PestBudakeszi járásHerceghalom205633552
Borsod-Abaúj-ZemplénSárospataki járásHercegkút395830137
Bács-KiskunBajai járásHercegszántó652512937
HevesHatvani járásHeréd301120242
Komárom-EsztergomTatabányai járásHéreg283211891
NógrádBalassagyarmati járásHerencsény26775324
VeszprémVeszprémi járásHerend844023658
SomogyBarcsi járásHeresznye758724846
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásHermánszeg473512061
PestDabasi járásHernád23769849
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásHernádbűd385315839
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásHernádcéce38879399
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásHernádkak356324165
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásHernádkércs384621829
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásHernádnémeti356431200
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásHernádpetri387424882
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásHernádszentandrás385217136
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásHernádszurdok387524970
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásHernádvécse387419840
ZalaLenti járásHernyék895719895
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásHét36558004
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásHetefejércse48435616
SomogyKaposvári járásHetes74329928
BaranyaSzentlőrinci járásHetvehely76817126
VeszprémSümegi járásHetyefő834415088
HevesHevesi járásHeves336014526
HevesEgri járásHevesaranyos332210241
HevesHevesi járásHevesvezekény33834084
ZalaKeszthelyi járásHévíz83803814
ZalaKeszthelyi járásHévíz83813814
PestAszódi járásHévízgyörk219213949
BaranyaPécsváradi járásHidas76966798
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásHidasnémeti387611697
VeszprémVeszprémi járásHidegkút824720756
Győr-Moson-SopronSoproni járásHidegség949123375
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásHidvégardó376825672
BaranyaMohácsi járásHimesháza773527933
Győr-Moson-SopronKapuvári járásHimod93624020
BaranyaSellyei járásHirics78383285
BaranyaSzigetvári járásHobol797133932
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásHodász433413019
CsongrádHódmezővásárhelyi járásHódmezővásárhely68008314
CsongrádHódmezővásárhelyi járásHódmezővásárhely68018314
CsongrádHódmezővásárhelyi járásHódmezővásárhely68028314
CsongrádHódmezővásárhelyi járásHódmezővásárhely68038314
CsongrádHódmezővásárhelyi járásHódmezővásárhely68048314
CsongrádHódmezővásárhelyi járásHódmezővásárhely68068314
CsongrádHódmezővásárhelyi járásHódmezővásárhely68088314
CsongrádHódmezővásárhelyi járásHódmezővásárhely68118314
SomogyMarcali járásHollád87316211
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásHollóháza399931167
NógrádSzécsényi járásHollókő317633242
VeszprémPápai járásHomokbödöge856327818
ZalaNagykanizsai járásHomokkomárom877724873
Bács-KiskunKalocsai járásHomokmégy634127845
SomogyBarcsi járásHomokszentgyörgy753719150
BaranyaMohácsi járásHomorúd771629966
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásHomrogd381221236
NógrádBalassagyarmati járásHont264713204
NógrádRétsági járásHorpács265813718
HevesHatvani járásHort30144145
Hajdú-BiharBalmazújvárosi járásHortobágy40714118
BaranyaSzigetvári járásHorváthertelend793523074
VasSzombathelyi járásHorvátlövő979612733
VasKőszegi járásHorvátzsidány973316887
BaranyaPécsi járásHosszúhetény769430836
Hajdú-BiharDerecskei járásHosszúpályi42746266
VasSárvári járásHosszúpereszteg967620880
SomogyMarcali járásHosszúvíz871630775
ZalaNagykanizsai járásHosszúvölgy877711208
VeszprémSümegi járásHosztót84757250
ZalaZalaegerszegi járásHottó899128325
TolnaTamási járásHőgyész719126055
Győr-Moson-SopronKapuvári járásHövej936110029
NógrádBalassagyarmati járásHugyag267216878
BékésGyomaendrődi járásHunya555533297
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásHunyadfalva506334050
BaranyaPécsi járásHusztót767831431
BaranyaSzigetvári járásIbafa793533066
ZalaZalaegerszegi járásIborfia89843188
Szabolcs-Szatmár-BeregIbrányi járásIbrány448425636
SomogyKaposvári járásIgal727511192
FejérSárbogárdi járásIgar701517738
FejérSárbogárdi járásIgar701617738
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőcsáti járásIgrici345925399
SomogyCsurgói járásIharos872619619
SomogyCsurgói járásIharosberény872527784
VasSárvári járásIkervár975611387
PestAszódi járásIklad21813300
VasKőszegi járásIklanberény963429504
ZalaLenti járásIklódbördőce895813921
Győr-Moson-SopronGyőri járásIkrény914120604
NógrádBalassagyarmati járásIliny267526833
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásIlk45669654
BaranyaSiklósi járásIllocska777531936
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásImola372416577
Bács-KiskunKiskőrösi járásImrehegy62388095
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásInáncs38518086
PestDabasi járásInárcs236532106
SomogyCsurgói járásInke872426301
BaranyaSiklósi járásIpacsfa784729948
PestSzobi járásIpolydamásd263128097
NógrádBalassagyarmati járásIpolyszög26601508
NógrádSalgótarjáni járásIpolytarnóc31383328
PestSzobi járásIpolytölgyes26334978
NógrádBalassagyarmati járásIpolyvece266929319
TolnaTamási járásIregszemcse70954701
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásIrota37865005
PestGödöllői járásIsaszeg21177807
VasKörmendi járásIspánk99417977
HevesPétervásárai járásIstenmezeje325310074
SomogyBarcsi járásIstvándi798721333
FejérSzékesfehérvári járásIszkaszentgyörgy804332018
VeszprémDevecseri járásIszkáz849328015
FejérMóri járásIsztimér80452200
HevesPétervásárai járásIvád324813879
Győr-Moson-SopronSoproni járásIván937431635
BaranyaSiklósi járásIvánbattyán77723337
VasKörmendi járásIvánc993131680
FejérDunaújvárosi járásIváncsa245413462
BaranyaMohácsi járásIvándárda77813346
TolnaBonyhádi járásIzmény735327711
Bács-KiskunKiskőrösi járásIzsák607021999
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásIzsófalva37415591
TolnaDombóvári járásJágónak73579326
TolnaDombóvári járásJágónak73629326
VasSzombathelyi járásJák979813958
Bács-KiskunKecskeméti járásJakabszállás607817923
VasSárvári járásJákfa96436406
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásJákfalva372120233
SomogyKaposvári járásJákó752515927
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásJánd484117075
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásJánkmajtis47417843
Bács-KiskunJánoshalmai járásJánoshalma64409469
VasCelldömölki járásJánosháza954511679
Jász-Nagykun-SzolnokJászapáti járásJánoshida514322859
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásJánossomorja924129221
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásJánossomorja924229221
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásJárdánháza366426657
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásJármi433717589
VeszprémVárpalotai járásJásd842417437
Jász-Nagykun-SzolnokJászberényi járásJászágó512422929
Jász-Nagykun-SzolnokJászapáti járásJászalsószentgyörgy505430711
Jász-Nagykun-SzolnokJászapáti járásJászapáti513022202
Jász-Nagykun-SzolnokJászapáti járásJászapáti513122202
Jász-Nagykun-SzolnokJászberényi járásJászárokszállás512322105
Jász-Nagykun-SzolnokJászberényi járásJászberény510018209
Jász-Nagykun-SzolnokJászberényi járásJászberény510118209
Jász-Nagykun-SzolnokJászberényi járásJászberény510218209
Jász-Nagykun-SzolnokJászberényi járásJászberény515218209
Jász-Nagykun-SzolnokJászberényi járásJászboldogháza514415811
Jász-Nagykun-SzolnokJászapáti járásJászdózsa512217978
Jász-Nagykun-SzolnokJászberényi járásJászfelsőszentgyörgy511123579
Jász-Nagykun-SzolnokJászberényi járásJászfényszaru512623339
Jász-Nagykun-SzolnokJászapáti járásJászivány513524086
Jász-Nagykun-SzolnokJászberényi járásJászjákóhalma512125186
PestCeglédi járásJászkarajenő274611004
Jász-Nagykun-SzolnokJászapáti járásJászkisér513722798
Jász-Nagykun-SzolnokJászapáti járásJászladány505521111
Jász-Nagykun-SzolnokJászapáti járásJászszentandrás513613514
Bács-KiskunKiskunmajsai járásJászszentlászló61338378
Jász-Nagykun-SzolnokJászberényi járásJásztelek514123135
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásJéke461113143
FejérSzékesfehérvári járásJenő814615972
Győr-Moson-SopronCsornai járásJobaháza93236646
NógrádPásztói járásJobbágyi30638712
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásJósvafő375815680
SomogyKaposvári járásJuta743117279
Hajdú-BiharPüspökladányi járásKaba41832307
ZalaNagykanizsai járásKacorlak877322965
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásKács342432993
BaranyaSzentlőrinci járásKacsóta79404297
SomogyKaposvári járásKadarkút753026453
Győr-Moson-SopronGyőri járásKajárpéc912312113
FejérMartonvásári járásKajászó247221342
TolnaPaksi járásKajdacs705114100
TolnaBonyhádi járásKakasd71222033
BaranyaSellyei járásKákics79586415
PestDabasi járásKakucs236632230
HevesFüzesabonyi járásKál335032179
TolnaTamási járásKalaznó719423791
VasSárvári járásKáld967329957
NógrádPásztói járásKálló21758642
ZalaZalaszentgróti járásKallósd87855537
Szabolcs-Szatmár-BeregNagykállói járásKállósemjén432431404
SomogyBarcsi járásKálmáncsa75386105
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásKálmánháza443427225
ZalaLenti járásKálócfa898821500
Bács-KiskunKalocsai járásKalocsa63006442
Bács-KiskunKalocsai járásKalocsa63016442
FejérSzékesfehérvári járásKáloz812416683
VasVasvári járásKám98414640
VeszprémDevecseri járásKamond846919141
BékésBékési járásKamut56734279
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásKánó37357764
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásKántorjánosi43352671
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásKány382125742
SomogyTabi járásKánya86675272
ZalaLenti járásKányavár89564473
VeszprémTapolcai járásKapolcs829414553
HevesFüzesabonyi járásKápolna335515307
FejérGárdonyi járásKápolnásnyék247521926
SomogyTabi járásKapoly867133394
SomogyKaposvári járásKaposfő75239098
SomogyKaposvári járásKaposgyarmat747328811
SomogyKaposvári járásKaposhomok726125867
SomogyKaposvári járásKaposkeresztúr725812663
SomogyKaposvári járásKaposmérő752118227
TolnaDombóvári járásKapospula725123296
TolnaDombóvári járásKaposszekcső736118962
SomogyKaposvári járásKaposszerdahely74766424
SomogyKaposvári járásKaposújlak752215732
SomogyKaposvári járásKaposvár740020473
SomogyKaposvári járásKaposvár740120473
SomogyKaposvári járásKaposvár740220473
SomogyKaposvári járásKaposvár740320473
SomogyKaposvári járásKaposvár740420473
SomogyKaposvári járásKaposvár740520473
SomogyKaposvári járásKaposvár740620473
SomogyKaposvári járásKaposvár740720473
SomogyKaposvári járásKaposvár740820473
SomogyKaposvári járásKaposvár740920473
SomogyKaposvári járásKaposvár742020473
VeszprémSümegi járásKáptalanfa847114270
VeszprémTapolcai járásKáptalantóti82835634
Győr-Moson-SopronKapuvári járásKapuvár933028334
Győr-Moson-SopronKapuvári járásKapuvár933128334
Győr-Moson-SopronKapuvári járásKapuvár933228334
Győr-Moson-SopronKapuvári járásKapuvár933928334
SomogyTabi járásKára72855351
HevesGyöngyösi járásKarácsond32815935
SomogyFonyódi járásKarád86765263
VasCelldömölki járásKarakó954710913
VeszprémDevecseri járásKarakószörcsök84918749
NógrádSalgótarjáni járásKarancsalja318118625
NógrádSalgótarjáni járásKarancsberény313725548
NógrádSalgótarjáni járásKarancskeszi31838855
NógrádSalgótarjáni járásKarancslapujtő318221041
NógrádSalgótarjáni járásKarancsság316326897
BaranyaKomlói járásKárász73335999
Jász-Nagykun-SzolnokKarcagi járásKarcag53004923
Jász-Nagykun-SzolnokKarcagi járásKarcag53014923
Jász-Nagykun-SzolnokKarcagi járásKarcag53024923
Borsod-Abaúj-ZemplénCigándi járásKarcsa396321218
BékésSzarvasi járásKardos555224794
BékésOrosházi járásKardoskút594512177
ZalaKeszthelyi járásKarmacs835418041
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásKárolyháza918234351
Borsod-Abaúj-ZemplénCigándi járásKaros396230508
PestAszódi járásKartal217330696
BaranyaSiklósi járásKásád782717464
Bács-KiskunKiskőrösi járásKaskantyú621130605
SomogyBarcsi járásKastélyosdombó79778411
BékésMezőkovácsházai járásKaszaper594822752
SomogyNagyatádi járásKaszó756434193
BaranyaSzigetvári járásKatádfa79146965
VasKörmendi járásKatafa991526620
BaranyaPécsváradi járásKátoly766119132
Bács-KiskunBácsalmási járásKatymár645511280
PestMonori járásKáva221527827
ZalaZalaegerszegi járásKávás899432063
NógrádSalgótarjáni járásKazár312728389
NógrádSalgótarjáni járásKazár314728389
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásKazincbarcika37006691
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásKazincbarcika37016691
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásKazincbarcika37026691
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásKazincbarcika37036691
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásKazincbarcika37046691
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásKazincbarcika37056691
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásKázsmárk383113374
SomogyKaposvári járásKazsok727426888
Bács-KiskunKiskőrösi járásKecel623719789
Komárom-EsztergomOroszlányi járásKecskéd28524525
Bács-KiskunKecskeméti járásKecskemét600026684
Bács-KiskunKecskeméti járásKecskemét600126684
Bács-KiskunKecskeméti járásKecskemét600226684
Bács-KiskunKecskeméti járásKecskemét600326684
Bács-KiskunKecskeméti járásKecskemét600426684
Bács-KiskunKecskeméti járásKecskemét600526684
Bács-KiskunKecskeméti járásKecskemét600626684
Bács-KiskunKecskeméti járásKecskemét600726684
Bács-KiskunKecskeméti járásKecskemét600926684
Bács-KiskunKecskeméti járásKecskemét601026684
Bács-KiskunKecskeméti járásKecskemét602026684
Bács-KiskunKecskeméti járásKecskemét604426684
ZalaZalaszentgróti járásKehidakustány878432902
Szabolcs-Szatmár-BeregKemecsei járásKék451528431
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásKékcse449414359
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásKéked389915264
BaranyaPécsváradi járásKékesd766116805
VeszprémTapolcai járásKékkút825426037
Bács-KiskunKiskunhalasi járásKelebia642327571
VasCelldömölki járásKeléd954932036
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásKelemér372812034
Bács-KiskunJánoshalmai járásKéleshalom644418166
SomogyMarcali járásKelevíz871417446
Szabolcs-Szatmár-BeregKemecsei járásKemecse450119992
PestSzobi járásKemence263822345
ZalaZalaegerszegi járásKemendollár893125353
VeszprémPápai járásKemeneshőgyész851619734
VasCelldömölki járásKemeneskápolna955316911
VasCelldömölki járásKemenesmagasi952212247
VasCelldömölki járásKemenesmihályfa951113426
VasCelldömölki járásKemenespálfa954420996
VasCelldömölki járásKemenessömjén951724484
VasCelldömölki járásKemenesszentmárton952120084
VeszprémPápai járásKemenesszentpéter851812478
ZalaZalaegerszegi járásKeménfa89956071
BaranyaSiklósi járásKémes784310542
VasKörmendi járásKemestaródfa992322716
BaranyaSellyei járásKemse78396789
Jász-Nagykun-SzolnokKarcagi járásKenderes533117145
Jász-Nagykun-SzolnokKarcagi járásKenderes534917145
VasSárvári járásKenéz97522574
Borsod-Abaúj-ZemplénSárospataki járásKenézlő39555458
Jász-Nagykun-SzolnokTörökszentmiklósi járásKengyel50837418
VasCelldömölki járásKenyeri95149937
VasKörmendi járásKercaszomor994526596
SomogyKaposvári járásKercseliget725614386
HevesEgri járásKerecsend339628079
ZalaNagykanizsai járásKerecseny874531529
Bács-KiskunKecskeméti járásKerekegyháza604122530
HevesHatvani járásKerekharaszt300934379
SomogySiófoki járásKereki86184598
Komárom-EsztergomKisbéri járásKerékteleki288210995
PestGödöllői járásKerepes214434166
PestGödöllői járásKerepes214534166
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásKeresztéte382117066
ZalaLenti járásKerkabarabás897129489
ZalaLenti járásKerkafalva897315112
ZalaLenti járásKerkakutas897322080
VasKörmendi járásKerkáskápolna994419761
ZalaLetenyei járásKerkaszentkirály88749575
ZalaLenti járásKerkateskánd887932647
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásKérsemjén491232869
VeszprémDevecseri járásKerta849225654
BékésSzeghalmi járásKertészsziget552612618
NógrádRétsági járásKeszeg261631413
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásKesznyéten357929249
TolnaTamási járásKeszőhidegkút706217640
ZalaKeszthelyi járásKeszthely836018421
ZalaKeszthelyi járásKeszthely836118421
ZalaKeszthelyi járásKeszthely836218421
ZalaKeszthelyi járásKeszthely836318421
ZalaKeszthelyi járásKeszthely836418421
Komárom-EsztergomEsztergomi járásKesztölc251729577
BaranyaPécsi járásKeszü76683832
NógrádRétsági járásKétbodony265511846
BékésGyulai járásKétegyháza57413461
SomogyMarcali járásKéthely871311174
Jász-Nagykun-SzolnokMezőtúri járásKétpó541119813
BékésBékéscsabai járásKétsoprony56743106
BaranyaSzigetvári járásKétújfalu79758572
VasSzentgotthárdi járásKétvölgy998219345
TolnaBonyhádi járásKéty717421731
BékésMezőkovácsházai járásKevermes574431574
ZalaNagykanizsai járásKilimán877432267
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásKimle918114748
FejérMóri járásKincsesbánya80442343
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásKiráld365732090
BaranyaSzentlőrinci járásKirályegyháza795320552
CsongrádMakói járásKirályhegyes691113666
VeszprémBalatonalmádi járásKirályszentistván81955421
VeszprémTapolcai járásKisapáti82847931
FejérDunaújvárosi járásKisapostag242812636
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásKisar492119424
SomogyKaposvári járásKisasszond752319053
BaranyaSellyei járásKisasszonyfa795418908
Győr-Moson-SopronTéti járásKisbabot91332413
NógrádPásztói járásKisbágyon304627243
Győr-Moson-SopronGyőri járásKisbajcs906222886
SomogyNagyatádi járásKisbajom754224387
SomogyTabi járásKisbárapáti728224493
NógrádSalgótarjáni járásKisbárkány307526295
Komárom-EsztergomKisbéri járásKisbér287017330
Komárom-EsztergomKisbéri járásKisbér287917330
Komárom-EsztergomKisbéri járásKisbér288117330
SomogyFonyódi járásKisberény869330827
VeszprémDevecseri járásKisberzseny847729072
BaranyaHegyháti járásKisbeszterce73915722
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásKisbodak92347816
ZalaZalaegerszegi járásKisbucsa892521379
BaranyaBólyi járásKisbudmér775622868
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásKiscsécs357817349
ZalaLetenyei járásKiscsehi888816249
VeszprémDevecseri járásKiscsősz849423700
BaranyaSiklósi járásKisdér781411183
BaranyaSzigetvári járásKisdobsza798533905
BékésMezőkovácsházai járásKisdombegyház583718838
TolnaBonyhádi járásKisdorog715917710
NógrádRétsági járásKisecset265533206
Győr-Moson-SopronKapuvári járásKisfalud934133695
HevesPétervásárai járásKisfüzes325622460
ZalaZalaszentgróti járásKisgörbő83569812
SomogyKaposvári járásKisgyalán72794826
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásKisgyőr355622840
BaranyaHegyháti járásKishajmás73916831
BaranyaSiklósi járásKisharsány780027021
NógrádSalgótarjáni járásKishartyán316133400
BaranyaPécsi járásKisherend776316975
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásKishódos49778509
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásKishuta399428875
Komárom-EsztergomKomáromi járásKisigmánd294820923
BaranyaSiklósi járásKisjakabfalva777312849
BaranyaSiklósi járásKiskassa776619910
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásKiskinizs38433762
SomogyKaposvári járásKiskorpád752413781
HevesHevesi járásKisköre338418281
Bács-KiskunKiskőrösi járásKiskőrös62009344
Bács-KiskunKiskőrösi járásKiskőrös62019344
Bács-KiskunKiskőrösi járásKiskőrös62209344
Bács-KiskunKiskunfélegyházi járásKiskunfélegyháza610020297
Bács-KiskunKiskunfélegyházi járásKiskunfélegyháza610120297
Bács-KiskunKiskunfélegyházi járásKiskunfélegyháza610220297
Bács-KiskunKiskunhalasi járásKiskunhalas640032434
Bács-KiskunKiskunhalasi járásKiskunhalas640132434
Bács-KiskunKiskunhalasi járásKiskunhalas640232434
PestRáckevei járásKiskunlacháza234010816
PestRáckevei járásKiskunlacháza234110816
PestRáckevei járásKiskunlacháza234210816
Bács-KiskunKiskunmajsai járásKiskunmajsa612024396
ZalaZalaegerszegi járásKiskutas891120312
FejérEnyingi járásKisláng815628990
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásKisléta432528477
BaranyaSiklósi járásKislippó777521616
VeszprémAjkai járásKislőd844630173
TolnaBonyhádi járásKismányok73566512
Hajdú-BiharDerecskei járásKismarja412615477
PestSzobi járásKismaros262333738
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásKisnamény473716036
HevesGyöngyösi járásKisnána326412502
PestVáci járásKisnémedi21655227
BaranyaMohácsi járásKisnyárád775933215
PestSzentendrei járásKisoroszi202429850
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásKispalád495629300
ZalaZalaegerszegi járásKispáli891216081
VeszprémDevecseri járásKispirit84964288
VasKörmendi járásKisrákos993611147
ZalaNagykanizsai járásKisrécse875632726
Borsod-Abaúj-ZemplénCigándi járásKisrozvágy396511448
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásKissikátor362714702
VasCelldömölki járásKissomlyó95555953
Bács-KiskunKiskunhalasi járásKisszállás642128158
TolnaTamási járásKisszékely708227766
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásKisszekeres49639751
BaranyaSellyei járásKisszentmárton78418651
ZalaLenti járásKissziget895713055
VeszprémDevecseri járásKisszőlős848323001
BaranyaSzigetvári járásKistamási798112353
BaranyaSiklósi járásKistapolca78233151
PestGödöllői járásKistarcsa214334157
CsongrádKisteleki járásKistelek676031024
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásKistokaj355312399
ZalaLetenyei járásKistolmács886820941
TolnaSzekszárdi járásKistormás70683869
BaranyaSiklósi járásKistótfalu776810746
Jász-Nagykun-SzolnokKarcagi járásKisújszállás531025919
Jász-Nagykun-SzolnokKarcagi járásKisújszállás531125919
VasSzombathelyi járásKisunyom97722501
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásKisvárda46009265
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásKisvárda46019265
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásKisvárda46039265
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásKisvarsány481112672
ZalaZalaszentgróti járásKisvásárhely834116364
BaranyaHegyháti járásKisvaszar73819548
TolnaBonyhádi járásKisvejke718331185
CsongrádMakói járásKiszombor677526666
VasKőszegi járásKiszsidány973315486
CsongrádSzegedi járásKlárafalva67738253
Komárom-EsztergomTatai járásKocs28982510
PestNagykőrösi járásKocsér275532771
TolnaDombóvári járásKocsola721222433
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásKocsord47517445
PestNagykátai járásKóka224331361
Hajdú-BiharDerecskei járásKokad428417455
VeszprémDevecseri járásKolontár846830182
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásKomádi41382167
Komárom-EsztergomKomáromi járásKomárom29005449
Komárom-EsztergomKomáromi járásKomárom29015449
Komárom-EsztergomKomáromi járásKomárom29025449
Komárom-EsztergomKomáromi járásKomárom29035449
Komárom-EsztergomKomáromi járásKomárom29045449
Komárom-EsztergomKomáromi járásKomárom29055449
Komárom-EsztergomKomáromi járásKomárom29215449
Komárom-EsztergomKomáromi járásKomárom29225449
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásKomjáti376510612
BaranyaKomlói járásKomló730026408
BaranyaKomlói járásKomló730126408
BaranyaKomlói járásKomló730226408
BaranyaKomlói járásKomló730326408
BaranyaKomlói járásKomló730526408
BaranyaKomlói járásKomló730626408
BaranyaKomlói járásKomló730926408
Szabolcs-Szatmár-BeregCsengeri járásKomlódtótfalu476522336
SomogyBarcsi járásKomlósd75829858
Borsod-Abaúj-ZemplénSárospataki járásKomlóska393716559
Szabolcs-Szatmár-BeregZáhonyi járásKomoró462227146
HevesFüzesabonyi járásKompolt335623995
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásKondó377532498
VasSzentgotthárdi járásKondorfa994313028
BékésSzarvasi járásKondoros555310287
Győr-Moson-SopronCsornai járásKóny914411262
Hajdú-BiharDerecskei járásKonyár413325964
Győr-Moson-SopronSoproni járásKópháza94956895
TolnaTamási járásKoppányszántó709421184
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásKorlát388622956
Győr-Moson-SopronGyőri járásKoroncó911324633
BaranyaSellyei járásKórós78418110
PestVáci járásKosd261227687
PestSzobi járásKóspallag262524679
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásKótaj448223728
BaranyaSiklósi járásKovácshida784724226
BaranyaPécsi járásKovácsszénája767814517
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásKovácsvágás399228547
NógrádPásztói járásKozárd305313842
BaranyaPécsi járásKozármisleny77616336
ZalaLenti járásKozmadombja898813082
BaranyaKomlói járásKöblény733425247
VasCelldömölki járásKöcsk95534190
BaranyaPécsi járásKökény76393540
SomogyKaposvári járásKőkút753013745
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásKölcse496516665
TolnaSzekszárdi járásKölesd705210463
BaranyaMohácsi járásKölked771717899
HevesHevesi járásKömlő337214535
Komárom-EsztergomOroszlányi járásKömlőd28537630
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásKömörő494323612
Bács-KiskunKiskunmajsai járásKömpöc613413806
VasKörmendi járásKörmend990013532
VasKörmendi járásKörmend990113532
VasKörmendi járásKörmend990913532
Komárom-EsztergomTatabányai járásKörnye285130553
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásKöröm357726602
SomogySiófoki járásKőröshegy861715510
BékésSzeghalmi járásKörösladány551611615
BékésSarkadi járásKörösnagyharsány553910764
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásKörösszakál413631130
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásKörösszegapáti41358943
BékésBékési járásKöröstarcsa562212900
PestCeglédi járásKőröstetétlen274532975
BékésSzeghalmi járásKörösújfalu553630164
FejérSzékesfehérvári járásKőszárhegy815230650
VasKőszegi járásKőszeg973016832
VasKőszegi járásKőszeg973116832
VasKőszegi járásKőszeg973216832
VasKőszegi járásKőszegdoroszló97255740
VasKőszegi járásKőszegpaty973926046
VasKőszegi járásKőszegszerdahely972520109
SomogySiófoki járásKötcse862718148
BékésSarkadi járásKötegyán57256804
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásKőtelek506211235
VeszprémTapolcai járásKővágóörs825423454
BaranyaPécsi járásKővágószőlős767315538
BaranyaPécsi járásKővágótöttös76756992
CsongrádMakói járásKövegy69129955
VeszprémTapolcai járásKöveskál827425858
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásKrasznokvajda382119576
FejérDunaújvárosi járásKulcs245834209
Bács-KiskunKunszentmiklósi járásKunadacs60975856
BékésMezőkovácsházai járásKunágota574616045
Bács-KiskunBácsalmási járásKunbaja64356044
Bács-KiskunKecskeméti járásKunbaracs60437728
Jász-Nagykun-SzolnokTörökszentmiklósi járásKuncsorba54125254
Bács-KiskunKiskunhalasi járásKunfehértó641329027
Jász-Nagykun-SzolnokKunhegyesi járásKunhegyes534022567
Jász-Nagykun-SzolnokKunhegyesi járásKunhegyes534122567
Jász-Nagykun-SzolnokKarcagi járásKunmadaras532123171
Bács-KiskunKunszentmiklósi járásKunpeszér609631918
Bács-KiskunKecskeméti járásKunszállás611531893
Jász-Nagykun-SzolnokKunszentmártoni járásKunszentmárton544032504
Jász-Nagykun-SzolnokKunszentmártoni járásKunszentmárton544132504
Jász-Nagykun-SzolnokKunszentmártoni járásKunszentmárton544932504
Bács-KiskunKunszentmiklósi járásKunszentmiklós609028130
Bács-KiskunKunszentmiklósi járásKunszentmiklós609328130
Győr-Moson-SopronGyőri járásKunsziget918431626
VeszprémPápai járásKup859526541
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásKupa381318722
TolnaDombóvári járásKurd722620507
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásKurityán373211819
ZalaZalaegerszegi járásKustánszeg891919479
SomogyNagyatádi járásKutas754128857
NógrádPásztói járásKutasó306619451
CsongrádSzegedi járásKübekháza675514410
ZalaLenti járásKülsősárd897832221
VeszprémPápai járásKülsővat953216142
VeszprémBalatonalmádi járásKüngös81624066
Komárom-EsztergomEsztergomi járásLábatlan254115255
Komárom-EsztergomEsztergomi járásLábatlan254215255
SomogyNagyatádi járásLábod755128291
Borsod-Abaúj-ZemplénCigándi járásLácacséke396720844
SomogyBarcsi járásLad753516258
Bács-KiskunKecskeméti járásLadánybene60455786
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásLádbesenyő378026231
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásLádbesenyő378326231
FejérEnyingi járásLajoskomárom81367506
Bács-KiskunKecskeméti járásLajosmizse605017677
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásLak378615857
ZalaZalaegerszegi járásLakhegy891333792
Bács-KiskunTiszakécskei járásLakitelek60656202
SomogyBarcsi járásLakócsa791811040
BaranyaMohácsi járásLánycsók775933330
TolnaDombóvári járásLápafő721414605
BaranyaSiklósi járásLapáncsa77756479
Szabolcs-Szatmár-BeregBaktalórántházai járásLaskod454321290
ZalaLetenyei járásLasztonya88873434
SomogyFonyódi járásLátrány868114863
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásLázi84374376
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásLázi90894376
PestSzentendrei járásLeányfalu201630809
Komárom-EsztergomEsztergomi járásLeányvár251825487
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásLébény915533668
NógrádRétsági járásLegénd261930395
Borsod-Abaúj-ZemplénSzerencsi járásLegyesbénye390411660
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásLéh38323531
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásLénárddaróc36487038
ZalaLenti járásLendvadedes897827483
ZalaLenti járásLendvajakabfa897711475
TolnaBonyhádi járásLengyel718424411
SomogyFonyódi járásLengyeltóti869326675
ZalaLenti járásLenti896012575
ZalaLenti járásLenti896112575
ZalaLenti járásLenti896612575
FejérEnyingi járásLepsény81327269
VeszprémTapolcai járásLesencefalu831817570
VeszprémTapolcai járásLesenceistvánd831921962
VeszprémTapolcai járásLesencetomaj831817871
Hajdú-BiharDerecskei járásLétavértes42815768
Hajdú-BiharDerecskei járásLétavértes42835768
ZalaLetenyei járásLetenye886812122
PestSzobi járásLetkés263222682
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásLevél922119239
Szabolcs-Szatmár-BeregBaktalórántházai járásLevelek455530979
SomogyMarcali járásLibickozma870732355
ZalaZalaegerszegi járásLickóvadamos89813054
BaranyaKomlói járásLiget733117604
ZalaKeszthelyi járásLigetfalva878228200
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásLipót923316221
BaranyaMohácsi járásLippó778122974
BaranyaBólyi járásLiptód775710038
ZalaLetenyei járásLispeszentadorján888810889
ZalaNagykanizsai járásLiszó883125025
VeszprémBalatonalmádi járásLitér81964552
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásLitka386628219
NógrádSalgótarjáni járásLitke31864871
VasKőszegi járásLócs963429081
VeszprémZirci járásLókút842518856
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásLónya483626091
PestRáckevei járásLórév23099140
BaranyaPécsi járásLothárd776131389
VeszprémBalatonfüredi járásLovas82285564
FejérSzékesfehérvári járásLovasberény809319114
BaranyaPécsváradi járásLovászhetény772024624
ZalaLenti járásLovászi887828167
VeszprémPápai járásLovászpatona85535087
BékésGyulai járásLőkösháza574321209
HevesHatvani járásLőrinci302130401
HevesHatvani járásLőrinci302230401
HevesHatvani járásLőrinci302430401
Győr-Moson-SopronSoproni járásLövő946131194
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásLövőpetri46337995
NógrádSalgótarjáni járásLucfalva312920190
NógrádSzécsényi járásLudányhalászi31882778
HevesGyöngyösi járásLudas327415796
VasKőszegi járásLukácsháza972314021
VasKőszegi járásLukácsháza972414021
SomogyTabi járásLulla866010010
BaranyaSellyei járásLúzsok783818865
Borsod-Abaúj-ZemplénSzerencsi járásMád39093902
Bács-KiskunBácsalmási járásMadaras645623357
TolnaPaksi járásMadocsa702629337
Győr-Moson-SopronCsornai járásMaglóca916926444
PestVecsési járásMaglód223410922
BaranyaHegyháti járásMágocs73426813
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásMagosliget495329984
Szabolcs-Szatmár-BeregBaktalórántházai járásMagy455616629
FejérSzékesfehérvári járásMagyaralmás807127678
SomogyKaposvári járásMagyaratád746310427
BékésMezőkovácsházai járásMagyarbánhegyes566727906
BaranyaSiklósi járásMagyarbóly777525177
CsongrádMakói járásMagyarcsanád69325962
BékésMezőkovácsházai járásMagyardombegyház583811536
BaranyaKomlói járásMagyaregregy733229753
SomogyKaposvári járásMagyaregres744125371
ZalaLenti járásMagyarföld89738916
NógrádSzécsényi járásMagyargéc313326967
VeszprémPápai járásMagyargencs851726374
BaranyaKomlói járásMagyarhertelend73945430
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásMagyarhomorog41373683
Győr-Moson-SopronCsornai járásMagyarkeresztúr934613912
TolnaTamási járásMagyarkeszi70986017
VasSzentgotthárdi járásMagyarlak99623221
BaranyaSzigetvári járásMagyarlukafa792523542
BaranyaSellyei járásMagyarmecske79545412
VasKörmendi járásMagyarnádalja990927289
NógrádBalassagyarmati járásMagyarnándor269432407
VeszprémAjkai járásMagyarpolány844920437
BaranyaPécsi járásMagyarsarlós776127067
VasKörmendi járásMagyarszecsőd991217288
BaranyaKomlói járásMagyarszék739622600
ZalaNagykanizsai járásMagyarszentmiklós87762909
ZalaNagykanizsai járásMagyarszerdahely877613064
VasKörmendi járásMagyarszombatfa994625423
BaranyaSellyei járásMagyartelek79544385
PestSzigetszentmiklósi járásMajosháza233910755
BaranyaMohácsi járásMajs778327863
PestRáckevei járásMakád23224394
Borsod-Abaúj-ZemplénSárospataki járásMakkoshotyka395919600
HevesEgri járásMaklár339727696
CsongrádMakói járásMakó69007357
CsongrádMakói járásMakó69017357
CsongrádMakói járásMakó69027357
VeszprémPápai járásMalomsok85333610
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMályi343427395
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásMályinka364514915
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásMánd49422088
Szabolcs-Szatmár-BeregZáhonyi járásMándok464417826
BaranyaKomlói járásMánfa730433923
FejérBicskei járásMány206523490
BaranyaMohácsi járásMaráza773329920
VeszprémPápai járásMarcalgergelyi953429294
SomogyMarcali járásMarcali870018500
SomogyMarcali járásMarcali870118500
SomogyMarcali járásMarcali870918500
SomogyMarcali járásMarcali871418500
VeszprémPápai járásMarcaltő853122220
VeszprémPápai járásMarcaltő853222220
BaranyaSiklósi járásMárfa78179450
Komárom-EsztergomEsztergomi járásMáriahalom252722637
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásMáriakálnok923112283
BaranyaBólyi járásMáriakéménd766314483
PestSzobi járásMárianosztra26294570
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásMáriapócs432619655
HevesGyöngyösi járásMarkaz326216540
NógrádSalgótarjáni járásMárkháza307514641
VeszprémVeszprémi járásMárkó844132212
BaranyaSellyei járásMarkóc796716443
Győr-Moson-SopronCsornai járásMarkotabödöge91646770
ZalaLetenyei járásMaróc88882103
BaranyaSellyei járásMarócsa796015219
BaranyaSiklósi járásMárok777420659
ZalaLenti járásMárokföld897631981
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásMárokpapi493233224
CsongrádMakói járásMaroslele692110515
CsongrádHódmezővásárhelyi járásMártély663625733
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásMartfű54352626
BaranyaPécsváradi járásMartonfa77202228
FejérMartonvásári járásMartonvásár24624659
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásMartonyi37552024
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásMátészalka470018874
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásMátészalka470118874
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásMátészalka470218874
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásMátészalka472018874
Bács-KiskunBácsalmási járásMátételke645227809
HevesPétervásárai járásMátraballa324719965
HevesPétervásárai járásMátraderecske324614872
NógrádBátonyterenyei járásMátramindszent315520075
NógrádBátonyterenyei járásMátranovák314319372
NógrádBátonyterenyei járásMátranovák314419372
NógrádSalgótarjáni járásMátraszele314224332
HevesGyöngyösi járásMátraszentimre323429045
HevesGyöngyösi járásMátraszentimre323529045
NógrádPásztói járásMátraszőlős30684330
NógrádBátonyterenyei járásMátraterenye314533525
NógrádBátonyterenyei járásMátraterenye314633525
NógrádBátonyterenyei járásMátraverebély307730100
BaranyaSiklósi járásMatty785415051
FejérEnyingi járásMátyásdomb813416948
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásMátyus483520668
BaranyaKomlói járásMáza735133756
BaranyaPécsváradi járásMecseknádasd769513444
BaranyaKomlói járásMecsekpölöske730011402
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásMecsér917627359
BékésMezőkovácsházai járásMedgyesbodzás566320765
BékésMezőkovácsházai járásMedgyesbodzás566420765
BékésMezőkovácsházai járásMedgyesegyháza566630128
BékésMezőkovácsházai járásMedgyesegyháza575230128
TolnaSzekszárdi járásMedina705730562
VasSárvári járásMeggyeskovácsi975725760
Borsod-Abaúj-ZemplénSzerencsi járásMegyaszó371821768
VasSárvári járásMegyehíd975430872
VeszprémSümegi járásMegyer83484987
BékésSarkadi járásMéhkerék572623931
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásMéhtelek497529799
BaranyaHegyháti járásMekényes734430492
Bács-KiskunJánoshalmai járásMélykút644916018
VeszprémVeszprémi járásMencshely827127137
PestNagykátai járásMende22353692
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásMéra387125618
BaranyaSzigetvári járásMerenye79817737
Győr-Moson-SopronTéti járásMérges913620385
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásMérk43527463
SomogyKaposvári járásMernye745323630
VasCelldömölki járásMersevát953114809
VasSárvári járásMesterháza966231875
VasCelldömölki járásMesteri955115723
Jász-Nagykun-SzolnokMezőtúri járásMesterszállás545230234
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásMeszes375411758
VasSzombathelyi járásMeszlen974532832
SomogyMarcali járásMesztegnyő871616106
BékésBékési járásMezőberény565019628
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőcsáti járásMezőcsát345013833
SomogyKaposvári járásMezőcsokonya743430854
BaranyaHegyháti járásMeződ73703470
FejérDunaújvárosi járásMezőfalva242217552
BékésSarkadi járásMezőgyán57324206
BékésMezőkovácsházai járásMezőhegyes582011873
Jász-Nagykun-SzolnokMezőtúri járásMezőhék545326286
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásMezőkeresztes344111323
FejérEnyingi járásMezőkomárom81375689
BékésMezőkovácsházai járásMezőkovácsháza580030322
BékésMezőkovácsházai járásMezőkovácsháza580130322
BékésMezőkovácsházai járásMezőkovácsháza580230322
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásMezőkövesd340019433
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásMezőkövesd340119433
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásMezőkövesd340219433
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásMezőladány464132656
VeszprémPápai járásMezőlak851423560
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásMezőnagymihály344318379
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásMezőnyárád342111749
Győr-Moson-SopronGyőri járásMezőörs909712812
Győr-Moson-SopronGyőri járásMezőörs909812812
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásMezőpeterd411831033
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásMezősas413418847
HevesFüzesabonyi járásMezőszemere337825089
FejérEnyingi járásMezőszentgyörgy81336576
FejérSárbogárdi járásMezőszilas701729036
HevesFüzesabonyi járásMezőtárkány337531662
Jász-Nagykun-SzolnokMezőtúri járásMezőtúr54004260
Jász-Nagykun-SzolnokMezőtúri járásMezőtúr54014260
Jász-Nagykun-SzolnokMezőtúri járásMezőtúr54034260
Jász-Nagykun-SzolnokMezőtúri járásMezőtúr54044260
Borsod-Abaúj-ZemplénSzerencsi járásMezőzombor39313443
ZalaNagykanizsai járásMiháld882527526
ZalaZalaszentgróti járásMihályfa83412130
NógrádSalgótarjáni járásMihálygerge318413222
VeszprémPápai járásMihályháza85134668
Győr-Moson-SopronKapuvári járásMihályi934221980
SomogyKaposvári járásMike751220905
PestCeglédi járásMikebuda273624466
ZalaLenti járásMikekarácsonyfa894922141
Hajdú-BiharDerecskei járásMikepércs427124217
SomogyTabi járásMiklósi728633376
SomogyTabi járásMiklósi866933376
HevesBélapátfalvai járásMikófalva334431282
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásMikóháza398924253
VasVasvári járásMikosszéplak983530599
ZalaZalaegerszegi járásMilejszeg89172662
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásMilota494831750
CsongrádHódmezővásárhelyi járásMindszent663021555
BaranyaHegyháti járásMindszentgodisa739116285
VeszprémTapolcai járásMindszentkálla82824534
ZalaZalaegerszegi járásMisefa89354756
Bács-KiskunKalocsai járásMiske634330632
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc350030456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc350130456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc350230456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc350330456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc350430456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc350530456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc350630456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc350730456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc350830456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc350930456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc351030456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc351130456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc351330456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc351430456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc351530456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc351630456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc351730456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc351830456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc351930456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc352130456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc352330456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc352430456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc352530456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc352630456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc352730456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc352830456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc352930456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc353030456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc353130456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc353230456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc353330456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc353430456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc353530456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc354230456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc354330456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc354430456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc354530456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc354630456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc354730456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc354830456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc354930456
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásMiskolc355030456
TolnaTamási járásMiszla70652811
Komárom-EsztergomKomáromi járásMocsa291126930
PestGödöllői járásMogyoród214617783
Komárom-EsztergomEsztergomi járásMogyorósbánya253528255
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásMogyoróska389310968
FejérSzékesfehérvári járásMoha804225715
BaranyaMohácsi járásMohács770023959
BaranyaMohácsi járásMohács770123959
BaranyaMohácsi járásMohács770223959
BaranyaMohácsi járásMohács771423959
BaranyaMohácsi járásMohács771523959
NógrádBalassagyarmati járásMohora269827915
ZalaLetenyei járásMolnári886321014
VasKörmendi járásMolnaszecsőd99123294
BaranyaSzigetvári járásMolvány798129522
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásMonaj38129016
Borsod-Abaúj-ZemplénSzerencsi járásMonok39057825
PestMonori járásMonor220010551
PestMonori járásMonor220110551
PestMonori járásMonor220210551
PestMonori járásMonor221310551
PestMonori járásMonorierdő221334397
HevesBélapátfalvai járásMónosbél334531565
VeszprémTapolcai járásMonostorapáti829624040
Hajdú-BiharDerecskei járásMonostorpályi427525894
VeszprémBalatonfüredi járásMonoszló827322512
BaranyaBólyi járásMonyoród775116027
FejérMóri járásMór806018485
FejérMóri járásMór806118485
FejérMóri járásMór806218485
TolnaBonyhádi járásMórágy716520701
CsongrádMórahalmi járásMórahalom67824349
Bács-KiskunKiskunmajsai járásMóricgát613234096
Győr-Moson-SopronTéti járásMórichida91312556
SomogyKaposvári járásMosdós725731343
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásMosonmagyaróvár92004783
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásMosonmagyaróvár92014783
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásMosonmagyaróvár92024783
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásMosonmagyaróvár92034783
Győr-Moson-SopronGyőri járásMosonszentmiklós915433677
Győr-Moson-SopronGyőri járásMosonszentmiklós918333677
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásMosonszolnok924528149
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásMosonudvar924634412
BaranyaSzigetvári járásMozsgó793229540
TolnaBonyhádi járásMőcsény716333349
TolnaBonyhádi járásMucsfa718513620
TolnaTamási járásMucsi71957029
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásMúcsony374421546
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásMuhi35522158
ZalaNagykanizsai járásMurakeresztúr883425210
ZalaLetenyei járásMurarátka88687968
ZalaLetenyei járásMuraszemenye887233987
TolnaBonyhádi járásMurga717618917
BékésBékési járásMurony567211989
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásNábrád491119211
FejérGárdonyi járásNadap809727599
VasKörmendi járásNádasd99156716
FejérSzékesfehérvári járásNádasdladány814513903
Hajdú-BiharHajdúszoboszlói járásNádudvar418128103
SomogyTabi járásNágocs867415909
VeszprémPápai járásNagyacsád852123551
VeszprémDevecseri járásNagyalásony848427979
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásNagyar49224710
SomogyNagyatádi járásNagyatád750017941
SomogyNagyatádi járásNagyatád750117941
Győr-Moson-SopronGyőri járásNagybajcs90632361
SomogyKaposvári járásNagybajom756121652
ZalaNagykanizsai járásNagybakónak882112760
BékésMezőkovácsházai járásNagybánhegyes566826028
Bács-KiskunBajai járásNagybaracska652725955
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásNagybarca364129188
NógrádSalgótarjáni járásNagybárkány307516391
SomogySiófoki járásNagyberény865629063
SomogyKaposvári járásNagyberki725521449
PestSzobi járásNagybörzsöny263414775
BaranyaBólyi járásNagybudmér77563984
Győr-Moson-SopronSoproni járásNagycenk94852495
BaranyaSellyei járásNagycsány783818111
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásNagycsécs35985582
SomogySiófoki járásNagycsepely862820598
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNagycserkesz444522743
VeszprémPápai járásNagydém855410001
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásNagydobos482321485
BaranyaSzigetvári járásNagydobsza798533899
TolnaPaksi járásNagydorog704418388
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásNagyecsed43556488
CsongrádMakói járásNagyér691720914
VeszprémZirci járásNagyesztergár841523180
HevesGyöngyösi járásNagyfüged328226879
VasSárvári járásNagygeresd96649283
ZalaZalaszentgróti járásNagygörbő83565218
VeszprémPápai járásNagygyimót85518262
BaranyaHegyháti járásNagyhajmás734312858
Szabolcs-Szatmár-BeregIbrányi járásNagyhalász448527155
BaranyaSiklósi járásNagyharsány78222653
Hajdú-BiharHajdúszoboszlói járásNagyhegyes40649478
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásNagyhódos497726976
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásNagyhuta399415468
Komárom-EsztergomKomáromi járásNagyigmánd294222372
Jász-Nagykun-SzolnokTiszafüredi járásNagyiván536321689
Szabolcs-Szatmár-BeregNagykállói járásNagykálló432024785
Szabolcs-Szatmár-BeregNagykállói járásNagykálló432124785
BékésMezőkovácsházai járásNagykamarás57514242
ZalaNagykanizsai járásNagykanizsa880030933
ZalaNagykanizsai járásNagykanizsa880130933
ZalaNagykanizsai járásNagykanizsa880230933
ZalaNagykanizsai járásNagykanizsa880330933
ZalaNagykanizsai járásNagykanizsa880430933
ZalaNagykanizsai járásNagykanizsa880830933
ZalaNagykanizsai járásNagykanizsa880930933
ZalaNagykanizsai járásNagykanizsa883130933
ZalaZalaegerszegi járásNagykapornak893520589
FejérDunaújvárosi járásNagykarácsony24257001
PestNagykátai járásNagykáta276013435
PestNagykátai járásNagykáta276113435
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásNagykereki41278907
NógrádSalgótarjáni járásNagykeresztúr312934281
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásNagykinizs384426505
TolnaTamási járásNagykónyi709227182
SomogyNagyatádi járásNagykorpád754532805
PestBudakeszi járásNagykovácsi20949991
BaranyaPécsi járásNagykozár774110940
HevesHatvani járásNagykökényes301224943
VasKörmendi járásNagykölked978432920
PestNagykőrösi járásNagykőrös275019716
PestNagykőrösi járásNagykőrös275119716
PestNagykőrösi járásNagykőrös275219716
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásNagykörű506515574
ZalaZalaegerszegi járásNagykutas891122178
CsongrádMakói járásNagylak693312779
ZalaZalaegerszegi járásNagylengyel89834455
NógrádSzécsényi járásNagylóc317521102
FejérSárbogárdi járásNagylók243532364
Győr-Moson-SopronSoproni járásNagylózs948232939
CsongrádSzentesi járásNagymágocs662217233
TolnaBonyhádi járásNagymányok735514030
PestSzobi járásNagymaros262631732
VasKörmendi járásNagymizdó991315060
BaranyaMohácsi járásNagynyárád778414650
NógrádRétsági járásNagyoroszi264523986
ZalaZalaegerszegi járásNagypáli891228468
BaranyaPécsváradi járásNagypall773119877
BaranyaSzigetvári járásNagypeterd791227164
VeszprémDevecseri járásNagypirit849621403
Hajdú-BiharPüspökladányi járásNagyrábé41736309
ZalaNagykanizsai járásNagyrada874616513
VasKörmendi járásNagyrákos993829869
ZalaNagykanizsai járásNagyrécse875614979
HevesGyöngyösi járásNagyréde321431486
HevesGyöngyösi járásNagyréde322131486
Jász-Nagykun-SzolnokKunszentmártoni járásNagyrév54636318
Borsod-Abaúj-ZemplénCigándi járásNagyrozvágy396533181
Komárom-EsztergomEsztergomi járásNagysáp252427076
VasCelldömölki járásNagysimonyi956126143
SomogyMarcali járásNagyszakácsi873925520
TolnaTamási járásNagyszékely70856761
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásNagyszekeres496227988
BékésOrosházi járásNagyszénás59318244
Győr-Moson-SopronGyőri járásNagyszentjános907233543
TolnaTamási járásNagyszokoly709713709
HevesEgri járásNagytálya339827605
PestGödöllői járásNagytarcsa214223409
VeszprémPápai járásNagytevel856225201
VasVasvári járásNagytilaj983224837
BaranyaSiklósi járásNagytótfalu780028927
CsongrádSzentesi járásNagytőke661229179
HevesFüzesabonyi járásNagyút335710418
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásNagyvarsány481233783
BaranyaSzigetvári járásNagyváty791214191
VeszprémVeszprémi járásNagyvázsony829119196
TolnaBonyhádi járásNagyvejke718616452
FejérMóri járásNagyveleg806523588
FejérDunaújvárosi járásNagyvenyim242126134
HevesBélapátfalvai járásNagyvisnyó334928282
TolnaDombóvári járásNak72152796
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNapkor45528420
VasSzombathelyi járásNárai979717367
VasSzombathelyi járásNarda97932042
Komárom-EsztergomTatai járásNaszály289920163
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásNégyes346324156
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásNekézseny364628033
ZalaZalaegerszegi járásNemesapáti89236169
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásNemesbikk35925245
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásNemesborzova494227119
VasSzombathelyi járásNemesbőd974924509
ZalaKeszthelyi járásNemesbük837132948
VasKőszegi járásNemescsó973923320
SomogyMarcali járásNemesdéd87227913
VeszprémPápai járásNemesgörzsöny85225652
VeszprémTapolcai járásNemesgulács82842787
VeszprémSümegi járásNemeshany84715555
ZalaZalaegerszegi járásNemeshetés89257658
BaranyaSzigetvári járásNemeske798118236
Győr-Moson-SopronSoproni járásNemeskér947129328
VasCelldömölki járásNemeskeresztúr95483674
SomogyMarcali járásNemeskisfalud871725511
VasCelldömölki járásNemeskocs95422839
VasSzombathelyi járásNemeskolta977524059
VasSárvári járásNemesládony966326240
VasSzentgotthárdi járásNemesmedves995331556
Bács-KiskunBajai járásNemesnádudvar634532540
ZalaLenti járásNemesnép897632665
ZalaNagykanizsai járásNemespátró885719859
ZalaZalaegerszegi járásNemesrádó891518023
VasKörmendi járásNemesrempehollós97829672
ZalaZalaegerszegi járásNemessándorháza892525609
VeszprémPápai járásNemesszalók953321759
ZalaZalaegerszegi járásNemesszentandrás89258059
VeszprémVeszprémi járásNemesvámos82482194
SomogyMarcali járásNemesvid873817561
VeszprémTapolcai járásNemesvita831128422
VeszprémPápai járásNémetbánya858110409
ZalaZalaegerszegi járásNémetfalu891825414
TolnaPaksi járásNémetkér703915006
NógrádBátonyterenyei járásNemti315227580
Komárom-EsztergomTatai járásNeszmély254433826
NógrádRétsági járásNézsa26189797
VasSárvári járásNick965210843
SomogyMarcali járásNikla870610959
NógrádRétsági járásNógrád26424358
NógrádBalassagyarmati járásNógrádkövesd269132300
NógrádBalassagyarmati járásNógrádmarcal267529832
NógrádSzécsényi járásNógrádmegyer313212131
NógrádRétsági járásNógrádsáp26858387
NógrádSzécsényi járásNógrádsipek317919497
NógrádSzécsényi járásNógrádszakál318727340
VeszprémPápai járásNóráp859126523
VeszprémDevecseri járásNoszlop845614757
HevesEgri járásNoszvaj332518810
ZalaLenti járásNova89483355
HevesEgri járásNovaj332729276
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásNovajidrány387227191
NógrádRétsági járásNőtincs261029425
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásNyalka909619752
VeszprémPápai járásNyárád851229009
PestMonori járásNyáregyháza272323038
Bács-KiskunKecskeméti járásNyárlőrinc603223056
PestNagykőrösi járásNyársapát271220066
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásNyékládháza343312885
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásNyékládháza343512885
Komárom-EsztergomEsztergomi járásNyergesújfalu253615352
Komárom-EsztergomEsztergomi járásNyergesújfalu253715352
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásNyésta38094419
SomogySiófoki járásNyim86123203
Hajdú-BiharNyíradonyi járásNyírábrány426432294
Hajdú-BiharNyíradonyi járásNyíracsád426214003
VeszprémAjkai járásNyirád845424004
Hajdú-BiharNyíradonyi járásNyíradony42526187
Hajdú-BiharNyíradonyi járásNyíradony42536187
Hajdú-BiharNyíradonyi járásNyíradony42546187
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásNyírbátor430014845
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásNyírbátor430114845
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásNyírbéltek437215802
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásNyírbogát436131158
Szabolcs-Szatmár-BeregKemecsei járásNyírbogdány451128802
Szabolcs-Szatmár-BeregKemecsei járásNyírbogdány451228802
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásNyírcsaholy43567904
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásNyírcsászári433125973
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásNyírderzs43325041
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyíregyháza424617206
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyíregyháza440017206
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyíregyháza440117206
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyíregyháza440217206
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyíregyháza440317206
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyíregyháza440417206
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyíregyháza440517206
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyíregyháza440617206
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyíregyháza440717206
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyíregyháza441017206
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyíregyháza441117206
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyíregyháza441217206
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyíregyháza442017206
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyíregyháza443117206
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyíregyháza443217206
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyíregyháza443317206
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyíregyháza448117206
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyíregyháza455117206
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásNyírgelse436228440
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásNyírgyulaj43119238
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásNyíri399726435
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásNyíri399826435
Szabolcs-Szatmár-BeregBaktalórántházai járásNyíribrony453514696
Szabolcs-Szatmár-BeregBaktalórántházai járásNyírjákó454131477
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásNyírkarász454418290
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásNyírkáta433332452
Szabolcs-Szatmár-BeregBaktalórántházai járásNyírkércs453725928
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásNyírlövő463211095
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásNyírlugos437111271
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásNyírmada456412274
Hajdú-BiharNyíradonyi járásNyírmártonfalva426332382
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásNyírmeggyes472223269
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásNyírmihálydi436326365
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásNyírparasznya482210807
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyírpazony453133145
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásNyírpilis43763878
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásNyírtass452228060
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyírtelek446113550
Szabolcs-Szatmár-BeregKemecsei járásNyírtét45549256
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásNyírtura453212098
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásNyírvasvári434116522
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásNyomár37954215
VasSárvári járásNyőgér968222318
BaranyaSzigetvári járásNyugotszenterzsébet791226329
Győr-Moson-SopronGyőri járásNyúl908212955
BaranyaPécsváradi járásÓbánya769512645
FejérBicskei járásÓbarok206334306
VeszprémBalatonfüredi járásÓbudavár827223913
PestGyáli járásÓcsa23644075
BaranyaPécsi járásÓcsárd78143780
BaranyaPécsváradi járásÓfalu769519646
Szabolcs-Szatmár-BeregBaktalórántházai járásÓfehértó455822284
CsongrádMakói járásÓföldeák69237755
ZalaZalaszentgróti járásÓhíd834227775
BékésSarkadi járásOkány553419257
BaranyaSellyei járásOkorág795720686
BaranyaSzentlőrinci járásOkorvölgy76818341
BaranyaBólyi járásOlasz774518555
VasVasvári járásOlaszfa982419743
VeszprémZirci járásOlaszfalu841426514
Borsod-Abaúj-ZemplénSárospataki járásOlaszliszka393331778
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásOlcsva482611129
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásOlcsvaapáti491410834
BaranyaSiklósi járásOld782421704
VasKőszegi járásÓlmod973322044
ZalaLetenyei járásOltárc888625478
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásOnga356222558
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásÓnod355122628
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásÓpályi482127924
CsongrádKisteleki járásÓpusztaszer676712797
ZalaZalaegerszegi járásOrbányosfa893520835
SomogyKaposvári járásOrci740024536
SomogyFonyódi járásOrdacsehi863516823
Bács-KiskunKalocsai járásOrdas633516276
VasSzentgotthárdi járásOrfalu998217093
BaranyaPécsi járásOrfű767711730
Bács-KiskunKecskeméti járásOrgovány607716939
ZalaZalaegerszegi járásOrmándlak898322497
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásOrmosbánya374334069
BékésOrosházi járásOrosháza590023065
BékésOrosházi járásOrosháza590123065
BékésOrosházi járásOrosháza590223065
BékésOrosházi járásOrosháza590323065
BékésOrosházi járásOrosháza590423065
BékésOrosházi járásOrosháza590523065
VeszprémDevecseri járásOroszi845816595
Komárom-EsztergomOroszlányi járásOroszlány284030766
Komárom-EsztergomOroszlányi járásOroszlány284130766
Komárom-EsztergomOroszlányi járásOroszlány284230766
BaranyaKomlói járásOroszló73704482
ZalaNagykanizsai járásOrosztony874425052
ZalaLenti járásOrtaháza89544950
Győr-Moson-SopronKapuvári járásOsli935415121
VasCelldömölki járásOstffyasszonyfa951232629
HevesEgri járásOstoros332627216
VasVasvári járásOszkó98257667
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásOszlár35912866
SomogyKaposvári járásOsztopán744419770
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásÓzd360014492
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásÓzd360114492
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásÓzd360314492
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásÓzd360414492
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásÓzd360714492
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásÓzd360814492
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásÓzd362114492
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásÓzd362514492
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásÓzd365114492
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásÓzd366114492
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásÓzd366214492
BaranyaSellyei járásÓzdfalu783618661
ZalaZalaegerszegi járásOzmánbük899818953
TolnaTamási járásOzora70865661
VeszprémAjkai járásÖcs829228112
TolnaSzekszárdi járásŐcsény71438961
Jász-Nagykun-SzolnokKunszentmártoni járásÖcsöd545128006
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásÖköritófülpös475531769
VasSárvári járásÖlbő962112043
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásÖmböly437326550
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásŐr43369025
PestVáci járásŐrbottyán21628545
Bács-KiskunKalocsai járásÖregcsertő63118679
SomogyFonyódi járásÖreglak86977056
NógrádBalassagyarmati járásŐrhalom26713249
VasKörmendi járásŐrimagyarósd993313453
VasKörmendi járásŐriszentpéter994110630
PestDabasi járásÖrkény23775281
Jász-Nagykun-SzolnokTörökszentmiklósi járásÖrményes522229382
BékésSzarvasi járásÖrménykút555627438
SomogyCsurgói járásŐrtilos885414012
VeszprémBalatonfüredi járásÖrvényes824210092
NógrádRétsági járásŐsagárd261619318
VeszprémVárpalotai járásŐsi816124068
VeszprémVárpalotai járásÖskü819125450
Győr-Moson-SopronGyőri járásÖttevény91532635
CsongrádMórahalmi járásÖttömös678431079
SomogyNagyatádi járásÖtvöskónyi751132115
Borsod-Abaúj-ZemplénCigándi járásPácin396415893
ZalaZalaegerszegi járásPacsa876131741
VasVasvári járásPácsony98237162
ZalaZalaegerszegi járásPadár893524776
Bács-KiskunKiskőrösi járásPáhi607518670
ZalaLenti járásPáka895629160
ZalaZalaszentgróti járásPakod879924271
FejérGárdonyi járásPákozd809525751
TolnaPaksi járásPaks70274862
TolnaPaksi járásPaks70304862
TolnaPaksi járásPaks70314862
TolnaPaksi járásPaks70324862
BaranyaHegyháti járásPalé737023764
TolnaPaksi járásPálfa70429371
ZalaZalaegerszegi járásPálfiszeg891714720
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásPálháza399412362
Győr-Moson-SopronCsornai járásPáli934519637
BaranyaSiklósi járásPalkonya77717153
SomogyKaposvári járásPálmajor756134041
Bács-KiskunKiskunfélegyházi járásPálmonostora61122705
HevesGyöngyösi járásPálosvörösmart326134324
BaranyaMohácsi járásPalotabozsok772710135
NógrádPásztói járásPalotás30425883
VeszprémBalatonfüredi járásPaloznak822917011
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásPamlény382112371
SomogyFonyódi járásPamuk869826392
PestNagykátai járásPánd221422248
VasKörmendi járásPankasz993723108
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásPannonhalma909024305
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásPányok389824730
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásPanyola491329559
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásPap463127748
VeszprémPápai járásPápa850031945
VeszprémPápai járásPápa850131945
VeszprémPápai járásPápa850231945
VeszprémPápai járásPápa850331945
VeszprémPápai járásPápa850531945
VeszprémPápai járásPápa851031945
VeszprémPápai járásPápa851131945
VeszprémPápai járásPápa859131945
VeszprémPápai járásPápa859831945
VeszprémPápai járásPápadereske859319868
VeszprémPápai járásPápakovácsi859611855
VeszprémPápai járásPápasalamon859421607
VeszprémPápai járásPápateszér855631255
VeszprémBalatonalmádi járásPapkeszi81837348
VasCelldömölki járásPápoc951514067
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásPapos433832577
BaranyaSellyei járásPáprád78387010
HevesPétervásárai járásParád32407436
HevesPétervásárai járásParád32447436
HevesPétervásárai járásParádsasvár324220215
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásParasznya377726745
TolnaTamási járásPári70919618
Szabolcs-Szatmár-BeregIbrányi járásPaszab447531972
NógrádPásztói járásPásztó30607409
NógrádPásztói járásPásztó30617409
NógrádPásztói járásPásztó30627409
NógrádPásztói járásPásztó30657409
NógrádPásztói járásPásztó30827409
Győr-Moson-SopronCsornai járásPásztori931123481
ZalaNagykanizsai járásPat882529656
NógrádBalassagyarmati járásPatak26487199
SomogyKaposvári járásPatalom74636141
BaranyaSzigetvári járásPatapoklosi792217792
SomogyKaposvári járásPatca747712168
FejérSzékesfehérvári járásPátka809228848
SomogyBarcsi járásPatosfa753615592
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásPátroha452312186
NógrádBalassagyarmati járásPatvarc266833880
PestBudakeszi járásPáty207115024
Szabolcs-Szatmár-BeregCsengeri járásPátyod476623685
FejérGárdonyi járásPázmánd247621786
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásPázmándfalu908512715
PestGödöllői járásPécel21194057
VasSárvári járásPecöl975414988
BaranyaPécsi járásPécs760019415
BaranyaPécsi járásPécs760119415
BaranyaPécsi járásPécs760219415
BaranyaPécsi járásPécs760319415
BaranyaPécsi járásPécs760419415
BaranyaPécsi járásPécs760519415
BaranyaPécsi járásPécs760619415
BaranyaPécsi járásPécs760719415
BaranyaPécsi járásPécs760819415
BaranyaPécsi járásPécs761019415
BaranyaPécsi járásPécs761119415
BaranyaPécsi járásPécs761219415
BaranyaPécsi járásPécs761319415
BaranyaPécsi járásPécs761419415
BaranyaPécsi járásPécs761519415
BaranyaPécsi járásPécs761619415
BaranyaPécsi járásPécs761719415
BaranyaPécsi járásPécs761819415
BaranyaPécsi járásPécs761919415
BaranyaPécsi járásPécs762119415
BaranyaPécsi járásPécs762219415
BaranyaPécsi járásPécs762319415
BaranyaPécsi járásPécs762419415
BaranyaPécsi járásPécs762519415
BaranyaPécsi járásPécs762619415
BaranyaPécsi járásPécs762719415
BaranyaPécsi járásPécs762819415
BaranyaPécsi járásPécs762919415
BaranyaPécsi járásPécs763019415
BaranyaPécsi járásPécs763119415
BaranyaPécsi járásPécs763219415
BaranyaPécsi járásPécs763319415
BaranyaPécsi járásPécs763419415
BaranyaPécsi járásPécs763519415
BaranyaPécsi járásPécs763619415
BaranyaPécsi járásPécs763919415
BaranyaPécsi járásPécs764319415
BaranyaPécsi járásPécs764419415
BaranyaPécsi járásPécs764519415
BaranyaPécsi járásPécs764619415
BaranyaPécsi járásPécs764719415
BaranyaPécsi járásPécs764819415
BaranyaPécsi járásPécs765019415
BaranyaPécsi járásPécs768019415
BaranyaPécsi járásPécs769119415
BaranyaPécsi járásPécs769319415
BaranyaSzentlőrinci járásPécsbagota795121519
BaranyaSiklósi járásPécsdevecser776615389
VeszprémBalatonfüredi járásPécsely824522451
BaranyaPécsi járásPécsudvard776221096
BaranyaPécsváradi járásPécsvárad772010825
BaranyaPécsi járásPellérd783116115
HevesHevesi járásPély338119567
PestVáci járásPenc261418689
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásPenészlek426717084
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásPenyige494132692
VeszprémZirci járásPénzesgyőr842615547
Győr-Moson-SopronGyőri járásPér909915529
PestBudakeszi járásPerbál207428185
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásPere385324420
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásPerecse382132683
BaranyaPécsi járásPereked766412867
VasSzombathelyi járásPerenye972213684
VasKőszegi járásPeresznye97348882
Győr-Moson-SopronSoproni járásPereszteg948423773
FejérDunaújvárosi járásPerkáta243119354
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásPerkupa375633419
PestSzobi járásPerőcsény26374181
BaranyaSiklósi járásPeterd776632425
SomogyBarcsi járásPéterhida758229197
PestMonori járásPéteri220921847
HevesPétervásárai járásPétervására325012070
VeszprémVárpalotai járásPétfürdő810534254
ZalaZalaegerszegi járásPethőhenye89215704
Szabolcs-Szatmár-BeregBaktalórántházai járásPetneháza454217224
HevesHatvani járásPetőfibánya302333686
Bács-KiskunKiskunfélegyházi járásPetőfiszállás611315431
Győr-Moson-SopronSoproni járásPetőháza944322831
VasVasvári járásPetőmihályfa982611572
ZalaZalaegerszegi járásPetrikeresztúr898419178
ZalaLetenyei járásPetrivente886630757
BaranyaSzigetvári járásPettend797229762
NógrádSzécsényi járásPiliny313411590
PestMonori járásPilis27219821
PestPilisvörösvári járásPilisborosjenő209729601
PestPilisvörösvári járásPiliscsaba20817144
PestPilisvörösvári járásPiliscsaba20827144
PestPilisvörösvári járásPiliscsaba20877144
Komárom-EsztergomEsztergomi járásPiliscsév251921874
PestPilisvörösvári járásPilisjászfalu208034148
Komárom-EsztergomEsztergomi járásPilismarót202814669
PestPilisvörösvári járásPilisszántó20955290
PestPilisvörösvári járásPilisszentiván208411396
PestSzentendrei járásPilisszentkereszt209818731
PestSzentendrei járásPilisszentkereszt209918731
PestSzentendrei járásPilisszentlászló20098457
PestPilisvörösvári járásPilisvörösvár208514340
PestPilisvörösvári járásPilisvörösvár208814340
TolnaTamási járásPincehely708419585
VasKörmendi járásPinkamindszent99226248
Győr-Moson-SopronSoproni járásPinnye948114687
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásPiricse43753391
Bács-KiskunKiskunhalasi járásPirtó641415398
BaranyaSellyei járásPiskó783823506
CsongrádMakói járásPitvaros69146284
BaranyaBólyi járásPócsa775622266
Hajdú-BiharDerecskei járásPocsaj412511837
PestSzentendrei járásPócsmegyer20174905
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásPócspetri432711244
BaranyaPécsi járásPogány766617242
SomogyCsurgói járásPogányszentpéter872827553
ZalaZalaegerszegi járásPókaszepetk893221050
SomogyKaposvári járásPolány745813790
Hajdú-BiharHajdúnánási járásPolgár409023117
FejérSzékesfehérvári járásPolgárdi815317525
FejérSzékesfehérvári járásPolgárdi815417525
PestSzentendrei járásPomáz20136372
PestSzentendrei járásPomáz20196372
Szabolcs-Szatmár-BeregCsengeri járásPorcsalma476117215
VasSzombathelyi járásPornóapáti979620367
HevesFüzesabonyi járásPoroszló338822196
VasSárvári járásPorpác961229896
SomogyCsurgói járásPorrog885811828
SomogyCsurgói járásPorrogszentkirály885813930
SomogyCsurgói járásPorrogszentpál885828510
ZalaLenti járásPórszombat898616850
VeszprémZirci járásPorva842923515
VasSárvári járásPósfa963615671
SomogyBarcsi járásPotony797728361
Győr-Moson-SopronCsornai járásPotyond932427304
ZalaZalaegerszegi járásPölöske89299867
ZalaNagykanizsai járásPölöskefő877331112
TolnaSzekszárdi járásPörböly714233570
ZalaLenti járásPördefölde895632513
ZalaNagykanizsai járásPötréte876724660
Borsod-Abaúj-ZemplénSzerencsi járásPrügy392521272
VeszprémVeszprémi járásPula829111420
ZalaLenti járásPusztaapáti898616920
NógrádRétsági járásPusztaberki265817862
Győr-Moson-SopronSoproni járásPusztacsalád937331370
VasKőszegi járásPusztacsó973910311
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásPusztadobos456513860
ZalaZalaegerszegi járásPusztaederics894627465
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásPusztafalu399517048
BékésOrosházi járásPusztaföldvár59195397
TolnaPaksi járásPusztahencse703819938
SomogyMarcali járásPusztakovácsi870719026
ZalaLetenyei járásPusztamagyaród88956530
CsongrádMórahalmi járásPusztamérges67856354
VeszprémDevecseri járásPusztamiske845528972
Jász-Nagykun-SzolnokJászberényi járásPusztamonostor512515246
BékésMezőkovácsházai járásPusztaottlaka566519594
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásPusztaradvány387415413
FejérDunaújvárosi járásPusztaszabolcs249029018
SomogySiófoki járásPusztaszemes861923311
ZalaZalaegerszegi járásPusztaszentlászló889626639
CsongrádKisteleki járásPusztaszer676928592
CsongrádKisteleki járásPusztaszer677128592
PestDabasi járásPusztavacs237823083
FejérMóri járásPusztavám806617774
PestÉrdi járásPusztazámor203915583
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásPutnok363027410
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásPüski923512964
PestVáci járásPüspökhatvan268221388
Hajdú-BiharPüspökladányi járásPüspökladány415010162
Hajdú-BiharPüspökladányi járásPüspökladány415110162
Hajdú-BiharPüspökladányi járásPüspökladány415210162
Hajdú-BiharPüspökladányi járásPüspökladány415510162
VasVasvári járásPüspökmolnári97767278
PestVáci járásPüspökszilágy21664303
Győr-Moson-SopronCsornai járásRábacsanak93134792
Győr-Moson-SopronTéti járásRábacsécsény913633701
VasSzentgotthárdi járásRábagyarmat996126736
VasVasvári járásRábahídvég97773197
Győr-Moson-SopronKapuvári járásRábakecöl934414793
Győr-Moson-SopronGyőri járásRábapatona914225335
VasSárvári járásRábapaty964126073
Győr-Moson-SopronCsornai járásRábapordány914624721
Győr-Moson-SopronCsornai járásRábasebes932720136
Győr-Moson-SopronCsornai járásRábaszentandrás931615273
Győr-Moson-SopronTéti járásRábaszentmihály913533710
Győr-Moson-SopronTéti járásRábaszentmiklós913317297
Győr-Moson-SopronCsornai járásRábatamási932215422
VasSzombathelyi járásRábatöttös976617996
Győr-Moson-SopronCsornai járásRábcakapi91653753
FejérDunaújvárosi járásRácalmás24599900
FejérMartonvásári járásRáckeresztúr24652015
PestRáckevei járásRáckeve230017260
PestRáckevei járásRáckeve230117260
PestVáci járásRád26132370
BaranyaSiklósi járásRádfalva781711518
VasKörmendi járásRádóckölked97847551
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásRadostyán377621193
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásRagály37246053
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásRajka922426587
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásRakaca382529717
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásRakacaszend382616133
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásRakamaz446514739
NógrádSalgótarjáni járásRákóczibánya315134360
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásRákóczifalva508514207
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásRákócziújfalu508412423
SomogyKaposvári járásRáksi746430863
ZalaLenti járásRamocsa897314298
Szabolcs-Szatmár-BeregBaktalórántházai járásRamocsaháza453631857
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásRápolt47569061
VeszprémTapolcai járásRaposka83003948
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásRásonysápberencs383331909
Borsod-Abaúj-ZemplénSzerencsi járásRátka390812469
VasSzentgotthárdi járásRátót995123861
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásRavazd909121801
HevesPétervásárai járásRecsk32459609
Komárom-EsztergomKisbéri járásRéde288630012
ZalaLenti járásRédics897831592
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásRegéc38938402
BaranyaPécsi járásRegenye783325292
TolnaTamási járásRegöly719315459
Bács-KiskunJánoshalmai járásRém644626310
PestBudakeszi járásRemeteszőlős209034315
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásRépáshuta355931884
VasSárvári járásRépcelak965330881
Győr-Moson-SopronKapuvári járásRépceszemere937514438
VasSárvári járásRépceszentgyörgy962328626
Győr-Moson-SopronSoproni járásRépcevis94757746
ZalaLenti járásResznek897717118
Győr-Moson-SopronGyőri járásRétalap907433969
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásRétközberencs452521573
NógrádRétsági járásRétság265123825
VeszprémTapolcai járásRévfülöp82535625
Borsod-Abaúj-ZemplénCigándi járásRévleányvár39769317
ZalaKeszthelyi járásRezi837323898
Borsod-Abaúj-ZemplénCigándi járásRicse397419220
VeszprémSümegi járásRigács834825849
ZalaNagykanizsai járásRigyác888324138
NógrádSzécsényi járásRimóc317728884
SomogyNagyatádi járásRinyabesenyő75525078
SomogyKaposvári járásRinyakovácsi752732674
SomogyNagyatádi járásRinyaszentkirály751326754
SomogyBarcsi járásRinyaújlak755620622
SomogyBarcsi járásRinyaújnép758420321
Szabolcs-Szatmár-BeregBaktalórántházai járásRohod456324581
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásRománd843417507
NógrádRétsági járásRomhány265412195
BaranyaPécsi járásRomonya774124855
BaranyaSzigetvári járásRózsafa79144516
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásRozsály497117428
HevesHatvani járásRózsaszentmárton303327650
Győr-Moson-SopronSoproni járásRöjtökmuzsaj945111068
VasSzentgotthárdi járásRönök995426806
CsongrádSzegedi járásRöszke675813161
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásRudabánya373323029
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásRudolftelep374234120
VasSzombathelyi járásRum976610597
CsongrádMórahalmi járásRuzsa67863966
NógrádSalgótarjáni járásSágújfalu316212520
SomogySiófoki járásSágvár865414942
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásSajóbábony37923504
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásSajóecseg379327331
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásSajógalgóc363610171
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásSajóhídvég35763081
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásSajóivánka37203212
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásSajókápolna377321670
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásSajókaza372014313
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásSajókeresztúr379126949
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásSajólád357227173
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásSajólászlófalva377322479
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásSajómercse365615945
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásSajónémeti365211332
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásSajóörös35868129
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásSajópálfala371418537
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásSajópetri357316638
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásSajópüspöki365323782
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásSajósenye37128970
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásSajószentpéter377016054
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásSajószöged359930340
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásSajóvámos371220738
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásSajóvelezd365627757
VasSárvári járásSajtoskál963210579
VeszprémTapolcai járásSalföld825630793
NógrádSalgótarjáni járásSalgótarján310025788
NógrádSalgótarjáni járásSalgótarján310125788
NógrádSalgótarjáni járásSalgótarján310225788
NógrádSalgótarjáni járásSalgótarján310325788
NógrádSalgótarjáni járásSalgótarján310425788
NógrádSalgótarjáni járásSalgótarján310725788
NógrádSalgótarjáni járásSalgótarján310925788
NógrádSalgótarjáni járásSalgótarján311025788
NógrádSalgótarjáni járásSalgótarján312125788
NógrádSalgótarjáni járásSalgótarján314125788
VasSzombathelyi járásSalköveskút974218883
ZalaZalaegerszegi járásSalomvár899527720
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásSály34254729
BaranyaSellyei járásSámod784118050
NógrádSalgótarjáni járásSámsonháza307424572
ZalaNagykanizsai járásSand882415556
CsongrádSzegedi járásSándorfalva676231705
SomogyKaposvári járásSántos747931121
Hajdú-BiharPüspökladányi járásSáp417626116
Hajdú-BiharDerecskei járásSáránd427225007
Borsod-Abaúj-ZemplénSárospataki járásSárazsadány394220516
FejérSárbogárdi járásSárbogárd700023694
FejérSárbogárdi járásSárbogárd700123694
FejérSárbogárdi járásSárbogárd700223694
FejérSárbogárdi járásSárbogárd700323694
FejérSárbogárdi járásSárbogárd701823694
FejérSárbogárdi járásSárbogárd701923694
FejérSárbogárdi járásSáregres70142723
VasVasvári járásSárfimizdó98139788
ZalaZalaegerszegi járásSárhida89448101
Komárom-EsztergomEsztergomi járásSárisáp252326903
BékésSarkadi járásSarkad572028565
BékésSarkadi járásSarkad572128565
BékésSarkadi járásSarkad572228565
BékésSarkadi járásSarkadkeresztúr573125168
FejérSzékesfehérvári járásSárkeresztes805131802
FejérSárbogárdi járásSárkeresztúr812525344
FejérSzékesfehérvári járásSárkeszi81442699
ZalaKeszthelyi járásSármellék839114906
BaranyaMohácsi járásSárok778120862
FejérSzékesfehérvári járásSárosd243325140
Borsod-Abaúj-ZemplénSárospataki járásSárospatak395027474
TolnaSzekszárdi járásSárpilis71454747
Hajdú-BiharPüspökladányi járásSárrétudvari417123940
Győr-Moson-SopronSoproni járásSarród943430021
Győr-Moson-SopronSoproni járásSarród943530021
FejérSárbogárdi járásSárszentágota812631538
TolnaPaksi járásSárszentlőrinc704720817
FejérSzékesfehérvári járásSárszentmihály814311776
HevesFüzesabonyi járásSarud33867180
VasSárvári járásSárvár960021306
VasSárvári járásSárvár960121306
VasSárvári járásSárvár960221306
VasSárvári járásSárvár960821306
VasSárvári járásSárvár960921306
BaranyaHegyháti járásSásd737032160
VeszprémTapolcai járásSáska830813772
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásSáta36592875
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásSátoraljaújhely39445120
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásSátoraljaújhely39455120
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásSátoraljaújhely39805120
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásSátoraljaújhely39815120
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásSátoraljaújhely39885120
BaranyaMohácsi járásSátorhely778533482
SomogyMarcali járásSávoly87322051
VasSzombathelyi járás978910278
SomogyNagyatádi járásSegesd756227368
BaranyaSellyei járásSellye796028741
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásSelyeb380925380
Borsod-Abaúj-ZemplénCigándi járásSemjén397423755
ZalaLetenyei járásSemjénháza886230997
ZalaZalaszentgróti járásSénye878814085
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásSényő45334491
FejérSzékesfehérvári járásSeregélyes811120206
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásSerényfalva372932531
SomogyTabi járásSérsekszőlős866032133
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásSikátor84398606
BaranyaSiklósi járásSiklós78005519
BaranyaSiklósi járásSiklós78015519
BaranyaSiklósi járásSiklós78025519
BaranyaSiklósi járásSiklósbodony781423205
BaranyaSiklósi járásSiklósnagyfalu78238800
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásSima388123418
VasSárvári járásSimaság963326763
SomogyKaposvári járásSimonfa747432780
TolnaTamási járásSimontornya708120783
TolnaSzekszárdi járásSióagárd717125645
SomogySiófoki járásSiófok860017631
SomogySiófoki járásSiófok860117631
SomogySiófoki járásSiófok860217631
SomogySiófoki járásSiófok860417631
SomogySiófoki járásSiófok860917631
SomogySiófoki járásSiófok861117631
SomogySiófoki járásSiójut865223092
HevesPétervásárai járásSirok33328527
VasSárvári járásSitke967130748
Győr-Moson-SopronCsornai járásSobor931524208
Győr-Moson-SopronGyőri járásSokorópátka911212627
Bács-KiskunKalocsai járásSolt632029115
Bács-KiskunKiskőrösi járásSoltszentimre622318218
Bács-KiskunKiskőrösi járásSoltvadkert623019983
VeszprémVeszprémi járásSóly81933601
PestPilisvörösvári járásSolymár20837384
SomogySiófoki járásSom86554127
BaranyaMohácsi járásSomberek772823472
VeszprémDevecseri járásSomlójenő84785157
VeszprémDevecseri járásSomlószőlős848325779
VeszprémDevecseri járásSomlóvásárhely848126569
VeszprémDevecseri járásSomlóvecse848414243
SomogyKaposvári járásSomodor745413824
SomogyTabi járásSomogyacsa728330580
BaranyaSzigetvári járásSomogyapáti792223807
SomogyBarcsi járásSomogyaracs75845500
SomogyKaposvári járásSomogyaszaló745231219
SomogyFonyódi járásSomogybabod868432470
SomogyCsurgói járásSomogybükkösd885825043
SomogyCsurgói járásSomogycsicsó872611484
SomogyTabi járásSomogydöröcske728415981
SomogyTabi járásSomogyegres866620057
SomogyKaposvári járásSomogyfajsz870818078
SomogyKaposvári járásSomogygeszti745520330
BaranyaSzigetvári járásSomogyhárságy792529142
BaranyaSzigetvári járásSomogyhatvan792125070
SomogyKaposvári járásSomogyjád744328963
SomogyTabi járásSomogymeggyes867312876
SomogyMarcali járásSomogysámson873315626
SomogyKaposvári járásSomogysárd743528723
SomogyMarcali járásSomogysimonyi873727535
SomogyMarcali járásSomogyszentpál87056600
SomogyKaposvári járásSomogyszil72763416
SomogyNagyatádi járásSomogyszob756318546
SomogyFonyódi járásSomogytúr868332601
SomogyCsurgói járásSomogyudvarhely75154853
SomogyFonyódi járásSomogyvámos869921856
SomogyFonyódi járásSomogyvár869819442
BaranyaSzigetvári járásSomogyviszló792221281
SomogyMarcali járásSomogyzsitfa87344835
NógrádSalgótarjáni járásSomoskőújfalu31211526
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásSonkád495423889
FejérSzékesfehérvári járásSoponya812333321
Győr-Moson-SopronSoproni járásSopron94008518
Győr-Moson-SopronSoproni járásSopron94018518
Győr-Moson-SopronSoproni járásSopron94028518
Győr-Moson-SopronSoproni járásSopron94038518
Győr-Moson-SopronSoproni járásSopron94048518
Győr-Moson-SopronSoproni járásSopron94058518
Győr-Moson-SopronSoproni járásSopron94068518
Győr-Moson-SopronSoproni járásSopron94078518
Győr-Moson-SopronSoproni járásSopron94088518
Győr-Moson-SopronSoproni járásSopron94098518
Győr-Moson-SopronSoproni járásSopron94948518
Győr-Moson-SopronSoproni járásSopronhorpács946329090
Győr-Moson-SopronSoproni járásSopronkövesd948325724
Győr-Moson-SopronCsornai járásSopronnémeti93252617
VasSzombathelyi járásSorkifalud97747171
VasSzombathelyi járásSorkikápolna977427960
ZalaNagykanizsai járásSormás88816567
VasSzombathelyi járásSorokpolány977329692
NógrádSalgótarjáni járásSóshartyán313114881
PestÉrdi járásSóskút20386840
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásSóstófalva371613268
BaranyaSellyei járásSósvertike796031714
VasSárvári járásSótony968122983
ZalaZalaegerszegi járásSöjtör889719080
VasSzombathelyi járásSöpte974324800
FejérMóri járásSöréd80722893
FejérGárdonyi járásSukoró809614951
BaranyaSzentlőrinci járásSumony79602547
Komárom-EsztergomKisbéri járásSúr288931990
ZalaNagykanizsai járásSurd88562404
Bács-KiskunBajai járásSükösd634621245
PestNagykátai járásSülysáp224121713
PestNagykátai járásSülysáp224221713
VeszprémSümegi járásSümeg833025593
VeszprémSümegi járásSümeg833125593
ZalaZalaszentgróti járásSümegcsehi835721397
VeszprémSümegi járásSümegprága83515388
Komárom-EsztergomEsztergomi járásSüttő25438688
FejérSzékesfehérvári járásSzabadbattyán815128705
FejérGárdonyi járásSzabadegyháza243213259
FejérEnyingi járásSzabadhídvég813818740
SomogyKaposvári járásSzabadi725314854
BékésBékéscsabai járásSzabadkígyós571231325
Bács-KiskunKunszentmiklósi járásSzabadszállás608025061
BaranyaSzentlőrinci járásSzabadszentkirály795115079
SomogyNagyatádi járásSzabás754428574
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásSzabolcs446719169
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásSzabolcsbáka454722053
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásSzabolcsveresmart44963586
PestGödöllői járásSzada211121458
BaranyaHegyháti járásSzágy738327508
BaranyaBólyi járásSzajk77538475
HevesPétervásárai járásSzajla333416063
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásSzajol50815874
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásSzakácsi378632258
TolnaTamási járásSzakadát707115316
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásSzakáld35963805
TolnaTamási járásSzakály71924464
TolnaDombóvári járásSzakcs721310083
Bács-KiskunKalocsai járásSzakmár633619530
VasKörmendi járásSzaknyér993416504
Szabolcs-Szatmár-BeregNagykállói járásSzakoly42344774
Győr-Moson-SopronSoproni járásSzakony947411369
VasSzentgotthárdi járásSzakonyfalu998320932
Komárom-EsztergomOroszlányi járásSzákszend285633516
VasKörmendi járásSzalafő994210223
BaranyaPécsi járásSzalánta781122257
ZalaZalaszentgróti járásSzalapa834120543
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásSzalaszend386331015
BaranyaKomlói járásSzalatnak73349007
TolnaSzekszárdi járásSzálka712114711
Bács-KiskunKunszentmiklósi járásSzalkszentmárton608619947
NógrádSzécsényi járásSzalmatercs316319798
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásSzalonna375416753
Szabolcs-Szatmár-BeregCsengeri járásSzamosangyalos476718005
Szabolcs-Szatmár-BeregCsengeri járásSzamosbecs474522017
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásSzamoskér472116300
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásSzamossályi473510436
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásSzamosszeg482413046
Szabolcs-Szatmár-BeregCsengeri járásSzamostatárfalva474630085
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásSzamosújlak473431273
NógrádBalassagyarmati járásSzanda269713754
Bács-KiskunKiskunmajsai járásSzank613111794
SomogySiófoki járásSzántód862234236
Győr-Moson-SopronCsornai járásSzany93178536
VeszprémZirci járásSzápár842316489
BaranyaSiklósi járásSzaporca784334032
FejérBicskei járásSzár206619549
BaranyaKomlói járásSzárász71847366
BaranyaKomlói járásSzárász71887366
TolnaTamási járásSzárazd706318263
Győr-Moson-SopronKapuvári járásSzárföld935315714
Komárom-EsztergomTatabányai járásSzárliget206733491
BékésSzarvasi járásSzarvas554023870
BékésSzarvasi járásSzarvas554123870
NógrádPásztói járásSzarvasgede305110199
VasKörmendi járásSzarvaskend991317729
HevesEgri járásSzarvaskő33233382
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásSzászberek50535777
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásSzászfa38218147
BaranyaKomlói járásSzászvár734933765
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásSzatmárcseke494531237
NógrádRétsági járásSzátok265615325
VasKörmendi járásSzatta99382440
CsongrádSzegedi járásSzatymaz676312007
BaranyaSiklósi járásSzava781331060
PestÉrdi járásSzázhalombatta244017312
PestÉrdi járásSzázhalombatta244117312
PestÉrdi járásSzázhalombatta244217312
PestÉrdi járásSzázhalombatta244317312
PestÉrdi járásSzázhalombatta244417312
PestÉrdi járásSzázhalombatta244517312
BaranyaMohácsi járásSzebény77253018
NógrádBalassagyarmati járásSzécsénke269223047
NógrádSzécsényi járásSzécsény31706628
NógrádSzécsényi járásSzécsényfelfalu313533011
ZalaLenti járásSzécsisziget887911554
BaranyaBólyi járásSzederkény77515607
TolnaSzekszárdi járásSzedres705616814
CsongrádSzegedi járásSzeged670033367
CsongrádSzegedi járásSzeged670133367
CsongrádSzegedi járásSzeged670233367
CsongrádSzegedi járásSzeged670333367
CsongrádSzegedi járásSzeged670433367
CsongrádSzegedi járásSzeged670533367
CsongrádSzegedi járásSzeged670633367
CsongrádSzegedi járásSzeged670733367
CsongrádSzegedi járásSzeged670833367
CsongrádSzegedi járásSzeged670933367
CsongrádSzegedi járásSzeged671033367
CsongrádSzegedi járásSzeged671233367
CsongrádSzegedi járásSzeged671333367
CsongrádSzegedi járásSzeged671633367
CsongrádSzegedi járásSzeged671733367
CsongrádSzegedi járásSzeged671833367
CsongrádSzegedi járásSzeged671933367
CsongrádSzegedi járásSzeged672033367
CsongrádSzegedi járásSzeged672133367
CsongrádSzegedi járásSzeged672233367
CsongrádSzegedi járásSzeged672333367
CsongrádSzegedi járásSzeged672433367
CsongrádSzegedi járásSzeged672533367
CsongrádSzegedi járásSzeged672633367
CsongrádSzegedi járásSzeged672733367
CsongrádSzegedi járásSzeged672833367
CsongrádSzegedi járásSzeged672933367
CsongrádSzegedi járásSzeged674033367
CsongrádSzegedi járásSzeged674133367
CsongrádSzegedi járásSzeged674233367
CsongrádSzegedi járásSzeged674333367
CsongrádSzegedi járásSzeged674433367
CsongrádSzegedi járásSzeged674533367
CsongrádSzegedi járásSzeged674633367
CsongrádSzegedi járásSzeged674733367
CsongrádSzegedi járásSzeged674833367
CsongrádSzegedi járásSzeged675033367
CsongrádSzegedi járásSzeged675333367
CsongrádSzegedi járásSzeged675733367
CsongrádSzegedi járásSzeged677133367
CsongrádSzegedi járásSzeged678033367
CsongrádSzegedi járásSzeged679133367
SomogyMarcali járásSzegerdő873218607
BékésSzeghalmi járásSzeghalom552021883
BékésSzeghalmi járásSzeghalom552121883
Borsod-Abaúj-ZemplénTokaji járásSzegi391833817
Borsod-Abaúj-ZemplénTokaji járásSzegilong391831510
CsongrádSzentesi járásSzegvár663532489
Szabolcs-Szatmár-BeregKemecsei járásSzékely453431088
BaranyaMohácsi járásSzékelyszabar773716771
FejérSzékesfehérvári járásSzékesfehérvár800014827
FejérSzékesfehérvári járásSzékesfehérvár800114827
FejérSzékesfehérvári járásSzékesfehérvár800214827
FejérSzékesfehérvári járásSzékesfehérvár800314827
FejérSzékesfehérvári járásSzékesfehérvár800414827
FejérSzékesfehérvári járásSzékesfehérvár800514827
FejérSzékesfehérvári járásSzékesfehérvár800614827
FejérSzékesfehérvári járásSzékesfehérvár800714827
FejérSzékesfehérvári járásSzékesfehérvár800814827
FejérSzékesfehérvári járásSzékesfehérvár801114827
FejérSzékesfehérvári járásSzékesfehérvár801914827
FejérSzékesfehérvári járásSzékesfehérvár802014827
FejérSzékesfehérvári járásSzékesfehérvár805014827
CsongrádHódmezővásárhelyi járásSzékkutas682112265
TolnaSzekszárdi járásSzekszárd710022761
TolnaSzekszárdi járásSzekszárd710122761
TolnaSzekszárdi járásSzekszárd710222761
TolnaSzekszárdi járásSzekszárd710322761
VasSárvári járásSzeleste962233172
Jász-Nagykun-SzolnokKunszentmártoni járásSzelevény547620428
BaranyaPécsváradi járásSzellő766116984
BaranyaPécsi járásSzemely77639308
VasVasvári járásSzemenye968527997
Borsod-Abaúj-ZemplénEncsi járásSzemere38669830
NógrádRétsági járásSzendehely26404507
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásSzendrő37528077
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásSzendrőlád375127456
SomogyKaposvári járásSzenna747715103
SomogyCsurgói járásSzenta884911509
VeszprémBalatonfüredi járásSzentantalfa82723568
SomogyKaposvári járásSzentbalázs747225706
VeszprémTapolcai járásSzentbékkálla82817092
SomogyBarcsi járásSzentborbás791832841
BaranyaSzentlőrinci járásSzentdénes791332009
HevesPétervásárai járásSzentdomonkos325913231
NógrádRétsági járásSzente26559043
BaranyaSzigetvári járásSzentegát791533613
PestSzentendrei járásSzentendre200015440
PestSzentendrei járásSzentendre200115440
PestSzentendrei járásSzentendre200215440
PestSzentendrei járásSzentendre200315440
CsongrádSzentesi járásSzentes660014456
CsongrádSzentesi járásSzentes660114456
CsongrádSzentesi járásSzentes660214456
CsongrádSzentesi járásSzentes660314456
VeszprémVeszprémi járásSzentgál84447922
SomogyKaposvári járásSzentgáloskér746512973
VasSzentgotthárdi járásSzentgotthárd995531583
VasSzentgotthárdi járásSzentgotthárd997031583
VasSzentgotthárdi járásSzentgotthárd997131583
VasSzentgotthárdi járásSzentgotthárd998131583
ZalaKeszthelyi járásSzentgyörgyvár839323126
ZalaLenti járásSzentgyörgyvölgy897518652
VeszprémSümegi járásSzentimrefalva847510065
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásSzentistván341822169
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásSzentistvánbaksa38448484
VeszprémBalatonfüredi járásSzentjakabfa827211545
BaranyaSzentlőrinci járásSzentkatalin76819803
Bács-KiskunTiszakécskei járásSzentkirály603121120
VeszprémVeszprémi járásSzentkirályszabadja822516267
ZalaZalaegerszegi járásSzentkozmadombja89473124
BaranyaSzigetvári járásSzentlászló793616355
ZalaLetenyei járásSzentliszló88938615
BaranyaSzentlőrinci járásSzentlőrinc794015866
PestNagykátai járásSzentlőrinckáta22557542
ZalaLetenyei járásSzentmargitfalva887214225
PestNagykátai járásSzentmártonkáta225428653
VasSzombathelyi járásSzentpéterfa979921254
ZalaZalaegerszegi járásSzentpéterfölde895330067
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásSzentpéterszeg412119099
ZalaZalaegerszegi járásSzentpéterúr876211165
SomogyMarcali járásSzenyér871730146
ZalaNagykanizsai járásSzepetnek88617700
Győr-Moson-SopronTéti járásSzerecseny85443887
Győr-Moson-SopronTéti járásSzerecseny91253887
Bács-KiskunBajai járásSzeremle651228820
Borsod-Abaúj-ZemplénSzerencsi járásSzerencs390030739
Borsod-Abaúj-ZemplénSzerencsi járásSzerencs390130739
Hajdú-BiharPüspökladányi járásSzerep416233437
Hajdú-BiharPüspökladányi járásSzerep416333437
VasCelldömölki járásSzergény952327793
PestRáckevei járásSzigetbecse232126259
PestRáckevei járásSzigetcsép23177870
PestSzigetszentmiklósi járásSzigethalom231513277
PestSzentendrei járásSzigetmonostor201526213
PestRáckevei járásSzigetszentmárton231815185
PestSzigetszentmiklósi járásSzigetszentmiklós231028954
PestSzigetszentmiklósi járásSzigetszentmiklós231128954
PestSzigetszentmiklósi járásSzigetszentmiklós231328954
PestRáckevei járásSzigetújfalu231922114
BaranyaSzigetvári járásSzigetvár790026578
BaranyaSzigetvári járásSzigetvár790126578
VeszprémTapolcai járásSzigliget826424891
HevesFüzesabonyi járásSzihalom337711013
ZalaLenti járásSzijártóháza896926161
Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszói járásSzikszó380021351
Győr-Moson-SopronCsornai járásSzil932619266
BaranyaPécsi járásSzilágy766419831
NógrádSalgótarjáni járásSzilaspogony31257959
Győr-Moson-SopronCsornai járásSzilsárkány93123364
ZalaLenti járásSzilvágy898617853
BaranyaPécsi járásSzilvás781124712
SomogyKaposvári járásSzilvásszentmárton747732461
HevesBélapátfalvai járásSzilvásvárad33485643
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásSzin376120871
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásSzinpetri376111493
NógrádPásztói járásSzirák304421634
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásSzirmabesenyő37119496
PestSzobi járásSzob262824916
PestSzobi járásSzokolya26246947
SomogySiófoki járásSzólád862515194
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásSzolnok500027854
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásSzolnok500127854
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásSzolnok500227854
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásSzolnok500327854
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásSzolnok500427854
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásSzolnok500527854
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásSzolnok500627854
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásSzolnok500727854
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásSzolnok500827854
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásSzolnok500927854
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásSzolnok501027854
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásSzolnok502027854
VasSzombathelyi járásSzombathely97003009
VasSzombathelyi járásSzombathely97013009
VasSzombathelyi járásSzombathely97023009
VasSzombathelyi járásSzombathely97033009
VasSzombathelyi járásSzombathely97043009
VasSzombathelyi járásSzombathely97053009
VasSzombathelyi járásSzombathely97063009
VasSzombathelyi járásSzombathely97073009
VasSzombathelyi járásSzombathely97083009
VasSzombathelyi járásSzombathely97093009
VasSzombathelyi járásSzombathely97103009
VasSzombathelyi járásSzombathely97193009
Komárom-EsztergomTatai járásSzomód289622619
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásSzomolya341118892
Komárom-EsztergomTatabányai járásSzomor282221421
Szabolcs-Szatmár-BeregTiszavasvári járásSzorgalmatos444134388
SomogyTabi járásSzorosad72855193
VeszprémAjkai járásSzőc845216692
VasKörmendi járásSzőce993519521
PestVáci járásSződ213412690
PestVáci járásSződliget213328866
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásSzögliget376216179
BaranyaPécsi járásSzőke783322211
BaranyaPécsi járásSzőkéd77637694
SomogyMarcali járásSzőkedencs87365810
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásSzőlősardó37577889
SomogyFonyódi járásSzőlősgyörök869211101
BaranyaSzigetvári járásSzörény79765528
HevesEgri járásSzúcs334113523
NógrádBátonyterenyei járásSzuha315428194
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásSzuhafő37263160
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásSzuhakálló373111110
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásSzuhogy373424606
BaranyaSzigetvári járásSzulimán793215404
SomogyBarcsi járásSzulok753910986
NógrádPásztói járásSzurdokpüspöki306419044
HevesGyöngyösi járásSzűcsi30349982
NógrádBalassagyarmati járásSzügy269918786
BaranyaMohácsi járásSzűr773511217
SomogyTabi járásTab86608590
FejérBicskei járásTabajd808814465
Bács-KiskunKiskőrösi járásTabdi622425432
PestDabasi járásTáborfalva23818332
FejérSzékesfehérvári járásTác812129267
VeszprémBalatonfüredi járásTagyon827217039
PestSzentendrei járásTahitótfalu202131963
PestSzentendrei járásTahitótfalu202231963
VeszprémPápai járásTakácsi854113125
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásTákos484529911
PestSzigetszentmiklósi járásTaksony233530720
Borsod-Abaúj-ZemplénTokaji járásTaktabáj39263708
Borsod-Abaúj-ZemplénSzerencsi járásTaktaharkány392218245
Borsod-Abaúj-ZemplénSzerencsi járásTaktakenéz392428787
Borsod-Abaúj-ZemplénSzerencsi járásTaktaszada39213133
VeszprémTapolcai járásTaliándörögd829517321
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásTállya390712210
TolnaTamási járásTamási709024563
TolnaTamási járásTamási709124563
VasSzombathelyi járásTanakajd976216212
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásTáp909514261
PestNagykátai járásTápióbicske276415015
PestNagykátai járásTápiógyörgye276717303
PestNagykátai járásTápióság22539405
PestNagykátai járásTápiószecső225131796
PestNagykátai járásTápiószele276614146
PestNagykátai járásTápiószentmárton271114571
PestCeglédi járásTápiószőlős27692769
VasSzombathelyi járásTáplánszentkereszt976132045
VeszprémTapolcai járásTapolca829729434
VeszprémTapolcai járásTapolca830029434
VeszprémTapolcai járásTapolca830129434
VeszprémTapolcai járásTapolca830229434
VeszprémTapolcai járásTapolca830329434
SomogyMarcali járásTapsony871824615
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásTápszentmiklós909421971
NógrádPásztói járásTar307332896
SomogyNagyatádi járásTarany751416735
Borsod-Abaúj-ZemplénTokaji járásTarcal391521740
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásTard34168165
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásTardona364414784
Komárom-EsztergomTatai járásTardos283430225
BékésBékési járásTarhos564133075
Komárom-EsztergomTatabányai járásTarján283118935
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásTarjánpuszta909233914
Komárom-EsztergomKisbéri járásTárkány294520987
HevesHevesi járásTarnabod336932966
HevesPétervásárai járásTarnalelesz325813240
HevesHevesi járásTarnaméra328423348
HevesHevesi járásTarnaörs329414128
HevesEgri járásTarnaszentmária33319052
HevesHevesi járásTarnaszentmiklós338216160
HevesHevesi járásTarnazsadány328317163
PestÉrdi járásTárnok24614154
Győr-Moson-SopronCsornai járásTárnokréti91654172
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásTarpa49314312
BaranyaHegyháti járásTarrós736215635
SomogyMarcali járásTáska869613693
Bács-KiskunKunszentmiklósi járásTass609820525
SomogyKaposvári járásTaszár72614932
Komárom-EsztergomEsztergomi járásTát25348758
Komárom-EsztergomTatai járásTata283520127
Komárom-EsztergomTatai járásTata289020127
Komárom-EsztergomTatai járásTata289120127
Komárom-EsztergomTatai járásTata289220127
Komárom-EsztergomTatai járásTata289320127
Komárom-EsztergomTatai járásTata289420127
Komárom-EsztergomTatabányai járásTatabánya280018157
Komárom-EsztergomTatabányai járásTatabánya280118157
Komárom-EsztergomTatabányai járásTatabánya280218157
Komárom-EsztergomTatabányai járásTatabánya280318157
Komárom-EsztergomTatabányai járásTatabánya280418157
Komárom-EsztergomTatabányai járásTatabánya280518157
Komárom-EsztergomTatabányai járásTatabánya280618157
Komárom-EsztergomTatabányai járásTatabánya280718157
Komárom-EsztergomTatabányai járásTatabánya280818157
Komárom-EsztergomTatabányai járásTatabánya280918157
Bács-KiskunBácsalmási járásTataháza645114544
PestDabasi járásTatárszentgyörgy237527386
Bács-KiskunKiskőrösi járásTázlár623624998
Hajdú-BiharHajdúhadházi járásTéglás424323214
ZalaZalaszentgróti járásTekenye879324703
BaranyaHegyháti járásTékes738127702
BaranyaSzigetvári járásTeklafalu797332072
VasVasvári járásTelekes981229568
BékésBékéscsabai járásTelekgerendás567512681
SomogySiófoki járásTeleki862623968
PestBudakeszi járásTelki20898280
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásTelkibánya389613763
TolnaPaksi járásTengelic70546901
BaranyaSellyei járásTengeri783413675
SomogyTabi járásTengőd866832416
HevesHevesi járásTenk335914076
Győr-Moson-SopronGyőri járásTényő911111457
Hajdú-BiharDerecskei járásTépe413231042
Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátori járásTerem434233358
NógrádBalassagyarmati járásTerény26964844
NógrádRétsági járásTereske265224174
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásTeresztenye375728635
HevesPétervásárai járásTerpes333312229
HevesPétervásárai járásTerpes333412229
VeszprémVárpalotai járásTés810920570
PestSzobi járásTésa263619248
BaranyaSiklósi járásTésenfa784332744
BaranyaSellyei járásTéseny783420978
ZalaZalaegerszegi járásTeskánd89918828
Győr-Moson-SopronTéti járásTét910019035
Hajdú-BiharPüspökladányi járásTetétlen418419691
TolnaBonyhádi járásTevel718131459
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásTibolddaróc342330447
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásTiborszállás43538952
VeszprémBalatonfüredi járásTihany823730465
SomogyMarcali járásTikos873117844
ZalaZalaegerszegi járásTilaj878227951
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásTimár446624475
PestPilisvörösvári járásTinnye20867108
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásTiszaadony48339423
Bács-KiskunTiszakécskei járásTiszaalpár606624545
Bács-KiskunTiszakécskei járásTiszaalpár606724545
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásTiszabábolna34652291
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásTiszabecs495117817
Szabolcs-Szatmár-BeregIbrányi járásTiszabercel44743850
Szabolcs-Szatmár-BeregZáhonyi járásTiszabezdéd462420172
Jász-Nagykun-SzolnokKunhegyesi járásTiszabő523210773
Jász-Nagykun-SzolnokKunhegyesi járásTiszabura523522770
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásTiszacsécse494724448
Hajdú-BiharBalmazújvárosi járásTiszacsege406615644
Borsod-Abaúj-ZemplénCigándi járásTiszacsermely397229133
Szabolcs-Szatmár-BeregTiszavasvári járásTiszadada44556433
Jász-Nagykun-SzolnokTiszafüredi járásTiszaderzs524316230
Szabolcs-Szatmár-BeregTiszavasvári járásTiszadob445612593
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőcsáti járásTiszadorogma34663717
Szabolcs-Szatmár-BeregTiszavasvári járásTiszaeszlár44469113
Szabolcs-Szatmár-BeregTiszavasvári járásTiszaeszlár44649113
Jász-Nagykun-SzolnokKunszentmártoni járásTiszaföldvár543013815
Jász-Nagykun-SzolnokKunszentmártoni járásTiszaföldvár543113815
Jász-Nagykun-SzolnokKunszentmártoni járásTiszaföldvár543213815
Jász-Nagykun-SzolnokKunszentmártoni járásTiszaföldvár546113815
Jász-Nagykun-SzolnokTiszafüredi járásTiszafüred535029726
Jász-Nagykun-SzolnokTiszafüredi járásTiszafüred535129726
Jász-Nagykun-SzolnokTiszafüredi járásTiszafüred535829726
Jász-Nagykun-SzolnokTiszafüredi járásTiszafüred535929726
Jász-Nagykun-SzolnokKunhegyesi járásTiszagyenda523330304
Hajdú-BiharHajdúnánási járásTiszagyulaháza409730845
Jász-Nagykun-SzolnokTiszafüredi járásTiszaigar536128699
Jász-Nagykun-SzolnokKunszentmártoni járásTiszainoka546420446
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásTiszajenő509429346
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásTiszakanyár44938554
Borsod-Abaúj-ZemplénCigándi járásTiszakarád397113976
Bács-KiskunTiszakécskei járásTiszakécske606030623
Bács-KiskunTiszakécskei járásTiszakécske606130623
Bács-KiskunTiszakécskei járásTiszakécske606230623
Bács-KiskunTiszakécskei járásTiszakécske606330623
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásTiszakerecseny48344446
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőcsáti járásTiszakeszi345813888
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásTiszakóród49468794
Jász-Nagykun-SzolnokKunszentmártoni járásTiszakürt547130386
Borsod-Abaúj-ZemplénTokaji járásTiszaladány392919381
Szabolcs-Szatmár-BeregTiszavasvári járásTiszalök444723524
Szabolcs-Szatmár-BeregTiszavasvári járásTiszalök445023524
Borsod-Abaúj-ZemplénSzerencsi járásTiszalúc356528398
Szabolcs-Szatmár-BeregZáhonyi járásTiszamogyorós464511907
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásTiszanagyfalu446327252
HevesHevesi járásTiszanána33857083
Jász-Nagykun-SzolnokTiszafüredi járásTiszaörs536215787
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásTiszapalkonya35878633
Jász-Nagykun-SzolnokTörökszentmiklósi járásTiszapüspöki52113373
Szabolcs-Szatmár-BeregKemecsei járásTiszarád450310205
Jász-Nagykun-SzolnokKunhegyesi járásTiszaroff523420181
Jász-Nagykun-SzolnokKunszentmártoni járásTiszasas547421494
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásTiszasüly506117695
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásTiszaszalka483113541
Jász-Nagykun-SzolnokTiszafüredi járásTiszaszentimre532222789
Jász-Nagykun-SzolnokTiszafüredi járásTiszaszentimre532322789
Szabolcs-Szatmár-BeregZáhonyi járásTiszaszentmárton462827544
CsongrádSzegedi járásTiszasziget675616966
CsongrádSzegedi járásTiszasziget675716966
Jász-Nagykun-SzolnokTiszafüredi járásTiszaszőlős52447852
Borsod-Abaúj-ZemplénTokaji járásTiszatardos392830298
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőcsáti járásTiszatarján358930377
Szabolcs-Szatmár-BeregIbrányi járásTiszatelek448614447
Szabolcs-Szatmár-BeregIbrányi járásTiszatelek448714447
Jász-Nagykun-SzolnokTörökszentmiklósi járásTiszatenyő50829627
Bács-KiskunTiszakécskei járásTiszaug547314094
Bács-KiskunTiszakécskei járásTiszaug606414094
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásTiszaújváros358028352
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásTiszaújváros358128352
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásTiszaújváros358228352
Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújvárosi járásTiszaújváros358528352
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásTiszavalk346410977
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásTiszavárkony509231866
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásTiszavárkony509531866
Szabolcs-Szatmár-BeregTiszavasvári járásTiszavasvári44407597
Szabolcs-Szatmár-BeregTiszavasvári járásTiszavasvári44447597
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásTiszavid483233747
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásTisztaberek496927261
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásTivadar492120260
PestNagykátai járásTóalmás225221467
HevesFüzesabonyi járásTófalu33549964
ZalaZalaegerszegi járásTófej89465342
BaranyaKomlói járásTófű73484048
Borsod-Abaúj-ZemplénTokaji járásTokaj391018306
Borsod-Abaúj-ZemplénTokaji járásTokaj391118306
Komárom-EsztergomEsztergomi járásTokod253114155
Komárom-EsztergomEsztergomi járásTokodaltáró253234023
VasCelldömölki járásTokorcs95619229
Borsod-Abaúj-ZemplénSárospataki járásTolcsva393428051
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásTold411725876
NógrádRétsági járásTolmács26576381
TolnaTolnai járásTolna713025274
TolnaTolnai járásTolna713125274
TolnaTamási járásTolnanémedi708311031
Jász-Nagykun-SzolnokKunhegyesi járásTomajmonostora53249557
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásTomor378714890
Bács-KiskunKiskunhalasi járásTompa642228486
VasSárvári járásTompaládony966212335
FejérMartonvásári járásTordas246321005
ZalaLenti járásTormafölde88764969
BaranyaHegyháti járásTormás738322424
VasKőszegi járásTormásliget973634087
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásTornabarakony376516902
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásTornakápolna376110375
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásTornanádaska376718801
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásTornaszentandrás376527836
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásTornaszentjakab376930517
ZalaLenti járásTornyiszentmiklós887732638
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásTornyosnémeti387729054
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásTornyospálca464216957
VasSzombathelyi járásTorony979129878
SomogyTabi járásTorvaj866010153
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásTószeg50917490
BékésOrosházi járásTótkomlós594016434
BaranyaSzigetvári járásTótszentgyörgy798126994
ZalaLetenyei járásTótszentmárton886516382
ZalaLetenyei járásTótszerdahely886425113
SomogyBarcsi járásTótújfalu791816407
VeszprémVeszprémi járásTótvázsony82462714
PestBudakeszi járásTök207324527
PestSzigetszentmiklósi járásTököl231629823
PestSzigetszentmiklósi járásTököl232029823
Győr-Moson-SopronGyőri járásTöltéstava908616674
VasKőszegi járásTömörd97385166
CsongrádCsongrádi járásTömörkény664625900
PestÉrdi járásTörökbálint20456859
PestÉrdi járásTörökbálint20466859
PestÉrdi járásTörökbálint20476859
SomogyTabi járásTörökkoppány728520093
Jász-Nagykun-SzolnokTörökszentmiklósi járásTörökszentmiklós520027313
Jász-Nagykun-SzolnokTörökszentmiklósi járásTörökszentmiklós520127313
Jász-Nagykun-SzolnokTörökszentmiklósi járásTörökszentmiklós521227313
PestCeglédi járásTörtel274722008
BaranyaBólyi járásTöttös77554136
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásTrizs37244914
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásTunyogmatolcs473113213
PestAszódi járásTura21949593
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásTúristvándi494413602
Jász-Nagykun-SzolnokMezőtúri járásTúrkeve542028228
Jász-Nagykun-SzolnokMezőtúri járásTúrkeve542128228
BaranyaSiklósi járásTúrony781118582
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásTúrricse49688998
Szabolcs-Szatmár-BeregZáhonyi járásTuzsér46239919
ZalaZalaszentgróti járásTürje879612609
VeszprémDevecseri járásTüskevár84774631
Szabolcs-Szatmár-BeregCsengeri járásTyukod476231398
BaranyaMohácsi járásUdvar77184437
TolnaTamási járásUdvari706621360
VeszprémPápai járásUgod856424767
FejérBicskei járásÚjbarok206617482
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásÚjcsanálos371612487
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásÚjdombrád449133659
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházi járásÚjfehértó424426611
PestDabasi járásÚjhartyán23676293
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásÚjiráz414623393
TolnaTamási járásÚjireg709520561
Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárdai járásÚjkenéz463510117
Győr-Moson-SopronSoproni járásÚjkér947219673
BékésBékéscsabai járásÚjkígyós56612352
PestDabasi járásÚjlengyel272419682
Hajdú-BiharNyíradonyi járásÚjléta428820419
HevesFüzesabonyi járásÚjlőrincfalva338727623
BaranyaSiklósi járásÚjpetre77666062
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásÚjrónafő924431839
Bács-KiskunKalocsai járásÚjsolt63218785
BékésSarkadi járásÚjszalonta572724350
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásÚjszász505215291
CsongrádSzegedi járásÚjszentiván675414924
Hajdú-BiharBalmazújvárosi járásÚjszentmargita406532568
PestCeglédi járásÚjszilvás276817808
Bács-KiskunKalocsai járásÚjtelek633733604
Hajdú-BiharHajdúnánási járásÚjtikos409611925
ZalaNagykanizsai járásÚjudvar877832197
SomogyKaposvári járásÚjvárfalva74367205
VeszprémSümegi járásUkk834723010
Győr-Moson-SopronSoproni járásUnd946420792
Komárom-EsztergomEsztergomi járásÚny252827632
Borsod-Abaúj-ZemplénÓzdi járásUppony362218351
Szabolcs-Szatmár-BeregCsengeri járásUra476328981
VasSárvári járásUraiújfalu965121537
FejérSzékesfehérvári járásÚrhida814217622
PestNagykátai járásÚri224428644
VeszprémAjkai járásÚrkút840920853
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásUszka495231820
Bács-KiskunKalocsai járásUszód633216294
VeszprémTapolcai járásUzsa832134218
CsongrádMórahalmi járásÜllés679421412
PestVecsési járásÜllő222512894
PestPilisvörösvári járásÜröm209611934
PestVáci járásVác260024934
PestVáci járásVác260124934
PestVáci járásVác260224934
PestVáci járásVác260324934
PestVáci járásVácduka21675917
PestAszódi járásVácegres218430331
PestVáci járásVáchartyán216419886
PestVáci járásVáckisújfalu21855698
PestVáci járásVácrátót216317668
PestGödöllői járásVácszentlászló21159104
Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcikai járásVadna36367223
Győr-Moson-SopronKapuvári járásVadosfa93466239
Győr-Moson-SopronCsornai járásVág93272237
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásVágáshuta399229151
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásVaja456218591
Borsod-Abaúj-ZemplénSárospataki járásVajdácska396130003
BaranyaSellyei járásVajszló783828538
FejérSárbogárdi járásVajta70412459
FejérMartonvásári járásVál24735829
PestGödöllői járásValkó211417598
ZalaLetenyei járásValkonya888526268
Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkai járásVállaj43516938
ZalaKeszthelyi járásVállus831610685
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásVámosatya493627322
VasSárvári járásVámoscsalád966531051
HevesGyöngyösi járásVámosgyörk329114580
PestSzobi járásVámosmikola263510737
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásVámosoroszi49668934
Hajdú-BiharNyíradonyi járásVámospércs42878989
Győr-Moson-SopronGyőri járásVámosszabadi906112405
Borsod-Abaúj-ZemplénSárospataki járásVámosújfalu394115149
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásVáncsod411916762
NógrádPásztói járásVanyarc268830915
VeszprémPápai járásVanyola855221777
BaranyaSzigetvári járásVárad79738138
TolnaBonyhádi járásVáralja735432850
SomogyMarcali járásVarászló87239274
HevesPétervásárai járásVáraszó325427012
Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvári járásVárbalog924318412
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolci járásVarbó377821810
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásVarbóc375610144
SomogyKaposvári járásVárda744226781
TolnaSzekszárdi járásVárdomb71469414
ZalaLetenyei járásVárfölde88912529
BaranyaHegyháti járásVarga737028529
Komárom-EsztergomTatabányai járásVárgesztes282417251
VeszprémPápai járásVárkesző852326204
TolnaDombóvári járásVárong721429124
Bács-KiskunKecskeméti járásVárosföld603310667
VeszprémAjkai járásVároslőd84457065
VeszprémVárpalotai járásVárpalota810011439
VeszprémVárpalotai járásVárpalota810111439
VeszprémVárpalotai járásVárpalota810211439
VeszprémVárpalotai járásVárpalota810311439
VeszprémVárpalotai járásVárpalota810411439
TolnaTamási járásVarsád70676637
NógrádSzécsényi járásVarsány317829498
ZalaKeszthelyi járásVárvölgy831614182
PestMonori járásVasad221122585
VasKörmendi járásVasalja99212884
BaranyaSzigetvári járásVásárosbéc792624952
BaranyaHegyháti járásVásárosdombó73622264
Győr-Moson-SopronKapuvári járásVásárosfalu934317880
VasSárvári járásVásárosmiske95529195
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásVásárosnamény480018324
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásVásárosnamény480118324
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásVásárosnamény480318324
Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnaményi járásVásárosnamény480418324
VasSzombathelyi járásVasasszonyfa974420394
ZalaZalaegerszegi járásVasboldogasszony891410302
VasSárvári járásVasegerszeg966115334
VasSárvári járásVashosszúfalu967420349
VasSzombathelyi járásVaskeresztes979530702
Bács-KiskunBajai járásVaskút652128343
Szabolcs-Szatmár-BeregKemecsei járásVasmegyer450227100
ZalaZalaegerszegi járásVaspör899814322
VasSzombathelyi járásVassurány974125982
VasSzombathelyi járásVasszécseny976329373
VasSzentgotthárdi járásVasszentmihály995311633
VasSzombathelyi járásVasszilvágy974712104
VasVasvári járásVasvár98004695
VasVasvári járásVasvár98014695
VeszprémPápai járásVaszar854226648
VeszprémBalatonfüredi járásVászoly824516656
VasSzombathelyi járásVát97482246
Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesdi járásVatta343130076
BaranyaHegyháti járásVázsnok73707074
HevesGyöngyösi járásVécs32655759
PestVecsési járásVecsés222026815
PestVecsési járásVecsés222126815
PestVecsési járásVecsés222226815
BékésMezőkovácsházai járásVégegyháza581131228
BaranyaSellyei járásVejti783818519
BaranyaKomlói járásVékény733324402
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásVekerd414311138
VasKőszegi járásVelem972626000
VasKörmendi járásVelemér994618430
FejérGárdonyi járásVelence248125016
FejérGárdonyi járásVelence248225016
BaranyaSzentlőrinci járásVelény795122071
BaranyaMohácsi járásVéménd772620279
Győr-Moson-SopronGyőri járásVének90625014
VasSzombathelyi járásVép975126426
FejérGárdonyi járásVereb24773498
PestGödöllői járásVeresegyház211218342
PestSzobi járásVerőce262133729
HevesEgri járásVerpelét335124147
PestAszódi járásVerseg217422488
BaranyaBólyi járásVersend775219725
FejérBicskei járásVértesacsa80892750
FejérBicskei járásVértesboglár808513897
Komárom-EsztergomKisbéri járásVérteskethely285932586
Komárom-EsztergomTatabányai járásVértessomló282315282
Komárom-EsztergomTatabányai járásVértesszőlős283731264
Komárom-EsztergomTatai járásVértestolna283329629
SomogyMarcali járásVése87218183
Győr-Moson-SopronKapuvári járásVeszkény93524589
VeszprémVeszprémi járásVeszprém820011767
VeszprémVeszprémi járásVeszprém820111767
VeszprémVeszprémi járásVeszprém820211767
VeszprémVeszprémi járásVeszprém820411767
VeszprémVeszprémi járásVeszprém820511767
VeszprémVeszprémi járásVeszprém820611767
VeszprémVeszprémi járásVeszprém820711767
VeszprémVeszprémi járásVeszprém821011767
VeszprémVeszprémi járásVeszprém841111767
VeszprémVeszprémi járásVeszprém841211767
VeszprémVeszprémi járásVeszprémfajsz824821430
VeszprémSümegi járásVeszprémgalsa847519336
Győr-Moson-SopronPannonhalmi járásVeszprémvarsány843822691
BékésSzeghalmi járásVésztő553029531
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásVezseny509321157
VeszprémDevecseri járásVid84849502
VeszprémTapolcai járásVigántpetend82949733
BaranyaSiklósi járásVillány777328024
BaranyaSiklósi járásVillánykövesd77725209
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásVilmány389111581
VeszprémVárpalotai járásVilonya819415705
Borsod-Abaúj-ZemplénSátoraljaújhelyi járásVilyvitány399112982
VeszprémPápai járásVinár953424651
ZalaKeszthelyi járásVindornyafok835432142
ZalaKeszthelyi járásVindornyalak83536549
ZalaKeszthelyi járásVindornyaszőlős835511800
PestSzentendrei járásVisegrád202528413
PestSzentendrei járásVisegrád202628413
SomogyKaposvári járásVisnye753319017
HevesGyöngyösi járásVisonta327131246
HevesGyöngyösi járásVisonta327231246
Borsod-Abaúj-ZemplénSárospataki járásViss39565096
SomogyFonyódi járásVisz86816877
VasKörmendi járásViszák99327940
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásViszló38253957
HevesGyöngyösi járásVisznek32933513
Győr-Moson-SopronKapuvári járásVitnyéd937125797
NógrádSalgótarjáni járásVizslás312810320
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásVizsoly388821087
SomogyBarcsi járásVízvár758829780
BaranyaSiklósi járásVokány77685892
ZalaKeszthelyi járásVonyarcvashegy831412919
ZalaZalaegerszegi járásVöckönd89318369
Győr-Moson-SopronSoproni járásVölcsej946216319
VasCelldömölki járásVönöck95163142
VeszprémVeszprémi járásVöröstó829111703
SomogyMarcali járásVörs87119645
NógrádSalgótarjáni járásZabar312421661
BaranyaSzigetvári járásZádor797617747
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásZádorfalva37263063
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnoki járásZagyvarékas505114836
HevesHatvani járásZagyvaszántó303121722
Szabolcs-Szatmár-BeregZáhonyi járásZáhony462516203
ZalaLetenyei járásZajk886824590
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásZajta49746275
SomogyCsurgói járásZákány885214623
SomogyCsurgói járásZákányfalu885334403
CsongrádMórahalmi járásZákányszék67875546
CsongrádMórahalmi járásZákányszék67915546
SomogyTabi járásZala866011466
ZalaKeszthelyi járásZalaapáti874117400
ZalaLenti járásZalabaksa89717579
ZalaZalaszentgróti járásZalabér879824280
ZalaZalaegerszegi járásZalaboldogfa899228495
ZalaKeszthelyi járásZalacsány87824002
ZalaZalaegerszegi járásZalacséb89962486
ZalaZalaegerszegi járásZalaegerszeg890032054
ZalaZalaegerszegi járásZalaegerszeg890132054
ZalaZalaegerszegi járásZalaegerszeg890232054
ZalaZalaegerszegi járásZalaegerszeg890332054
ZalaZalaegerszegi járásZalaegerszeg890432054
ZalaZalaegerszegi járásZalaegerszeg890532054
ZalaZalaegerszegi járásZalaegerszeg890632054
ZalaZalaegerszegi járásZalaegerszeg890732054
ZalaZalaegerszegi járásZalaegerszeg890832054
ZalaZalaegerszegi járásZalaegerszeg890932054
VeszprémSümegi járásZalaerdőd834429993
VeszprémSümegi járásZalagyömörő834927207
VeszprémTapolcai járásZalahaláp830812654
ZalaZalaegerszegi járásZalaháshágy899723834
ZalaZalaegerszegi járásZalaigrice876116896
ZalaZalaegerszegi járásZalaistvánd893212496
ZalaNagykanizsai járásZalakaros874911785
ZalaNagykanizsai járásZalakomár875110348
ZalaNagykanizsai járásZalakomár875210348
ZalaKeszthelyi járásZalaköveskút835418768
ZalaZalaegerszegi járásZalalövő899930313
VeszprémSümegi járásZalameggyes834833039
ZalaNagykanizsai járásZalamerenye874731617
ZalaNagykanizsai járásZalasárszeg87562972
ZalaNagykanizsai járásZalaszabar874322947
ZalaKeszthelyi járásZalaszántó835333288
VeszprémSümegi járásZalaszegvár847623597
ZalaNagykanizsai járásZalaszentbalázs877218564
ZalaZalaszentgróti járásZalaszentgrót878532522
ZalaZalaszentgróti járásZalaszentgrót878932522
ZalaZalaszentgróti járásZalaszentgrót879032522
ZalaZalaszentgróti járásZalaszentgrót879332522
ZalaZalaszentgróti járásZalaszentgrót879532522
ZalaZalaegerszegi járásZalaszentgyörgy899433136
ZalaZalaegerszegi járásZalaszentiván89212608
ZalaNagykanizsai járásZalaszentjakab882718096
ZalaZalaszentgróti járásZalaszentlászló87887232
ZalaZalaegerszegi járásZalaszentlőrinc892113301
ZalaKeszthelyi járásZalaszentmárton876413091
ZalaZalaegerszegi járásZalaszentmihály893618449
ZalaLenti járásZalaszombatfa896927562
BaranyaSellyei járásZaláta783925122
ZalaZalaegerszegi járásZalatárnok894729683
ZalaNagykanizsai járásZalaújlak88229380
ZalaKeszthelyi járásZalavár839213736
ZalaZalaszentgróti járásZalavég879217057
Borsod-Abaúj-ZemplénSárospataki járásZalkod395715617
SomogySiófoki járásZamárdi86216008
FejérSzékesfehérvári járásZámoly808130243
VeszprémBalatonfüredi járásZánka825120826
HevesHevesi járásZaránk329623445
TolnaBonyhádi járásZávod718214304
ZalaLenti járásZebecke89573726
PestSzobi járásZebegény262714960
Borsod-Abaúj-ZemplénCigándi járásZemplénagárd397731608
BaranyaPécsváradi járásZengővárkony772015848
FejérGárdonyi járásZichyújfalu811234263
SomogyTabi járásZics867233057
Borsod-Abaúj-ZemplénEdelényi járásZiliz379419275
SomogyKaposvári járásZimány747127614
VeszprémZirci járásZirc842026499
BaranyaSzentlőrinci járásZók767112201
TolnaBonyhádi járásZomba717321625
BékésSarkadi járásZsadány55376257
Hajdú-BiharBerettyóújfalui járásZsáka41424817
PestBudakeszi járásZsámbék207225034
PestGödöllői járásZsámbok211622035
Bács-KiskunKiskunhalasi járásZsana641115158
Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmati járásZsarolyán496128750
Győr-Moson-SopronCsornai járásZsebeháza934616869
VasSárvári járásZsédeny963521643
SomogyKaposvári járásZselickisfalud747726842
SomogyKaposvári járásZselickislak740024110
SomogyKaposvári járásZselicszentpál747417491
VasSzombathelyi járásZsennye976612292
Győr-Moson-SopronSoproni járásZsira94764622
CsongrádMórahalmi járásZsombó679217765
Borsod-Abaúj-ZemplénGönci járásZsujta389711022
Szabolcs-Szatmár-BeregZáhonyi járásZsurk462713037
Borsod-Abaúj-ZemplénPutnoki járásZubogy372319105